Indhold

Afsnittet beskriver grundejerforeningers skattemæssige status.

Afsnittet indeholder:

  • Civilretligt
  • Skatteretligt
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Civilretligt

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et område - som regel med medlemspligt.  Formålet med foreningen er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser fx i forbindelse med byggemodning, fællesarealer eller andet.

Skatteretligt

Grundejerforeninger anses normalt for at være selvstændige skattesubjekter omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.  Det følger blandt andet af Højesterets dom i UfR 1979, 469 HRD.

I dommen havde en grundejerforening optaget et byggemodningslån i en bank. Foreningen havde 261 medlemmer, der alle var parcelejere. Efter vedtægterne skulle medlemmerne betale et årligt bidrag på 3000 kr. til grundejerforeningen til at dække en forholdsmæssig andel af grundejerforeningens udgifter på banklånet. Hvis et medlem misligholdte sin forpligtelse, kunne grundejerforeningen kræve hele medlemmets andel indbetalt. Højesteret fandt, at medlemmerne ikke overfor banken havde en direkte forpligtelse til at betale sin andel af banklånet.  Der påhvilede derimod medlemmerne en aktuel gæld overfor grundejerforeningen, og medlemmerne kunne på den baggrund opnå fradrag for den del af bidraget, der var rente. 

Det kan udledes af dommen, at grundejerforeningen blev anset for at være et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Det anføres således ikke i dommen, at foreningen kun har optrådt som befuldmægtig for de enkelte grundejere. Det er således foreningen som sådan, der optager og hæfter for lånet overfor banken, mens de enkelte grundejere alene hæfter overfor foreningen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1979, 469 HRD

En grundejerforening havde optaget et byggemodningslån i banken. Der påhvilede ikke medlemmerne en direkte forpligtelse overfor banken men overfor foreningen. Selvstændigt skattesubjekt