Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige kontrolbestemmelser, der gælder for operatørselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Erklæring fra revisor
  • Oplysninger fra operatørselskabet.

Erklæring fra revisor

►For operatørselskaber er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, jf. TSL § 21 a, at operatørselskabet kan fremlægge dokumentation for, at ejeren eller lejeren af skibet alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne lov. Det er endvidere en betingelse, at dokumentationen indeholder oplysning om, fra hvilken stat skibet strategisk og forretningsmæssigt drives, og i hvilken stat skibet er registreret. Se TSL § 22, stk. 3.

TSL § 22, stk. 3 blev justeret ved lov nr. 1583 af 27. december 2019 idet det har vist sig vanskeligt at udforme operatørkontrakter, der indeholder en beskrivelse af skibets aktiviteter, som kan være omfattet af tonnageskatteloven. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.  

Der er ikke sket ændringer af Skatteforvaltningens mulighed for at kontrollere, om et skib alene anvendes til formål, som kan være omfattet af tonnageskatteloven. Dokumentation kan være operatørkontrakter, der indeholder en afgrænsning af, hvilke aktiviteter et skib må anvendes til, som kan være omfattet af tonnageskatteloven. Endvidere kan dokumentationen være en erklæring fra ejeren eller lejeren på, at skibet kun har været anvendt til aktivitet, som kan omfattes af tonnageskatteloven. Videre kan dokumentationen være udskrift fra logbøger.

Hvis operatørselskabet ikke kan dokumentere, at ejeren eller lejeren har anvendt skibet til formål, som kan være omfattet af tonnageskatteloven, da vil indkomsten fra skibet ikke kunne henføres til tonnageskatteordningen, men vil i stedet blive beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler.◄

Et operatørselskab, der anvender tonnageskatteordningen, skal hvert år i sit skattemæssige årsregnskab vedlægge en skriftlig erklæring fra selskabets revisor om, at betingelserne i TSL § 3, stk. 1 og 2, er opfyldt. Se TSL § 22, stk. 4.

Bestemmelsen svarer til den bestemmelse, der er i TSL § 22, stk. 1, 1. pkt., for rederier.

Se også

Se afsnit C.D.8.8.9 om kontrolbestemmelser.

Oplysninger fra operatørselskabet

Operatørselskabet skal desuden hvert år vedlægge oplysning om, i hvilket omfang den af selskabet

i årets løb opererede bruttotonnage -  der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov - har været registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, henholdsvis uden for EU eller EØS. Se TSL § 21 a, stk. 2, 3. pkt.

Bestemmelsen svarer til den bestemmelse, der er i TSL § 22, stk. 1, 2. pkt., for rederierne.

►Operatørselskabet skal desuden hvert år vedlægge oplysning om, hvorvidt samtlige betingelser for tonnageskatteordningen er opfyldt. Bestemmelsen blev sat ind som nyt 4. pkt. i TSL § 22, stk. 4 ved lov nr. 1582 af 27. december 2019. Denne betingelse blev stillet af Kommissionen ved afgørelse af 12. oktober 2018 C(2018) i sag SA·45300 (2016/N) i forbindelse med godkendelsen af tonnageskatteordningen til at finde anvendelse for en række specialskibe. Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Oplysningen skal omfatte samtlige betingelser, der gælder for anvendelse af tonnageskatteordningen, herunder omfattede aktiviteter, flagkrav, overholdelse af tærskler for tilknyttede aktiviteter m.v.

Det bemærkes, at skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet kan fastsætte, hvilke oplysninger af betydning for skatteansættelsen der skal fremgå af oplysningsskemaet, og i hvilken form oplysningerne skal angives, jf. skattekontrolloven § 6, stk. 1. I praksis sker det ved godkendelse af årets oplysningsskema.

En manglende opfyldelse af den foreslåede oplysningspligt vil følge gældende ret i forhold til afgivelse af oplysninger, som f.eks. kan give udslag i bøder. Hvis operatørselskabet herudover ikke opfylder de materielle betingelser, afhænger konsekvenserne af, hvilke betingelser der er tale om.◄

Se også

Se afsnit C.D.8.8.9 om kontrolbestemmelser.

Operatørselskabet skal det første år, hvor reglerne i TSL § 21 a kan anvendes, vedlægge oplysning om den procentdel af den af selskabet opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som på basisdatoen var registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Basisdatoen for operatørselskaber er det tidspunkt, hvor operatørselskabet bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Se TSL § 21 a, stk. 2, 4. pkt.

Oplysningerne kan afgives i skemaform. Skema kan hentes på www.skat.dk - blanket nr. 05.029 med tilhørende vejledning E nr. 156.