Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at vælge beskatning efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B, når forsikrings-/pensionsordningen er oprettet før den 18. februar 1992.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilflyttere
  • Fuldt skattepligtige personer.

Regel

Forsikringstagere og pensionsejere med en ordning oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992 har ved lov nr. 1388 af 20. december 2004 fået mulighed for at vælge, at ordningen skal være omfattet af PBL §§ 53 A eller 53 B, hvis disse bestemmelser i øvrigt er anvendelige på ordningen.

Tilflyttere

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

Valget skal meddeles enten til SKAT eller til forsikringsselskabet mv. Meddelelsen til SKAT sker på blanket 49.020 (Erklæring L), der findes på SKATs hjemmeside. Meddelelse til selskabet kan kun gives, hvis selskabet er forpligtet til at afgive oplysninger til SKAT efter SKL § 8 B.

Er forsikringen eller pensionsordningen ikke oprettet i et forsikringsselskab mv., som afgiver oplysninger til SKAT efter SKL § 8 B, sørger SKAT for, at en kopi af forsikringstagerens eller pensionsopsparerens meddelelse sendes til forsikringsselskabet mv.

Meddelelsen fra forsikringstageren eller pensionsopspareren (blanket 49.020) til SKAT skal derfor indeholde oplysning om

  • identifikation af forsikringstageren eller pensionsopspareren
  • identifikation af ordningen (fx policenummer)
  • identifikation af instituttet (navn og adresse)
  • hvilken bestemmelse der kan finde anvendelse (PBL § 53 A eller § 53 B).

Valget har virkning fra og med det tidspunkt, hvor SKAT eller forsikringsselskabet mv. får oplysning om valget.

Fuldt skattepligtige personer

Efter loven gjaldt retten til omvalg også personer, der var fuldt skattepligtige, da loven fik virkning. Efter bemærkninger til loven skulle der imidlertid ikke kunne spekuleres i sådan en valgfrihed ved først at vælge beskatning efter PBL afsnit II A umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor pensionen kan udbetales. Derfor skulle pensionsopsparerne allerede inden den 1. januar 2006 have besluttet sig for, om ordningen skal beskattes efter PBL afsnit II A.
Der er tale om en absolut frist. Derfor er der ikke mulighed for dispensation, selvom skatteyderen har glemt at meddele inden den 1. januar 2006, at han eller hun ønskede sin pensionsordning beskattet efter PBL afsnit II A.