Indhold

Dette afsnit handler om principperne for at opgøre grundlaget for beregning af afgiften ved registrering af fly i Nationalitetsregistret.

Afsnittet indeholder:

  • Ejerskiftesummen
  • Manglende ejerskiftesum.

Ejerskiftesummen

Afgiften beregnes af den kontantomregnede ejerskiftesum. Ejerskiftesummen fremgår normalt af det dokument, som anmeldes til registrering i Nationalitetsregistret.

Manglende ejerskiftesum

Hvis der ikke er en ejerskiftesum, eller hvis registreringen ikke sker i forbindelse med ejerskifte, skal der afgives en erklæring om flyets værdi. Se TAL § 3, stk. 3.

Værdierklæringen skal være udtryk for markedsprisen på flyet. Se TALbek § 2, stk.1. Markedsprisen vil altid som minimum svare til den værdi, flyet har ved salg til ophugning, svarende til skrotværdien.

Afgiftsmyndigheden kan få fastsat værdien ved en vurdering af flyet, hvis der ikke sammen med anmeldelsen er afgivet en værdierklæring, eller hvis der er tvivl om rigtigheden af den angivne erklæring. Se TAL § 3, stk. 3. Vurderingen foretages efter reglerne om isoleret bevisoptagelse (syn og skøn).

Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Hvis vurderingen skyldes, at afgiftsmyndigheden har skønnet, at værdiangivelsen var for lav, skal statskassen bære omkostningerne, medmindre den ny vurdering ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiangivelse.