Indhold

Dette afsnit beskriver et centralt spørgsmål i tonnageskatteordningen, nemlig hvilken virksomhed der kan omfattes af ordningen. Det er som udgangspunkt kun rederivirksomhed, der kan omfattes af ordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke indkomster er omfattet af ordningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke indkomster er omfattet af ordningen

Indkomst omfattet af tonnageskatteloven er indkomst ved erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, når transporterne udføres med egne eller lejede skibe.

Ligeledes har operatørselskaber mulighed for at anvende tonnageskatteordningen. Se afsnit C.D.8.8.8 om operatørselskaber.

I en anmodning om bindende svar, der blev forelagt Skatterådet, blev sejlads af montører fra en dansk havn til en vindmøllepark i svensk farvand, anset som omfattet af tonnageskatteordningen, idet betingelsen om, at den skal foregå mellem forskellige destinationer var opfyldt. Se SKM2007.774.SR. Se også SKM2017.346.SR.

Efter TSL § 6, stk. 1 og 2 fremgår det hvilke indkomster der kan omfattes tonnageskatteordningen.

Indkomst, der kan beskattes efter tonnageskatteordningen, er indkomst i forbindelse med transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer med (rederivirksomhed):

  • Skibe ejet af rederiet
  • Skibe som lejes uden besætning (bareboat-charter)
  • Skibe som lejes med besætning (time-charter).

►Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 tons eller derover, og at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra en eller flere stater, der er medlem af EU eller EØS. Bestemmelsen var tidligere begrænset til drift fra Danmark, men ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 blev den udvidet til medlemsstater af EU/EØS. Udvidelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.◄

Bemærk

Det er en betingelse for at kunne omfattes af ordningen, at der er tale erhvervsmæssig virksomhed med rederidrift. Denne betingelse er efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opfyldt, hvis der transporteres egne varer. Se SKM2010.635.SR.

Registreringsbetingelsen i TSL § 6a, stk. 1, skal også være opfyldt. Opfyldes betingelsen ikke kan man stadig omfattes af tonnageskatteordningen. Dog kan der blive tale om yderligere beskatning efter reglerne i TSL § 6b.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.8.3.2 om indkomst i nær tilknytning til transportydelser omfattet af ordningen. Se TSL § 10, stk. 2.
  • C.D.8.8.3.2 om andre transportydelser under visse betingelser omfattes af ordningen. Se TSL § 11.
  • C.D.8.8.3.3 om definition af hvilke indkomster og hvilke skibe der er omfattet af tonnagebeskatningsordningen - og om strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark.
  • C.D.8.8.3.5 om flagreglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.346.SR

Det er et krav, at transporten skal ske mellem forskellige destinationer for at kunne omfattes af tonnageskatteloven.

 

SKM2010.635.SR

Transport af egne varer ikke omfattet af ordningen.

 

SKM2007.774.SR

Sejlads med passager mellem havn og vindmøllepark omfattet af ordningen.