Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for direkte og indirekte opgørelse af varmeproduktion og udbetaling af afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling af afgiftslempelse for fjernvarme
  • Indberetning til EUs statsstøtteregister ved brug af elpatronordningen.

Landsskatteretten har i SKM2018.538.LSR udtalt følgende:

"(...)

Bestemmelserne i gasafgiftslovens § 8, stk. 4, og dagældende kuldioxidafgiftslovs § 7, stk. 7 (nugældende stk. 6), foreskriver ikke, hvordan en varmeproducent skal dokumentere den lempelse, som producenten er berettiget til. Der må foretages en konkret vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang selskabet har dokumenteret, at det er berettiget til lempelse.

Ud fra energiindholdet i den gas, der er medgået til varmeproduktion uden samtidig elproduktion, samt en højeste mulig virkningsgrad, kan der opgøres et lempelsesberettiget beløb, der med sikkerhed ikke er større end det beløb, der kan beregnes ud fra korrekte målinger af fjernvarmen ab værk.

Selskabet kan derfor opgøre lempelsen efter el-patronordningen på grundlag af en dokumenteret gasmængde, der er medgået til produktion af varme uden samtidig elproduktion og en højeste mulig virkningsgrad. Det skal dokumenteres, at kedlernes reelle virkningsgrad ikke kan have overskredet den virkningsgrad, der lægges til grund for beregningen.

(...)

Det overlades til SKAT, at i forbindelse med realitetsbehandlingen tage stilling til, hvorvidt der foreligger dokumentation for den gasmængde, der er medgået til varmeproduktion uden samtidig elproduktion på kedlerne 1 – 4 i perioden april 2009 – december 2011. Det overlades endvidere til SKAT at tage stilling til, hvorvidt de fremlagte akkrediterede målinger udgør dokumentation for den højeste mulige virkningsgrad på kedlerne 1–4 for perioden april 2009 – december 2011, eller om der på anden vis kan dokumenteres en højeste mulig virkningsgrad."

Skattestyrelsen er på baggrund af denne afgørelse i gang med udarbejde et styresignal om retningslinjer for, hvilken dokumentation, der i mangel af en direkte måling af varmeproduktionen, kan fremlægges med henblik på at dokumentere en højeste mulig virkningsgrad.

Udbetaling af afgiftslempelse for fjernvarme

Afgiftslempelsen bliver udbetalt som en godtgørelse.

Når varmeproducenten har opgjort afgiftslempelsen ved udgangen af en måned, kan virksomheden få lempelsen godtgjort hos Skatteforvaltningen. Godtgørelse kan udbetales månedsvis.

Momsangivelsen

For momsregistrerede varmeproducenter, som har måneden som afregningsperiode efter momsloven anvendes momsangivelsen. Godtgørelsesbeløbene skrives på momsangivelsen i rubrikkerne/felterne for de pågældende afgifter. Energiafgifter og CO2-afgift fra afgiftslempelsen lægges sammen med eventuel godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2-afgift på energiprodukter, der er anvendt til procesformål i virksomheden.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift

Varmeproducenter, som har bevilling til fremskyndet (månedsvis) tilbagebetaling/godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift, skal anvende denne måde for at få godtgjort energiafgifter og CO2-afgift vedrørende afgiftslempelsen. Energiafgifter og CO2-afgift fra afgiftslempelsen lægges sammen med eventuel godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2-afgift på energiprodukter, der er anvendt til procesformål i virksomheden.

Se også

Se også afsnit E.A.4.7 om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Andre tilfælde

Varmeproducenter, der ikke er momsregistrerede, eller hverken har måneden som afregningsperiode efter momsloven eller har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter kan alligevel få godtgjort energiafgifter og CO2-afgift vedrørende afgiftslempelsen månedsvis. Virksomheden skal i dette tilfælde anvende blanket 23.023 (månedsvis godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift - elproducenter).

Se også

Se også afsnit E.A.4.4 om afgift af naturgas og bygas.

xEfterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunderx indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af elpatronordningen

Varmeproducenters lempelse efter elpatronordningen for fjernvarme er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister. 

xIdet ordningen udgør statsstøtte, er denne omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen). Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.x

Støttemodtagere under denne ordning er de varmeproducenter, som får en afgiftslempelse efter elpatronordningen. Støttebeløbet for elpatronordningen er den samlede lempelse efter ordningen. Dvs., at hvis der anvendes flere typer brændsler, er det den samlede lempelse efter elpatronordningen, som udgør støttebeløbet og skal vurderes i forhold kravet om indberetning.

Eksempelvis vil et fjernvarmeværk, som har leveret 2.000 GJ fjernvarme ab værk og derved har forbrugt 72.000 Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3, som udgangspunkt skulle betale 156.600 kr. i energiafgift og 27.864 kr. i CO2-afgift, dvs. i alt 184.464 kr. Da afgiften tilbagebetales ned til 59,4 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (45,8 kr. pr GJ fjernvarme ab værk for energiafgiften og 13,6 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk for CO2-afgiften i 2016), vil virksomheden efter tilbagebetaling alene have betalt 118.800 kr. Støttebeløbet vil i dette tilfælde udgøre 65.664 kr. i 2016 (65.000 kr. for energiafgiften og 664 for CO2-afgiften).

Hvis fjernvarmeværket eksempelvis har leveret 100.000 kWh fjernvarme ab værk og dertil har brugt 100.000 kWh elektricitet, vil afgiften blive godtgjort ned til 21,4 øre pr. kWh fjernvarme ab værk. Virksomheden vil efter tilbagebetaling alene have betalt 21.400 kr. Hvis elpatronordningen ikke anvendes, udgør afgiften på elvarme 38,3 øre pr. kWh i 2016. Støttebeløbet udgør derfor forskellen mellem 38,3 øre pr. kWh og 21,4 øre pr. kWh i 2016. Støtten vil i dette tilfælde udgøre 16.900 kr. i 2016.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte efter elpatronordningen, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

xSe også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.x