Indhold

Dette afsnit handler om artikel 16 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af bestyrelseshonorarer.

Afsnittet indeholder:

 • Bestyrelseshonorar omfattet af artikel 16
 • Beskatningsretten til bestyrelseshonorar.

Bestyrelseshonorar omfattet af artikel 16

Reglen gælder for personer, der er medlemmer af bestyrelsen i et selskab, der er hjemmehørende i et andet land end det land, hvor personen selv er hjemmehørende.

Reglen gælder både for fysiske personer og for juridiske personer, når et bestyrelseshonorar tilfalder dem. Se punkt. 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 16.

Bemærk

Fysiske personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, er begrænset skattepligtige til Danmark af bestyrelseshonorarer udbetalt af danske selskaber. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 2, og afsnit C.F.3.1.3. Derimod er der ikke en tilsvarende begrænset skattepligt af bestyrelseshonorarer, der tilfalder udenlandske selskaber. Se afsnit C.D.1.2.3, som opregner de typer af indkomst, som udenlandske selskaber er begrænset skattepligtige af efter SEL § 2, stk. 1.   

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 16 er mindre omfattende end KSL § 2, stk. 1, nr. 2, der er omtalt i afsnit C.F.3.1.3:  

 • Modeloverenskomstens artikel 16 omfatter kun bestyrelsesmedlemmer og ikke personer, der er medhjælpere for bestyrelser. Honorarer til medhjælpere er omfattet af modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold.
 • Modeloverenskomstens artikel 16 omfatter ikke vederlag for medlemskab af offentlige bestyrelser, udvalg, kommissioner, nævn, råd og lignende. Honorarer herfor er omfattet af modeloverenskomstens artikel 19 om offentligt hverv.

Se også

 • C.F.8.2.2.15 (artikel 15) om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold
 • C.F.8.2.2.19 (artikel 19) om offentligt hverv
 • C.D.2.2 om afgrænsningen af selskabsindkomsten over for fysiske personers indkomst.

Beskatningsretten til bestyrelseshonorar

Det land, hvor selskabet er hjemmehørende (kildelandet), kan beskatte bestyrelseshonorarer, der betales til et bestyrelsesmedlem, der er hjemmehørende i det andet land. Se modeloverenskomstens artikel 16.

Det er ligegyldigt, hvilken form vederlaget udbetales i. Personalegoder i form af fx fri bil, livs- eller sundhedsforsikringer eller klubmedlemskaber er omfattet af reglen. Se punkt 1.1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 16.

Vederlag i form af aktieoptioner

Vederlag i form af aktieoptioner er dog kun omfattet af modeloverenskomstens artikel 16, indtil optionen udnyttes. Hvis aktierne bliver erhvervet, og hvis de senere afstås med fortjeneste, er fortjenesten omfattet af modeloverenskomstens artikel 13 om kapitalgevinster. Afgrænsningen i forhold til modeloverenskomstens artikel 13 er nærmere omtalt under afsnit C.F.8.2.2.15.1.1 (artikel 15). Se punkt 3.1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 16. 

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 16 omfatter kun selve bestyrelseshonoraret. Det betyder, at

 • Hvis et bestyrelsesmedlem er ansat i selskabet, er arbejdsvederlaget omfattet af modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold.
 • Hvis bestyrelsesmedlemmet udfører arbejde for selskabet som fx rådgiver, advokat mv., er dette som udgangspunkt omfattet af modeloverenskomstens artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.  

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst og begreberne kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begrebet selskab
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.13 (artikel 13) om til kapitalgevinster
 • C.F.8.2.2.15 (artikel 15) om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold.