Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for den skattemæssige behandling af udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger, når pensionsalderen er nået.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Beskatning af løbende udbetalinger
  • Skattefrihed for udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Resumé

Udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger er som udgangspunkt skattepligtige De skattepligtige udbetalinger skal medregnes i den personlige indkomst.

Beskatning af løbende udbetalinger

Løbende udbetalinger fra en livsvarig eller ophørende alderspension er skattepligtig indkomst hos pensionsopspareren. Løbende udbetalinger fra en børnepension, som begynder, når pensionsopspareren når pensionsalderen, er skattepligtig indkomst for barnet. Se PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. Beløbene skal medregnes i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Børnepensionstillægget til en tjenestemands egenpension medregnes til tjenestemandens indkomst, mens børnepension efter en afdød tjenestemand skal medregnes til barnets indkomst.

Løbende bonusbetalinger er også indkomstskattepligtige. Se PBL § 46, stk. 1. Bonus, der stammer fra indbetalinger, der forfaldt før den 1. januar 1954, er derimod skattefri. Se PBL § 47.

Et pensionsinstituts betaling af et medlemskab af en patientforening, der modtages i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, anses som et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen. Se SKM2011.195.SR.

Skattefrihed for udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede

Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er skattefri. Se PBL § 20, stk. 4. Skattefriheden gælder udbetalinger, der sker den 1. januar 2008 eller senere.

Man skal altså kun betale skat af den del af pensionsudbetalingerne, der svarer til den del af indbetalingerne, der har været fradragsret eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst. Det gælder også selvom fradragsretten ikke har kunnet udnyttes. Det kan fx være tilfældet, hvis pensionsopsparerens indkomst ikke overstiger personfradraget, eller hvis hans eller hendes indkomst er lempet efter LL § 33 A. Se afsnit C.F.4.2 om skattelempelse efter LL § 33 A.

Heller ikke de udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som arbejdsgiveren foretager på pensionsordningen, og som den ansatte ikke har haft bortseelsesret for, skal medregnes til den ansattes skattepligtige indkomst.

Den personkreds, som modtager pensionsudbetalingen, skal godtgøre, at pensionsopspareren ikke har haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne enten her i landet eller i udlandet, hvis udbetalingen skal være indkomstskattefri. Se PBL § 55, 1. pkt.

Den personkreds, som PBL § 55 handler om, og som er relevant i forhold til udbetalinger efter PBL § 20, er:

  • Pensionsopspareren
  • Den pensionsberettigede
  • Den person, der er berettiget til udbetalingen efter pensionsopsparerens død eller i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo ved separation eller skilsmisse.

Det er altså den person, som pensionen udbetales til, som skal godtgøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingen. Der er derimod ikke krav om, at indbetalingerne skal være foretaget af den person, som pensionen udbetales til, som betingelse for skattefriheden.

Det vil sige, at når pensionsopspareren dør, så skal den person, der efter bestemmelserne i policen mv. modtager udbetalingen, godtgøre, at den afdøde (dvs. ægtefælle, samlever eller forælder) ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Kan det godtgøres, skal udbetalingerne ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Se afsnit C.A.10.2.1.4.3 om udbetaling ved dødsfald.

Det samme er tilfældet, når der sker udbetaling til en fraskilt eller frasepareret ægtefælle i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo, idet den fraskilte eller fraseparerede ægtefælle da skal godtgøre, at den tidligere ægtefælle ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingen på pensionsordningen.

Se ►bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012◄ § 24 om opgørelsen af den skatte- og afgiftspligtige del af udbetalinger.

Skatterådet kunne i en konkret sag ikke bekræfte, at udbetalinger fra pensionsordning oprettet i Danmark kun kunne beskattes på Malta. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at Danmark kun kunne beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som skatteyderen havde opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark, mens den resterende del af udbetalingerne kun kunne beskattes på Malta. Se SKM2008.755.SR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT- meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2008.755.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra en pensionsordning oprettet i Danmark kun kunne beskattes på Malta. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at Danmark kun kunne beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarede til pensionsbidrag, som pensionsopspareren havde opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark, med den konsekvens, at den resterende del af udbetalingerne kun kunne beskattes på Malta.

 

SKM2011.195.SR

Et pensionsinstituts betaling af et medlemskab af en patientforening, der modtoges i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, ansås som et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet fulgte derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.