Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del. Reglerne beskriver kun den skattemæssige regulering. Der kan være civilretlige regler, der gør, at de pågældende dispositioner ikke kan gennemføres.

Afsnittet indeholder:

  • Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del
  • Hvad kan ægtefællen gøre?
  • Hvad kan den tidligere ejer gøre? 
  • Beskatning ved udbetaling.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del

Ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del. Se PBL § 30, stk. 3, nr. 2.

Det indebærer, at ægtefællen kan fratrække indbetalinger efter PBL § 18.

Det indebærer også, at indbetalinger, som ægtefællens arbejdsgiver foretager, ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst efter PBL § 19.

Hvad kan ægtefællen gøre?

Den udloddede del betragtes som oprettet af den ægtefælle, der får den udloddede del, når dispositionen er omfattet af PBL § 30, stk. 3, nr. 2. Se PBL § 30, stk. 4.

Efter en udlodning fortsætter ægtefællen ordningen for så vidt angår den udloddede del. Ægtefællen indtræder i en aftalt indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode. Reglerne om fordeling af fradrag for indbetalinger over 10 år gælder dog ikke for ophørende alderspension omfattet af PBL § 2, nr. 4, litra b, som er omfattet af loftet på 54.700 kr. (2017: 53.500 kr.)  for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension.

Eksempel

Hvis den oprindelige ejer ifølge sin pensionsaftale (alderspension) årligt skal indbetale eksempelvis 100.000 kr. i 7 år, skal han eller hun fordele fradraget over 10 år. Det vil sige, at ejeren får et årligt fradrag på 70.000 kr. i 10 år. I år 5 sker en udlodning til ægtefællen med halvdelen, så indbetalingerne på den udloddede del udgør 200.000 kr. (4 x 100.000 kr. x ½). Ægtefællen bliver anset for at være den person, der oprindeligt har oprettet den udloddede del. Det svarer til, at den oprindelige aftale for den udloddede del har udgjort årlige indbetalinger á 50.000 kr. i 7 år (350.000 kr. i alt). Da ægtefællen indtræder i den aftalte indbetalingsperiode, skal han eller hun derfor fremover indbetale 50.000 kr. årligt i de resterende år, det vil sige år 5, 6 og 7. Ægtefællen indtræder også i den 10-årige fradragsperiode, hvoraf der allerede er gået 4 år. Fradragsretten for de 150.000 kr., som ægtefællen skal betale, skal derfor fordeles over de kommende 6 år, det vil sige et årligt fradrag på 25.000 kr.

Ægtefællen har efter en udlodning kun fradragsret for egne indbetalinger på ordningen efter PBL § 18. Se afsnit C.A.10.2.1.3.2 om private ordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere.

Ægtefællen har bortseelsesret for egen arbejdsgivers indbetalinger til ordningen efter PBL § 19. Se afsnit C.A.10.2.1.3.1.1 om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte.

Ægtefællen har ikke et krav på at få lov til at fortsætte med at indbetale på ordningen. Pensionsinstituttet skal acceptere, at ægtefællen fortsætter indbetalingen. Er pensionsordningen et led i en arbejdsgiverordning, skal den tidligere ejers arbejdsgiver give tilladelse til, at ægtefællen indbetaler til ordningen.

Da det er den tidligere ejer, der (i forsikringsordninger) er den forsikrede, forudsætter ægtefællens indbetalinger til ordningen også en aftale mellem ægtefællerne herom.   

Hvis ægtefællen nedsætter bidragene til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, eller hvis bidragene helt ophører, skal ægtefællen beskattes efter reglerne i PBL § 18 A. Efterbeskatning kan kun ske af de fradrag, der svarer til den udloddede del, og kun i det omfang, ægtefællen ikke betaler de bidrag, der svarer til den udloddede del, og som forfalder efter udlodningen. Se afsnit C.A.10.2.1.3.5 om efterbeskatning ved ophør eller nedsættelse af indbetalingerne.

Ægtefællen kan uafhængigt af den tidligere ejer overføre den udloddede del af ordningen til en anden ordning efter reglerne i PBL § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Hvad kan den tidligere ejer gøre?

Den tidligere ejers fradragsret påvirkes ikke af udlodningen. Det betyder, at fradragsretten for kapitalindskud, der er indbetalt før udlodningen, fortsat tilkommer den oprindelige ejer. Den tidligere ejer skal fortsætte med de samme indbetalinger som hidtil, uanset at der er udloddet en del af ordningen.

Beskatning ved udbetaling

Reglerne for beskatning ved udbetaling er de samme som ved udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Se afsnit C.A.10.2.1.6.2.1 om reglerne for udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.