Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om, at indbetalinger til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret ikke kan overstige pensionsopsparerens personlige indkomst.

Afsnittet indeholder:

 • Personlig indkomst - maksimum for fradrags- eller bortseelsesret
 • Opgørelse af den personlige indkomst
 • Indbetalingerne overskrider den personlige indkomst
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Personlig indkomst - maksimum for fradrags- eller bortseelsesret

For de indbetalinger, der ligger indenfor beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012), gælder også, at summen af indbetalinger til

 • arbejdsgiveradministrerede ordninger
 • private ordninger
 • præmie til tilknyttede invalidesumsforsikringer
 • bidrag, der er anvendt til supplerende engangsydelser, se PBL § 29 A,

skal kunne rummes i ejerens personlige indkomst. Se PBL § 18, stk. 2 og PBL § 21, stk. 1.

Opgørelse af den personlige indkomst

Opgørelsen af den personlige indkomst følger reglerne i PSL § 3.

Det betyder, at den personlige indkomst skal være opgjort efter fradrag af bl.a. arbejdsmarkedsbidrag, obligatoriske udenlandske sociale bidrag, indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger samt ratepensionsordninger, men uden fradrag for indbetalinger til kapitalpensionsordninger mv., der er omfattet af PBL §§ 10-13, og PBL § 29A.

Opgørelsen foretages inden anvendelse af reglerne i PSL § 13 om overførsel/fremførsel af negativ personlig indkomst.

Indbetalingerne til kapitalpensionsordninger tillagt et eventuelt bidrag til supplerende engangsydelse, se PBL § 29 A, skal kunne rummes i den på denne måde opgjorte personlige indkomst.

Virksomhedsunderskud efter VSL § 13, stk. 3, dvs. den del af årets virksomhedsunderskud, der ikke har kunnet fratrækkes i opsparet overskud eller i ægtefællernes kapitalindkomst, anses for en del af opgørelsen af nettoresultatet af den personlige indkomst efter PSL § 3. Se TfS 1990,459, hvor fradrag for indbetalte kapitalpensionsbidrag derfor ikke blev godkendt, fordi bidraget ikke kunne rummes i den personlige indkomst.

Når et virksomhedsunderskud bliver overført fra en selvstændigt erhvervsdrivende til hans eller hendes ægtefælle efter reglerne i virksomhedsskatteloven, bliver indbetalinger til ægtefællens egne kapitalpensionsordninger fratrukket i ægtefællens personlige indkomst, inden der sker overførsel af underskuddet fra den ægtefælle, der driver virksomheden.

Et overført virksomhedsunderskud skal kun begrænse fradraget for indbetalinger på kapitalpensioner for den person, der driver virksomheden, men skal ikke også begrænse ægtefællens fradrag for indbetalinger til kapitalpension.

Indbetalinger til kapitalpensionsordninger skal fratrækkes i den personlige indkomst, inden et virksomhedsunderskud, der er fremført fra tidligere indkomstår efter PSL § 13, og som overstiger det følgende års overskud, bliver fratrukket. Grunden hertil er, at det fremførte underskud allerede har begrænset pensionsopsparerens fradragsmulighed for indbetalinger til kapitalpensioner i tidligere år, og derfor ikke skal gøre det i de efterfølgende år.

Ved beregning af om indbetalingerne overstiger den personlige indkomst, se PBL § 18, stk. 2, 4 pkt., skal der ses bort fra personlig indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, eller hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Indbetalingerne overskrider den personlige indkomst

Overstiger indbetalingerne til en privattegnet kapitalpension pensionsopsparerens personlige indkomst for et indkomstår, kan han eller hun ikke fratrække den del af indkomstårets indbetalinger, der overstiger den personlige indkomst. Se PBL § 18, stk. 2.

Har pensionsopspareren en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, gælder der tilsvarende regler. Se PBL § 21.

Der er dog en forskel, fordi arbejdsgiverens indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning er holdt uden for arbejdstagerens skattepligtige indkomst. Se PBL § 19. Det medfører, at arbejdsgiverens indbetalinger til kapitalpension og eventuelt bidrag til supplerende engangsydelser op til beløbsgrænsen på 46.000 kr.(2012) i de fleste tilfælde ikke overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst, fordi indbetalingen i realiteten er en lønindtægt for arbejdstageren, der er omfattet af en bortseelsesret af samme størrelse.

Det er kun i de tilfælde, hvor pensionsopsparerens personlige indkomst er negativ, at arbejdsgiverens indbetalinger til kapitalpensionen og eventuelt bidrag til supplerende engangsydelse, overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst.

Det kan fx forekomme, hvis pensionsopspareren ved siden af ansættelsesforholdet driver en selvstændig virksomhed, der giver underskud, eller hvis pensionsopspareren har foretaget indbetalinger til en privattegnet pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension, som medfører et fradrag, der overstiger den personlige indkomst.

Den del af arbejdsgiverens indbetalinger, der svarer til pensionsopsparerens negative personlige indkomst, skal medregnes i pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1. Det fradrag, pensionsopspareren indirekte har fået gennem bortseelsesretten, bliver herved udlignet. På den måde bliver pensionsopsparere med henholdsvis arbejdsgiveradministrerede og privattegnede kapitalpensionsordninger skattemæssigt ligestillede.

En skatteyder, der alene havde været begrænset skattepligtig af renter fra kilder her i landet og derfor ikke havde haft skattepligtig personlig indkomst, kunne få tilbagebetalt indskud på en kapitalpension efter reglerne i PBL § 21 A. Se TfS 1993, 166.

Eksempel - privattegnet kapitalpension

I 2012 har pensionsopspareren

 • en privattegnet kapitalpension
 • indbetalt 46.000 kr.
 • en personlig indkomst på 10.000 kr.

Pensionsopspareren kan få fradrag for 10.000 kr. af indskuddet, og den personlige indkomst bliver herefter 0 kr.

Det overskydende beløb 36.000 kr. (46.000 kr. minus 10.000 kr.) kan ikke gøre den personlige indkomst negativ eller forøge et skattemæssigt underskud, og der er ikke fradragsret for beløbet. Det kan heller ikke fratrækkes af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Se PBL § 18, stk. 2. Men der er mulighed for at få de 36.000 kr. tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med fradragsret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Eksempel - privattegnet kapitalpension

I 2012 har pensionsopspareren

 • en privattegnet kapitalpension
 • indbetalt 46.000 kr.
 • en personlig indkomst på minus 60.000 kr.

Indbetalingen må ikke gøre den personlige indkomst mere negativ eller forøge et skattemæssigt underskud, og der er ikke fradragsret for beløbet, fordi det overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst. Det kan heller ikke fratrækkes af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Se PBL § 18, stk. 2. Men der er mulighed for at få de 46.000 kr. tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med fradragsret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Eksempel - lønmodtager med arbejdsgiveradministreret kapitalpension

I 2012 har pensionsopspareren

 • en arbejdsgiveradministreret kapitalpension
 • en arbejdsgiver, der har indbetalt 46.000 kr. (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag)
 • en personlig indkomst på 10.000 kr.

Hvis der ikke var bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger efter PBL § 19, ville pensionsopspareren have haft en yderligere lønindkomst (personlig indkomst) på 46.000 kr., svarende til arbejdsgiverens indbetalinger på kapitalpensionen. Pensionsopsparerens personlige indkomst ville så udgøre 56.000 kr. (10.000 kr. plus 46.000 kr.). Der er derfor bortseelsesret for hele arbejdsgiverens indbetaling på 46.000 kr., fordi den ikke overstiger pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1.

Eksempel - lønmodtager med arbejdsgiveradministreret kapitalpension og negativ personlig indkomst

I 2012 har pensionsopspareren

 • en arbejdsgiveradministreret kapitalpension
 • en arbejdsgiver, der har indbetalt 46.000 kr. (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag)
 • en personlig indkomst på minus 10.000 kr.

Hvis der ikke var bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger efter PBL § 19, ville pensionsopspareren have haft en yderligere lønindkomst (personlig indkomst) på 46.000 kr., svarende til arbejdsgiverens indbetalinger på kapitalpensionen. Pensionsopsparerens personlige indkomst ville så udgøre 36.000 kr. (minus10.000 kr. plus 46.000 kr.). Der er derfor kun bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetaling på 36.000 kr., og pensionsopspareren skal medregne det overskydende beløb på 10.000 kr. i sin personlige indkomst, der herefter bliver 0 kr. (minus 10.000 kr. plus 10.000 kr.). Se PBL § 21, stk. 1.

Det overskydende beløb kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Men der er mulighed for at få det overskydende beløb tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med fradrags- eller bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Eksempel - både lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende med en arbejdsgiveradministreret kapitalpension og negativ personlig indkomst på grund af virksomhedsunderskud.

I 2012 har pensionsopspareren

 • en arbejdsgiveradministreret kapitalpension
 • en arbejdsgiver, der har indbetalt 46.000 kr. (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag)
 • en personlig indkomst på minus 60.000 kr.

Hvis der ikke var bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger efter PBL § 19, ville pensionsopspareren have haft en yderligere lønindkomst (personlig indkomst) på 46.000 kr., svarende til arbejdsgiverens indbetalinger på kapitalpensionen. Pensionsopsparerens personlige indkomst ville så udgøre minus 14.000 kr. (minus 60.000 kr. plus 46.000 kr.). Der er derfor ikke bortseelsesret for nogen del af arbejdsgiverens indbetaling på 46.000 kr., og pensionsopspareren skal medregne hele indbetalingen på 46.000 kr. i sin personlige indkomst, der herefter bliver minus 14.000 kr. (minus 60.000 kr. plus 46.000 kr.). Se PBL § 21, stk. 1.

Det overskydende beløb kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Men der er mulighed for at få arbejdsgiverens indbetaling tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk.1.

Bemærk

For arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner udgør det beløb, pensionsopspareren skal medregne til sin personlige indkomst, den del af arbejdsgiverens nettoindbetaling (dvs. bruttoindbetalingen fratrukket arbejdsmarkedsbidraget), der svarer til den negative personlige indkomst (som er eksklusive arbejdsmarkedsbidrag).

Se også

Se også afsnit x(C.A.10.2.5.3.3)x om overskydende indbetalinger uden fradragsret.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1990,459.

Landsskatteretten anså virksomhedsunderskud efter VSL § 13, stk. 3, dvs. den del af årets virksomhedsunderskud, der ikke har kunnet fratrækkes i opsparet overskud eller i ægtefællernes kapitalindkomst, for en del af opgørelsen af nettoresultatet af den personlige indkomst efter PSL § 3. Fradrag for indbetalte kapitalpensionsbidrag blev derfor ikke godkendt, fordi bidraget ikke kunne rummes i den personlige indkomst.

Er gengivet i Skat 1990.10.79

TfS1993,166.

Landsskatteretten fandt, at en skatteyder, der alene havde været begrænset skattepligtig af renter fra kilder her i landet og derfor ikke havde haft skattepligtig personlig indkomst, kunne få tilbagebetalt indskud på en kapitalpension efter reglerne i PBL § 21 A.

Er gengivet i ToldSkat Nyt 1993.6.275.