Reglen om, at der ikke kan gives fradrag for afskrivninger på aktiver omfattet af tonnageskatteordningen, gælder også for afskrivningsberettigede bygninger og installationer.

Hvis bygninger og installationer overgår fra hel eller delvis anvendelse under tonnageskatteordningen til anden anvendelse, anses disse for maksimalt afskrevet efter afskrivningslovens bestemmelser i den periode, de har været omfattet af tonnageskatteordningen.