Indhold

Dette afsnit handler om definitioner af lande og kompetente myndigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Landedefinition
  • Definition af Danmark i DBO'erne
  • Den kompetente myndighed.

Landedefinition

Modeloverenskomsten indeholder ikke en definition af de to lande, der indgår DBO'en, men kommentaren lægger op til, at begge lande kan indsætte en definition af sig selv i DBO'ens artikel 3. Landene kan herunder indsætte en bestemmelse om, at deres kontinentalsokkel skal være omfattet af overenskomsten. Se punkt 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3.

Danmarks DBO'er indeholder en definition af Danmark. 

Definition af Danmark i DBO'erne

I DBO'erne defineres Danmark altid grundlæggende som Kongeriget Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. Det skyldes, at Færøerne og Grønland har fuld selvbestemmelsesret i skattemæssige anliggender.

Danmarks havretlige kontinentalsokkel er omfattet af definitionen. Det gælder både selve havbunden, ressourcer i undergrunden og de overliggende vande.

Se også

Se også afsnit C.F.9.1 om at Færøerne og Grønland er skattemæssigt selvstændige. 

Den kompetente myndighed

Modeloverenskomsten forudsætter, at de lande, der indgår DBO'en, hver skal indsætte en definition af deres "kompetente myndighed". Se modeloverenskomsten artikel 3, stk. 1, litra f. "Kompetent myndighed" er en fast brugt betegnelse for den myndighed inden for landet, som har den praktiske kontakt til det andet land i anliggender, der angår DBO'en.  

I nyere DBO'er er den danske kompetente myndighed altid "skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder". I ældre DBO'er kan ministeren være "ministeren for skatter og afgifter" eller "finansministeren". Det har ingen praktisk betydning, hvad der står.

Det står ikke i DBO'erne, hvem den befuldmægtigede stedfortræder er. Det står derimod i bekendtgørelse om den kompetente myndighed. Se BEK 1029 af 24.10.2005. Her er det fastsat, at Danmarks kompetente myndighed er told- og skatteforvaltningen, dvs. SKAT.

Den kompetente myndighed har en række forskellige funktioner, som er placeret hos forskellige enheder i SKAT:

  • Kompetent myndighed efter artikel 25 om den gensidige aftaleprocedure (både fysiske og juridiske personer), er

SKAT, Store Selskaber, Kompetent Myndighed, Sluseholmen 8B, 2450 København SV.

  • Kompetent myndighed efter artikel 26 om udveksling af oplysninger, er:

SKAT, Kompetent myndighed og International Indsats, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

  • Kompetent myndighed efter artikel 27 om bistand til inddrivelse af skattekrav, er:

SKAT, International Inddrivelse, Pionér Allé 1, 6270 Tønder.

Se også