Indhold

Dette afsnit beskriver selskaber og fondes mulighed for at ansøge om fritagelse for CFC-beskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for undtagelse fra CFC-reglerne
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skatterådet kan efter ansøgning tillade, at datterselskaber, som er forsikringsselskaber, realkreditselskaber eller banker, kan blive undtaget fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder visse nærmere betingelser. Se afsnittet nedenfor. Selskaber med tilladelse som fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab og som er underlagt offentligt tilsyn kan også omfattes af dispensationsadgangen. Se SEL § 32, stk. 2.

Betingelser for undtagelse fra CFC-reglerne

Datterselskabet skal ved ansøgningen dokumentere følgende:

 • Det har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed.
 • Det er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland, som svarer til det danske Finanstilsyn.
 • Den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder, ligesom kravet som hovedregel vil være opfyldt, hvis alene op til 1/3 af indtægterne i datterselskabet stammer fra virksomhed med udenlandske kunder.
 • Den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundet efter LL § 2, stk. 2 med datterselskabet. Kravet vil være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så stort som virksomhed med koncernforbundne virksomheder.
 • Datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå:
  • Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land
  • Det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.
 • Beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Denne betingelse svarer til betingelsen i SEL § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., om udbytte til selskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Et selskab, som opfylder betingelserne, må anses for at drive almindelig forsikrings- realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed uden væsentlig grænseoverskridende aktivitet. Selskabet bør derfor ikke være omfattet af CFC-reglerne og vil således opnå en fritagelse for CFC-beskatning.

Tilladelsen gives af Skatterådet, som fastsætter vilkår for tilladelsen, som maksimalt kan være 10 indkomstår pr. tilladelse. Tilladelsen gives under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i datterselskabet, som har betydning for tilladelsen. Skatterådet kan eksempelvis fastsætte vilkår om, at det danske moderselskab årligt skal indsende materiale, som viser status i datterselskabet vedrørende aktiviteter med ikke-hjemlige kunder og kapitalstyrke.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2014.280.LSR Skatterådet havde givet afslag på, at et udenlandsk datterselskab, et investeringsforvaltningsselskab i Luxembourg, fik fritagelse fra CFC-beskatning, fordi betingelsen om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med lokale kunder, ikke ansås for at være opfyldt. De reelle kunder i det udenlandske datterselskab fandtes at være de bagvedliggende investorer i investeringsforeningen, som investeringsforvaltningsselskabet administrerede og forvaltede kapitalen for. Ændrer SKM2011.238.SR.

Skatterådet 

SKM2018.620.SR

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede. Tilladelse.

SKM2018.507.SR

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede. Tilladelse.

SKM2018.213.SR

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede. Tilladelse.

SKM2018.149.SR

Skatterådet bekræftede, at en svensk filial af H5 A/S kunne fritages fra CFC-beskatning fra indkomståret 2014 og 10 år frem. Tilladelse.

SKM2018.89.SR

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede. Tilladelse.

SKM2017.502.SR

Skatterådet gav tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderedes at være til stede. Dispensation var gældende for både filialer og datterselskaber i udlandet. Tilladelse.

SKM2016.516.SR

Skatterådet meddelte et selskab dispensation for CFC-beskatning for et udenlandsk datterselskab, der drev virksomhed inden for kapitalforvaltning. Dispensationen var gældende i 10 år. Dispensationen var betinget af at selskabet hvert år senest samtidig med indsendelse af selvangivelsen sender en erklæring om at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen er uændret. Tilladelse.

SKM2014.747.SR Skatterådet meddelte et selskab dispensation fra CFC-beskatning for et datterselskab, der drev forsikringsvirksomhed. Tilladelse
SKM2014.513.SR Skatterådet meddelte et dansk selskab dispensation fra CFC-beskatning for et udenlandsk datterselskab, et investeringsforvaltningsselskab i Luxembourg. Tilladelsen blev givet på baggrund af Landsskatterettens kendelse, SKM2014.280.LSR, og hvorefter sagen var blevet henvist til fornyet behandling hos Skatterådet. Tilladelse
SKM2014.300.SR Et selskab fik dispensation fra CFC-beskatning for to selskaber, der drev hhv. skadesforsikringsvirksomhed og ulykkesforsikringsvirksomhed i X-land. Tilladelse.

SKM2013.392.SR

Et selskab fik dispensation for CFC-beskatning i relation til et udenlandsk datterselskab. Datterselskabet drev virksomhed svarende til investeringsforvaltningsvirksomhed i Danmark. Tilladelse.

SKM2012.429.SR

Et dansk selskabs to filialer blev fritaget CFC-beskatning fra og med 1. januar 2012 og i de følgende 10 indkomstår, dog kun indtil afslutningen af den planlagte omstrukturering af livsforsikringsvirksomheden. Skatterådet henviste endvidere til de almindelige bestemmelser i SEL § 8, stk. 2 vedrørende evt. avancer på aktiver tilknyttet de udenlandske filialer, som bliver realiseret i forbindelse med den påtænkte omstrukturering. Tilladelse.

SKM2012.243.SR

Et udenlandsk datterselskab fik afslag på fritagelse fra CFC-beskatning, fordi betingelsen om, at den væsentligste del af selskabets indkomst ikke i overvejende grad stammer fra virksomhed med kunder i det land, hvor selskabet er hjemmehørende, ikke fandtes opfyldt. Afslag.

SKM2012.30.SR

Et dansk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2012.27.SR

Et udenlandsk datterdatterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Fire andre udenlandske datterdatterselskaber samt et udenlandsk datterselskab fik afslag på fritagelse fra CFC-beskatning, fordi at det er en forudsætning for at fritage for beskatning af indkomst i et datterselskab eller et datterdatterselskab, at det pågældende selskab selv har koncession og er underlagt tilsyn. Det blev lagt vægt på, at uanset om selskabets moderselskab, der var i samme land, havde koncession og var underlagt tilsyn, opfyldte datterdatterselskaber ikke betingelserne, hvis de fx udelukkende drev leasingvirksomhed. Tilladelse/afslag.

SKM2011.538.SR

Et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2011.234.SR

Et udenlandsk datterselskab samt to udenlandske filialer fik fritagelse for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2 og § 8, stk. 2, 6. pkt. Tilladelse.

SKM2010.548.SR

Et dansk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Samtidig fik ni danske datterselskaber og et udenlandsk datterselskab afslag på fritagelse. En udenlandsk filial var ikke omfattet af en tidligere afgivet fritagelse for CFC-beskatning vedrørende filialens hovedkontor. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse/afslag.

SKM2010.352.SR

Et udenlandsk datterselskab og en udenlandsk filial blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Den udenlandske filial var etableret ultimo 2008, og der var ikke allokeret nogen "egenkapital" dertil. Det forudsættes for tilladelsen, at egenkapitalen i filialen udvikler sig naturligt i takt med filialens opbygning og dens drift. Se SEL § 32, stk. 2 og § 8, stk. 2, 6. pkt. Tilladelse.

SKM2010.49.SR

Tre danske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning for indkomståret 2008. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2009.821.SR

Et dansk selskabs udenlandske filial blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2009.364.SR

Et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2008.1030.SR

Tilladelse til at betingelsen om udlodning i 2008 i datterselskabet ikke opretholdes. Ophævelse af tidligere vilkår.

Se SKM2008.482.SR nedenfor.

SKM2008.1005.SR

Et dansk datterselskab fik afslag på fritagelse fra CFC-beskatning, fordi selskabet blev anset for at være overkapitaliseret. Det pågældende selskabs filialer samt et andet dansk datterselskab i samme koncern og dets filialer blev fritaget for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Afslag/tilladelse.

SKM2008.925.SR

To danske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2008.882.SR

Tre danske datterselskaber med tilhørende filialer samt filial og fast driftssted i udlandet blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år, dog med undtagelse af den udenlandske filial, hvor tilladelsen blev tidsbegrænset til indkomståret 2007, fordi betingelserne kun ville være opfyldt i dette indkomstår. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

Se afgørelse SKM2009.821.SR ovenfor om fritagelse for udenlandsk filial.

SKM2008.678.SR

Et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2008.558.SR

Tre udenlandske datterselskaber, beliggende i tre forskellige lande, blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Der blev blandt andet lagt vægt på, at mellem 79-100 pct. af datterselskabernes indkomst kom fra virksomhed med hjemlandskunder, samt at mellem 91-100 pct. af datterselskabernes indkomst kom fra virksomhed med uafhængige parter. Tilladelse.

SKM2008.541.SR

To danske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2008.482.SR

Et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Der blev blandt andet lagt vægt på, at over 85 pct. af datterselskabets indkomst kom fra virksomhed med kunder i det pågældende udland, og at over 69 pct. af indkomsten kom fra virksomhed med uafhængige parter. Fritagelsen blev givet under forudsætning af, at datterselskabet i 2008 udloddede overskydende likviditet, således at kriteriet om selskabets kapitalgrundlag fandtes opfyldt. Tilladelse.

Se SKM2008.1030.SR ovenfor.

SKM2008.469.SR

11 udenlandske datterselskaber, beliggende i fire forskellige lande, blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.

SKM2008.355.SR

Et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2.Selskabet havde tidligere fået afslag på fritagelse som følge af selskabets kapitalisering. SKAT var i den nye sag kommet i besiddelse af oplysninger, som medførte, at selskabet ikke ansås som overkapitaliseret. Baggrunden for den nye vurdering var, at der blev fremlagt oplysninger om datterselskabets investeringsstrategi, som havde betydning for nøgletallet kapitaldækning. SKAT fandt det derudover også væsentligt, at solvensmargen blev brugt som yderligere sammenligningsgrundlag med konkurrenter i det pågældende udland. Sammenlagt medførte de nye oplysninger, at datterselskabet ikke længere kunne anses som overkapitaliseret. Tilladelse.

SKM2008.225.SR

Et dansk datterselskab var ikke omfattet af SEL § 32, stk. 1, for den maksimale periode på 10 år. Se SEL § 32, stk. 2. Tilladelse.