Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der stilles for, at skibe kan omfattes af ordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser
 • Strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betingelser

For at en transportydelse skal kunne omfattes af tonnageskatteordningen, skal den som udgangspunkt foregå med rederiets egne skibe. Lejede skibe vil inden for visse begrænsninger dog også kunne omfattes af ordningen.

Det er en betingelse, at skibene:

 • har en bruttotonnage på 20 tons eller derover, og
 • at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra Danmark.

Se TSL § 6, stk. 1.

Strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark

Betingelsen om, at skibene strategisk og forretningsmæssigt skal drives fra Danmark, er begrundet i de krav, som EU-Kommissionen har opstillet i de retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren, som er gældende.

Det er ikke nærmere defineret i retningslinjerne, hvad der skal forstås ved, at skibene strategisk og forretningsmæssigt skal drives fra Danmark.

Begrebet »strategisk og forretningsmæssig drift« relaterer sig i tonnageskatteordningen alene til driften af skibe, og begrebet bør ikke forveksles med begrebet "ledelsens sæde", som kan være afgørende for, om et selskab er skattepligtigt til Danmark eller ej.

Det må i det konkrete tilfælde afgøres, om betingelsen om strategisk og forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.

De elementer, der kan indgå i bedømmelsen, er for de strategiske funktioners vedkommende bl.a.:

 • om rederiets hovedsæde og øverste ledelse er placeret i Danmark, og
 • om strategiske beslutninger tages i Danmark, fx beslutninger om indgåelse af store kontrakter, beslutninger om køb og salg af skibe, og beslutninger om indgåelse af strategiske alliancer.

Desuden vil en række elementer på det forretningsmæssige/operationelle plan indgå i bedømmelsen.

Det drejer sig fx om

 • tilrettelæggelsen af skibenes sejlplaner
 • indgåelse af fragtaftaler
 • proviantering af skibene
 • bemanding
 • skibenes rent tekniske drift og vedligeholdelse
 • tilstedeværelsen af støttefaciliteter i Danmark

Det vil ikke være et krav, at enhver af de ovennævnte funktioner for hvert enkelt skibs vedkommende vil skulle foretages fra Danmark.

Kravet vil være, at det enkelte skib i tilstrækkeligt omfang opfylder betingelserne, og at den strategiske og forretningsmæssige drift af flåden som helhed ud fra en samlet vurdering foretages fra Danmark. Se også SKM2006.492.SR.

I det bindende svar SKM2010.370.SR, bekræftede Skatterådet, at skibene i tilstrækkeligt omfang var drevet fra Danmark, idet den strategiske og forretningsmæssige drift af skibene foregik her i landet. På baggrund af det af forespørgerens repræsentant oplyste om personalefordeling, selskabets ledelse, fordeling af opgaver og funktioner mv. kom Skatterådet frem til, at skibene blev drevet fra Danmark. Det danske selskab kunne derfor omfattes af den danske tonnageskatteordning. Se også SKM2010.531.SR, SKM2011.630.SR og SKM2015.797.LSR.

Sagen SKM2015.797.LSR blev indbragt for domstolene af Skatteministeriet. Sagen blev afgjort af landsretten, hvis dom er gengivet i SKM2018.55.ØLR. Under sagens forberedelse tog selskabet bekræftende til genmæle, men bestred Skatteministeriets retlige analyse om, at selskabets skib ikke var drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark. Selskabet anførte bl.a. at omkostningerne ved at fremskaffe dokumentation var uforholdsmæssigt for store.

Bemærk

Skatterådets afgørelse er en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagerne, og som følge heraf er det vanskeligt, at sige noget mere generelt om hvilke forhold, der skal være opfyldt for at kunne blive omfattet af tonnageskatteordningen, da det altid vil være en konkret bedømmelse af de i sagen fremkomne oplysninger.

Der er dog næppe tvivl om, at der ren faktisk skal udføres ikke uvæsentlige opgaver og funktioner af selskabet her i landet, som er kendetegnende for det at drive rederivirksomhed. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

SKM2018.55.ØLR

Indbragt af Skatteministeriet. Selskabet tog bekræftende til genmæle under sagen.

SKM2015.797.LSR indbragt for domstolene.

Landsskatteretskendelser

 

 

SKM2015.797.LSR Drevet fra Danmark Konkret vurdering

Skatterådet

SKM2011.630.SR

Drevet fra Danmark

Konkret vurdering

SKM2010.531.SR

Drevet fra Danmark

Konkret vurdering

SKM2009.526.SR

Drevet fra Danmark

Konkret vurdering

SKM2006.492.SR

Drevet fra Danmark

Konkret vurdering