Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om

 • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • andre tinglysninger (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er i denne udgave af vejledningen indarbejdet følgende juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift:

E.B.3.1 Ejerskifte af fast ejendom

E.B.3.1.5 Ejerskifte ved virksomhedsomdannelse

 • SKM2021.110.HR Et I/S kunne efter ordlyden af TAL § 6a, "selskabers m.v.", foretage en tilførsel af aktiver til et P/S med nedsat afgift efter reglen, idet der ellers var tale om en indskrænkende fortolkning. En begrænsning fremgik ikke klart af lovgrundlaget, herunder forarbejderne til loven. Skattestyrelsen vil udsende et styresignal om genoptagelse. Se kort omtale i afsnit E.B.3.1.5.1.

E.B.4.2.2 Nedsættelse af afgiften ved tinglysning af nyt pant i fast ejendom og andelsboliger (låneomlægninger mv.)

E.B.4.2.2.6 Betingelser for afgiftsnedsættelse ved oprettelse af flere nye pantebreve ved udstykning eller opdeling

 • SKM2021.282.SR 1-årsreglen i tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 3., 3. pkt., løber fra tidspunktet for udstyknings-/opdeling af hovedejendommen i ejerlejligheder, og ikke fra tidspunktet, hvor der i forbindelse med salg af ejerlejlighederne tinglyses nye pantebreve.

E.B.4.3.3 Virksomhedspant og fordringspant

 • Styresignalet SKM2021.104.SKTST er indarbejdet i Den juridiske vejledning og herefter ophævet.