Indhold

Dette afsnit handler om den oplysningspligt erhvervsdrivende har vedrørende deres indbyrdes omsætning efter SKL § 8 C.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Kredsen af oplysningspligtige
  • Hvilke oplysninger
  • Oplysningernes tilgængelighed
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Regel

Er det ikke muligt at indhente oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen, herunder for spørgsmålet om skattepligt og skatteberegning, hos den skattepligtige selv efter reglerne i SKL § 1 og 6, kan Skatteforvaltningen hos selvstændigt erhvervsdrivende tredjemænd indhente oplysninger om disse virksomheders omsætning med en navngiven skattepligtig. Se SKL § 8 C. Se mere om væsentlighed og proportionalitet i afsnit A.C.2.1.1.3.

Selvstændige erhvervsdrivende, herunder mæglere og auktionsholdere, er oplysningspligtige og oplysningspligten for produktions-, indkøbs- og salgsforeninger og lignende erhvervsorganisationer omfatter også organisationernes mellemværender med medlemmer.

Oplysningspligten efter SKL § 8 C omfatter også pengeinstitutters indbyrdes omsætning.

Bemærk

Det er en forudsætning, at både den, der afkræves oplysninger, og den, der kræves oplysninger om, er erhvervsdrivende.

Hvilke oplysninger

Der kan kræves oplysninger om arten af omsætningen eller arbejdet, omsatte varemængder, vederlagets størrelse, tidspunktet for omsætningen eller arbejdets udførelse og om, hvornår og hvordan vederlaget er erlagt. 

Oplysninger kan kræves for en nærmere angivet periode og med oplysning om mellemværendets størrelse ved begyndelsen og slutningen af perioden. Oplysningspligten efter SKL § 8 C kan også omfatte kontant salg.

Oplysningspligten vedrørende omsætning mellem erhvervsdrivende gælder både den erhvervsmæssige omsætning og den omsætning, der vedrører den erhvervsdrivendes privatsfære.

Oplysningspligten efter SKL § 8 C er udtømmende. Se SKL § 8 D, stk. 2. Indhentelse af oplysninger efter SKL § 8 C kræver, at der er en rimelig ligningsmæssig grund til det.

Oplysningernes tilgængelighed

Oplysninger efter SKL § 8 C kan som udgangspunkt kræves, uanset det besvær oplysningspligten medfører. Denne praksis støttes på en højesteretsdom (UfR 1960.332 HRD), hvor et slagteri blev pålagt at give oplysninger om navngivne kunders omsætning med slagteriet, uanset slagteriets regnskabssystem - der i øvrigt var fuldt forsvarligt - var opbygget således, at pligten medførte en betydelig arbejdsbyrde for slagteriet.

I tilfælde, hvor det viser sig vanskeligt for den erhvervsdrivende at fremskaffe oplysningerne, skal der konkret tages hensyn hertil ved vurderingen af oplysningernes væsentlighed for ligningen eller kontrollen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1960.332 HRD

Et slagteri blev pålagt at give oplysninger om navngivne kunders omsætning med slagteriet, uanset at slagteriets regnskabssystem - der i øvrigt var fuldt forsvarligt - var opbygget sådan, at pligten medførte en betydelig arbejdsbyrde for slagteriet.

Skatteforvaltningen

SKM2015.470.SR Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling om, at 3 virksomheder i medfør af SKL §§ 8 C og 8 D skulle meddele SKAT oplysninger om deres opkøb af skrot mv. hos unavngivne virksomheder