Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af ratepensionsordninger, når pensionsopspareren dør.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling til længstlevende ægtefælle, samlever eller børn under 24 år
  • Udbetaling til andre personer.

Det kan ved oprettelsen af rateordningen aftales mellem parterne, at udbetalingen af rater kan begynde ved kontohaverens død, uanset om kontohaveren dør, før han eller hun når pensionsudbetalingsalderen (for ordninger oprettet inden den 1. maj 2007 i det fyldte 60. år).
Hvis der ikke ved kontohaverens død er sket valg af udbetalingsforløb, så skal den, der er begunstiget efter aftalen om rateopsparingen, foretage valget. Se § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 samt PBL § 11 A, stk. 2, og afsnit C.A.10.2.2.4.1 om udbetalingsforløb.

Udbetaling til længstlevende ægtefælle, samlever eller børn under 24 år

Rater, der udbetales fra en rateforsikring eller rateopsparing efter forsikredes eller kontohavers død, er skattepligtige for modtageren, når raterne efter en begunstigelsesbestemmelse udbetales til:

  • Forsikredes eller kontohavers ægtefælle
  • Fraskilte ægtefælle eller samlever
  • Livsarvinger under 24 år, herunder stedbørn og disses livsarvinger.

Se PBL § 20, stk. 1, nr. 2. De udbetalte rater skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Udbetaling til andre personer

Hvis udbetalingerne tilfalder andre end de nævnte personer, fx børn over 24 år, eller hvis ydelserne udbetales til de pågældende, fordi der ikke har været indsat begunstigede, så er ydelserne ikke indkomstskattepligtige. I stedet skal der betales en afgift på 40 pct. af det beløb, som kunne være udbetalt til personen, hvis ordningen var blevet ophævet på det tidspunkt, hvor retten blev erhvervet eller indkomstskattepligten ophørte. Se PBL § 29, stk. 2.

Hvis retten til rateudbetalinger tilfalder en livsarving over 24 år, skal der, uanset om forsikringen ophæves eller ej, betales afgift af forsikringens værdi på tidspunktet for rettens erhvervelse. Det samme gælder, hvis en livsarving under udbetalingen fylder 24 år, så indkomstskattepligten bortfalder. Der skal så betales afgift af forsikringens værdi ved det fyldte 24. år.

Herefter vil forsikringen ikke længere være omfattet af pensionsbeskatningsloven, og rateudbetalingerne, som vil være reduceret med afgiften, er indkomstskattefri.

Værditilvæksten på pensionsordningen skal derimod medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Se PBL § 53 om kapitalværdistigningen på forsikringer.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.2.1.1 om rateforsikring som risikoforsikring, der kan komme til udbetaling ved invaliditet og død.