Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for

 • Afsnit H.A. Ejendomsvurdering.
 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit H.A. Ejendomsvurdering handler om:

 • Nye regler om den offentlige ejendomsvurdering.
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018. Vurderingsloven (lov om vurdering af landets faste ejendomme) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af vurderingsloven gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven, uanset ophævelsen. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

Der er efterfølgende ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af ejendomsvurderingsloven, der tillige har virkning fra den 1. januar 2018.

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 er der sket en yderligere videreførelse af 2011-vurderingen af ejerboliger og 2012-vurderingen af erhvervsejendomme m.v.

Lovændringen betyder, at de første nye vurderinger foretages for ejerboliger pr. 1. januar 2020 i stedet for pr. 1. september 2018, og for erhvervsejendomme m.v. pr. 1. januar 2021 i stedet for pr. 1. september 2019. De nye ejendomsvurderinger vil herefter blive udsendt løbende i takt med, at de færdiggøres af Vurderingsstyrelsen.  Der er herudover også foretaget enkelte andre justeringer af ejendomsvurderingsloven. De fleste af ændringerne af ejendomsvurderingsloven har virkning fra den 1. januar 2018.

Der er endnu ikke indarbejdet en beskrivelse af reglerne i ejendomsvurderingsloven i nærværende udgave af Den juridiske vejledning. Juridisk vejledning om ejendomsvurderingsloven er dog under udarbejdelse. Der henvises indtil videre til bemærkningerne til ejendomsvurderingsloven. Se lovforslag nr. 211 af 3. maj 2017 , lovforslag nr. 171 af 28. februar 2018 samt lovforslag nr. 115 af 20. november 2018. Der kan rettes henvendelse til Vurderingsstyrelsen om emnet.

For beskrivelse af reglerne efter den tidligere gældende vurderingslov henvises til Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit H.A.

Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er ressortansvaret for lov om kommunal ejendomsskat (se lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013 med senere ændringer) og lov om lån til betaling af ejendomsskatter (se lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013) overført til Skatteministeriet. Der er ikke udarbejdet juridisk vejledning om emnet, men der kan rettes henvendelse til Skattestyrelsen herom.