Indhold

Dette afsnit gennemgår overgangsreglerne ved indførelsen af territorialbeskatningen i SEL § 8, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Opgørelse af genbeskatningssaldi
  • Genbeskatning af tidligere fratrukket underskud.

Regel

Territorialbeskatningen medfører, at selskabers faste driftssteder eller faste ejendomme i udlandet ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, medmindre koncernen har valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A xeller ved fradrag for endelige tab, jf. SEL § 31 E.x

Territorialbeskatningen blev indført ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove og har virkning for indkomstår, der begynder den 15. december 2004 eller senere. Det vil i praksis sige fra

  • indkomståret 2005 for indkomstår, der enten følger kalenderåret eller er fremadforskudte, eller
  • indkomståret 2006 for bagudforskudte indkomstår.

Da territorialbeskatningen blev indført, blev der indsat overgangsregler for udenlandske faste driftssteder, hvis skattepligten ophørte, fordi koncernen ikke valgte international sambeskatning.

Se lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 9 og 10.

Overgangsreglerne består af to elementer:

  • Underskud i det faste driftssted opstået, før territorialbeskatningen blev indført, kan ikke længere fremføres af det danske selskab. Se lovens § 15, stk. 9, 1. pkt.
  • Hvis der er genbeskatningspligtige underskud i det udenlandske faste driftssted efter reglerne i LL § 33 D (genbeskatningssaldo), skal det danske selskabs indkomst forhøjes med overskud i det faste driftssted i efterfølgende år, så længe der er en genbeskatningssaldo. Se lovens § 15, stk. 9, 2.-10 pkt.

Fast ejendom sidestilles med et fast driftssted. Se lovens § 15, stk. 9, 11. pkt.

Overgangsreglerne gælder, uanset hvilken lempelsesmetode der bruges.

Reglerne om medregning af overskud i efterfølgende indkomstår svarer i vidt omfang til de tilsvarende regler for udenlandske datterselskaber, der som følge af fravalg af international sambeskatning ikke længere er omfattet af dansk beskatning (skyggesambeskatning).

Se også

Se afsnit C.D.3.4 om Overgangsregler for genbeskatning af underskud ("Skyggesambeskatning").

Opgørelse af genbeskatningssaldi

Genbeskatningssaldoen for faste driftssteder, hvor der lempes efter creditprincippet, opgøres til 22 pct. (2020-sats) af de genbeskatningspligtige underskud (skatteværdien). Se lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 9, 3. pkt.

Genbeskatningssaldoen for faste driftssteder, hvor der lempes efter eksemptionsmetoden, skal derimod ikke omregnes til skatteværdi.

Er der flere faste driftssteder i samme land, opgøres disse faste driftssteders saldi samlet. Se lovens § 15, stk. 9, 6. pkt.

Oplysningsskemaet skal desuden indeholde en opgørelse af genbeskatningssaldi. Se lovens § 15, stk. 9, 7. pkt.

Genbeskatning af tidligere fratrukket underskud

Det danske selskab skal medregne overskud fra dets udenlandske faste driftssteder og fast ejendom, så længe der er en genbeskatningssaldo.

Genbeskatningssaldoen nedbringes med skatteværdien af overskud fratrukket eventuel creditlempelse. Desuden nedbringes genbeskatningssaldoen med overskud genbeskattet efter LL § 33 D. Det fremgår af lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 9, 4. pkt.

Bemærk

Der blev indsat en værnsregel i lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 9, 5. pkt. Værnsreglen medfører, at genbeskatningssaldoen ikke kan nedbringes med overskud, der skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på hovedkontoret eller selskaber, der sambeskattet med hovedkontoret.