Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for salg af private aktiver.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Overgang fra privat til erhverv
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Indtægt ved salg af private aktiver, fx indbo eller frimærke-, mønt- og bogsamlinger, er som udgangspunkt skattefri efter hovedreglen i SL § 5, stk. 1, litra a.

Dette gælder principielt uden hensyn til indtægtens størrelse. Rent bevismæssigt vil en betydelig indtægt dog kunne indikere, at der er tale om salg af omsætningsformue (næring eller spekulation), som skal beskattes.

Den skattemæssige behandling afhænger dermed af en bedømmelse af, om aktivet er rent privat, eller om det er solgt som led i en erhvervsmæssig virksomhed eller som led i en spekulationsforretning.

Det har især været handel med malerier, mønter, frimærker og antikviteter, der i praksis har givet anledning til problemer i relation til afgrænsningen privat/erhverv/spekulation.

Eksempel

En guitarbyggers salg af en antik spansk guitar blev anset for at være salg af privat indbo, der ikke kunne anses som erhvervet som led i næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Guitaren havde under hele ejerperioden været holdt adskilt fra guitarbyggerens erhvervsmæssige virksomhed, og havde ikke været udstillet i værkstedet. Landsskatteretten lagde vægt på, at

 • købet var finansieret gennem private midler uden om virksomheden
 • guitaren var forsikret gennem en privat tegnet forsikring
 • hensigten med erhvervelsen af guitaren var at spille på den
 • guitaren efter rettens opfattelse måtte betragtes som et samlerobjekt
 • guitarbyggerens primære arbejde bestod i restaurering og reparation af guitarer
 • han kun solgte ganske få guitarer om året i et væsentligt lavere prisleje.

At guitaren havde været en god investering var således ikke tilstrækkeligt til at statuere spekulation.

Se afgørelsen i SKM2008.1006.LSR.

Se også

Se også afgørelse

 • TfS 1996, 177 VLD, hvor et dødsbo efter en maler, blev anset for at være indkomstskattepligtigt af et beløb opnået ved salg af 53 malerier og ved udlæg efter vurdering af 94 malerier
 • TfS 1990, 236 ØLD, hvor en tæppehandlers salg af tæpper fra privat indbo blev anset som et led i hans almindelige næringsvirksomhed
 • TfS 1987,161 ØLD, hvor en skatteyder ikke blev beskattet af fortjeneste ved salg af mønter, mineraler og andre effekter, da det ikke tilstrækkeligt sikkert kunne antages, at der forelå erhvervsmæssig virksomhed.

Overgang fra privat til erhverv

Hvis private samlere går over til at drive erhvervsmæssig handel med deres samlerobjekter, godkendes det i praksis, at den del af den private samling, der overgår til den nystartede forretning som varelager, kan optages til handelsværdien, med fradrag af normal bruttoavance, på dette tidspunkt som primovarelager. Se Vestre Landsrets dom af 6. oktober 1983 (Skd. 1984.69.225), hvor overførslen af en møntsamling til forretningen skete over en årrække.

Der kan evt. indhentes en vurdering fra en sagkyndig. Vurderingen er dog ikke bindende for skattemyndighederne.

Genstande, der bevises at være erhvervet, før den erhvervsmæssige virksomhed er påbegyndt, og som ikke er overført som varelager til forretningen, kan fortsat sælges uden beskatning af fortjenesten.

Genstande, erhvervet efter at den erhvervsmæssige virksomhed er i gang, skal som altovervejende hovedregel anses for at være anskaffet som et led i virksomheden.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1 om varelagre, herunder kunstneres varelagre.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1996, 177 VLD

Et dødsbo efter en uddannet snedker, der i en årrække havde malet et større antal malerier, blev anset for at være indkomstskattepligtigt jf. SL § 4, af et beløb, som var opnået ved salg af 53 malerier og ved udlæg efter vurdering af 94 malerier.

Erhvervsdrivende, ikke SL § 5 a.

TfS 1990, 236 ØLD

En tæppehandlers salg af tæpper fra privat indbo blev anset for at være et led i hans almindelige næringsvirksomhed.

TfS 1987, 161 ØLD

En skatteyder blev ikke beskattet af fortjeneste ved salg af mønter, mineraler og andre effekter, da det ikke tilstrækkeligt sikkert kunne antages, at der forelå erhvervsmæssig virksomhed.

Ikke næring.

Skd.1984.69.225

En mønthandlers private samling kunne successivt over en årrække overføres til forretningen, således at der kunne tages fradrag for værdien på overførselstidspunktet.

Ikke spekulation.

Overførsel af privat samling til erhverv.

Vestre Landsrets dom af 6. oktober 1983.

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2014.219.LSR

Byretten havde fastslået, at en kunstners virksomhed var hobbyvirksomhed.

Skatterådet fandt, at kunstnerens salg af egne frembragte kunstværker ikke kunne betragtes som salg af private aktiver. Vederlaget var derfor ikke skattefrit jf. SL § 5. Indtægterne skulle derimod beskattes efter  SL § 4, og beskatningen skulle ske i salgsåret.

Dette gjaldt uanset, om der var tale om kunstværker, der var fremstillet i salgsåret eller i et tidligere år, og uanset, om der var tale om bestillingsarbejde eller ej, idet indtægten skulle beskattes ved retserhvervelsen.

Heller ikke salg fra eget lager af bøger, som var udgivet med tilskud fra Undervisningsministeriet, var skattefrit som salg af privat indbo. Indkomsten skulle derfor beskattes løbende i takt med salget af bøgerne.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse på dette punkt.

Afgørelsen er en delvis stadfæstelse af SKM2013.39.SR.

Afgørelsen omtales også i afsnit C.C.1.1.2 om ikke erhvervsmæssig virksomhed og i afsnittene C.C.2.5.3.2.2 og C.C.2.5.3.2.10 om beskatningstidspunktet.

SKM2008.1006.LSR

Privat indbo. Ikke næring eller spekulation

En guitarbyggers salg af en antik spansk guitar blev anset for salg af privat indbo, der ikke kunne anses som erhvervet som led i næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Guitaren havde under hele ejerperioden været holdt adskilt fra guitarbyggerens erhvervsmæssige virksomhed og havde ikke været udstillet i værkstedet. Landsskatteretten lagde vægt på, at

 • købet var finansieret gennem private midler uden om virksomheden
 • guitaren var forsikret gennem en privat tegnet forsikring
 • hensigten med erhvervelsen af guitaren var at spille på den
 • guitaren efter rettens opfattelse måtte betragtes som et samlerobjekt
 • guitarbyggerens primære arbejde bestod i restaurering og reparation af guitarer, samt på, at han kun solgte ganske få guitarer om året i et væsentligt lavere prisleje.

At guitaren havde været en god investering var således ikke tilstrækkeligt til at statuere spekulation.

Se også afsnit C.C.2.1.3.3.3 om spekulation.

TfS 1991, 409 LSR

Erhvervsmæssig virksomhed. Dødsbo efter kunstmaler - salg af malerier.

Landsskatteretten fandt, at en kunstmalers virksomhed måtte anses for at være erhvervsmæssig, og indtægter skulle derfor beskattes efter SL § 4, stk. 1, litra a. Retten henviste til, at kunstmaleren havde deltaget i udstillinger, modtaget legater og solgt malerier, selvom det var i begrænset omfang.

Indtægten ved dødsboets salg af malerier var derfor skattepligtig, jf. SL § 4 a, og der var ikke tale om salg af privat indbo, som var undtaget fra skattepligt, jf. SL § 5.

Skatterådet

SKM2019.7.SR

Bitcoins erhvervet ved mining i hobbyvirksomhed ikke anset for overgået til privat formue.

Skatterådet fandt, at en aktivitet vedrørende mining af bitcoins var hobbyvirksomhed.

Derfor skulle indkomsten fra aktiviteten opgøres efter nettoprincippet i SL § 4.

Når skatteyderen retserhvervede nydudstedte bitcoins som følge af miningen, skulle værdien heraf derfor beskattes på dette tidspunkt som personlig (men ikke-arbejdmarkedsbidragspligtig) indkomst, uanset tidspunktet for overførsel til skatteyderens bitcoinwallet.

De erhvervede bitcoins blev ikke anset for overgået til at være private aktiver.

Da de pågældende bitcoins blev anset for produceret i virksomheden, skulle fortjeneste eller tab ved senere afståelse påvirke indkomsten i hobbyvirksomheden.

Anskaffelsessummen for de minede bitcoins blev anset for 0 kr., idet der ikke forelå dokumentation for udgifter, der kunne henføres til de enkelte Bitcoins.

►Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.◄

SKM2014.226.SR

 

 

Bitcoins.
Skatterådet besvarede en række spørgsmål om Bitcoins. Rådet forudsatte, at virksomheden, en rådgivningsvirksomhed, ikke drev næring eller spekulation med Bitcoins.

Rådet fandt bl.a., at Bitcoins ikke kan anses for en officiel valuta. Alene den værdi, der fremgår af købs- eller salgsfakturaen for den pågældende handel, herunder eventuelt i fremmed valuta, kan indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Værdien for en vare eller ydelse for den enkelte virksomhed må ikke være påvirket af kursregulering på Bitcoins i en betalingstransaktion.

Rådet fandt, at anvendelsen af Bitcoins fremfor danske kroner eller officiel fremmed valuta til almindelig samhandel var udtryk for spørgers personlige interesse i Bitcoins, og at der derfor ikke var tale om vederlagsnæring for virksomhedens vedkommende.

Anvendelsen af Bitcoins i virksomheden var ikke erhvervsmæssigt begrundet, men et udslag af spørgers personlige interesse. Anvendelsen vedrørte således spørgers privatsfære.

Virksomhedens udgifter til vederlaget til Bitcoins-exchangeren kunne ikke fratrækkes som en driftsomkostning, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.

Beholdninger af Bitcoins er omfattet af begrebet formuegenstande, der som udgangspunkt ikke påvirker den skattepligtige indkomst, jf. SL § 5.

Hvis der efter en konkret bedømmelse er tale om afståelse af formuegenstande som led i næring eller spekulation, hobbyvirksomhed eller anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed, vil der dog kunne ske beskatning af afståelsen efter de regelsæt, der gælder for disse områder.

Afgørelsen er påklaget til Skatteankestyrelsen.

Om kryptovalutaer og spekulation, se afsnit C.C.2.1.3.3.3 Spekulation.

SKM2013.345.SR Skatterådet fandt, at hvis en husbåd på salgstidspunktet både blev anvendt erhvervsmæssigt (til udlejning) og privat, ville kun fortjenesten af den privat anvendte del være skattefri, jf. SL § 5.

Hvis skibet overgik fra fuldstændig privat anvendelse til både erhvervsmæssig og privat anvendelse, ville det blive anset for køb at den del, der blev erhvervsmæssig, jf. AL § 4.

SKM2012.404.SR

Skatterådet bekræftede, at når vindmølleandele er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, er der tale om et privat aktiv.

Derfor beskattes evt. fortjeneste ikke, og tab kan ikke trækkes fra, jf. SL § 5, stk. 1, litra a.

Skatterådet bekræftede også, at fysiske personer, der udnytter køberetten efter Lov om fremme af vedvarende energi § 13, ikke er skattepligtige jf. KGL § 29 af en eventuel gevinst ved salg af vindmølleandelene. Evt. tab kan ikke trækkes fra.