Indhold

Dette afsnit handler om creditmetoden, der er en af de metoder, der bruges, når bopælsstaten skal give nedslag i skatten.

Afsnittet indeholder:

  • Creditmetoden
  • Danske DBO'er
  • Matching credit
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23.2 om exemptionlempelse.

Creditmetoden

Denne metode betyder, at bopælslandet beregner sin skat på grundlag af skatteyderens samlede indkomst, inklusive den indkomst, som den anden stat kan beskatte efter DBO'en.

Metoden eksisterer i to udgaver:

  • Fuld credit
  • Almindelig credit.

Fuld credit

Denne metode betyder, at bopælslandet giver lempelse for det fulde beløb, der er betalt i den anden stat af indkomst, som kan beskattes i den anden stat.

Almindelig credit

Denne metode betyder, at bopælslandet giver lempelse for den skat, der er betalt i den anden stat af indkomst, som kan beskattes i den anden stat, men lempelsen er begrænset til den del af skatten i bopælslandet, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Denne metode findes i modeloverenskomstens artikel 23 B.

Bopælslandet er aldrig forpligtet til at give lempelse for mere end den skat, der er betalt i kildelandet.

Hvis skatten på indkomsten fra den anden stat er lavere end den skat, bopælslandet beregner på indkomsten, bliver skatteyderen stillet, som om hele indkomsten kom fra bopælslandet.

Hvis skatten på indkomsten fra den anden stat er højere end den skat, bopælslandet beregner på indkomsten, vil skatteyderen blive stillet ringere, end hvis hele indkomsten kom fra bopælslandet.

Eksempel: USA kunne beskatte deltagerne i et dansk selskab efter artikel 17

Skatterådet fandt, at USA havde beskatningsretten til indkomst for kunstnerisk virksomhed, som blev udøvet af direktørerne i det danske selskab, som var rette indkomstmodtager til vederlaget. Det danske selskab kunne derfor få creditlempelse i sin danske selskabsskat for betaling af den skat, som direktørerne i selskabet betalte i USA. Se SKM2012.415.SR.

Danske DBO'er

Danske DBO'er anvender primært creditmetoden (almindelig credit), når der gives nedslag for skat, som er betalt i den anden stat. Hvis den anden stat som kildeland har den udelukkende beskatningsret til en indkomst, bestemmes dog normalt, at Danmark lemper efter en variant af exemptionmetoden. Se afsnit C.F.8.2.2.23.2.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3.2 om lempelsesmetoder.

Matching credit

Nogle lande, fx udviklingslande, som har en særlig interesse i udenlandske kapitalinvesteringer, har bestemmelser i deres interne lovgivning, som gør, at skatten bortfalder helt eller delvis for virksomheder, der har udenlandske ejere.

Når den stat, hvor den udenlandske investor er hjemmehørende, anvender creditmetoden, vil den skattefordel, som kildelandet giver investoren, blive begrænset, hvis bopælslandet kun giver credit for den skat, der faktisk er betalt i kildelandet.

DBO'en vil i sådanne tilfælde ofte indeholde en bestemmelse om, at creditlempelsen skal beregnes ud fra den skat, som kildelandet kunne have opkrævet, hvis skattebegunstigelsen ikke havde eksisteret. Det er en forudsætning, at der foreligger dokumentation for den opgjorte indkomst og den skat, der kunne være opkrævet.

Se eksempel på matching credit af indisk royaltyskat i SKM2009.309.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.415.SR

Skatterådet fandt, at USA havde beskatningsretten til indkomst for kunstnerisk virksomhed, som blev udøvet af direktørerne i det danske selskab, som var rette indkomstmodtager til vederlaget. Det danske selskab kunne derfor få creditlempelse i sin danske selskabsskat for betaling af den skat, som direktørerne i selskabet betalte i USA. 

SKM2009.309.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der kunne opnås lempelse for indisk royaltyskat efter princippet om matching credit, og at denne lempelse udgjorde det mindste beløb af enten 20 pct. af royaltyindkomsten eller den til enhver tid gældende interne sats for beskatning i Indien af den pågældende royaltyindkomst. Da den gældende skattesats efter indisk skattelovgivning var 10 pct., kunne der kun gives lempelse for de 10 pct., der faktisk blev betalt i skat i Indien.