Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for naturgas og bygas.

Afsnittet indeholder:

 • Gas til anden teknisk brug end motorbrændstof
 • Gas, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 • Gas, der leveres til skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer
 • Gas, der anvendes til produktion af elektricitet
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
 • Gas, der anvendes til jernbanedrift, færgedrift mv.
 • Gas, der anvendes til afprøvning af motorer i skibe
 • Gas, der anvendes til produktion af gas
 • Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)
 • Gas, der indføres i brændstoftanke mv.
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Gas til anden teknisk brug end motorbrændstof

Gas, som afgiftsregistrerede virksomheder leverer til anden teknisk brug end motordrift, er fritaget for afgift. Se GASAL § 8, stk. 1, nr. 1.

Gas, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Leverancer af gas i gasnettet

Gas, som en gasafgiftsregistreret virksomhed leverer til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner med videre, der er omtalt i toldlovens § 4, samt personer, der er knyttet til disse, er fritaget for afgift. Se GASAL § 8, stk. 1, nr. 2.

Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af gas som en godtgørelsesordning. Dette indebærer, at bestemmelsen ikke direkte berører gasnetvirksomhedernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer med videre kan få godtgjort gasafgiften efter ansøgning til xSkattestyrelsenx.

Fjernvarme

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme fremstillet på basis af gas. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort den indirekte afgiftsbelastning på den leverede fjernvarme.

Repræsentationer med videre kan få godtgjort afgiften på varme efter ansøgning til xSkattestyrelsenx.

Se også

Se også blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af afgiften på gas og afgiften på varme. Blanketten findes på xSkatteforvaltningenxs hjemmeside www.skat.dk.

Gas, der leveres til skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer

Gas, som en gasafgiftsregistreret virksomhed leverer til brug om bord i skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover er fritaget for afgift. Adgangen til afgiftsfritagelse omfatter ikke lystfartøjer. Se GASAL § 8, stk. 1, nr. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for olieprodukter.

Gas, der anvendes til produktion af elektricitet

Der er på visse betingelser afgiftsfrihed for gas, der anvendes til produktion af elektricitet. Se GASAL § 8, stk. 2 og 3.

Der findes lignende regler i kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10 om afgiftsregler ved produktion af elektricitet og kraftvarme.

Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)

Momsregistrerede varmeproducenter har på visse betingelser ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af afgiftspligtige brændsler eller af elektricitet. Se blandt andet GASAL § 8, stk. 4 og 5.

Ordningen, der også kaldes "el-patronordningen", findes også i elafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Gas, der anvendes til jernbanedrift, færgedrift mv.

Afgiften godtgøres af gas, der anvendes til jernbanedrift, færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end dem, som er omfattet af adgangen til afgiftsfri levering (skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover). Adgangen til afgiftsgodtgørelse omfatter ikke lystfartøjer. Se GASAL § 8, stk. 6, nr. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for olieprodukter.

Gas, der anvendes til afprøvning af motorer til skibe

Afgiften godtgøres af gas, der anvendes som motorbrændstof ved afprøvning af motorer til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer. Se GASAL § 8, stk. 6, nr. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.11.4 om godtgørelse af energiafgift af gas, der anvendes ved afprøvning af gasmotorer i forbindelse med produktionen af disse efter GASAL § 10, stk. 2, 3. pkt.

Gas, der anvendes til produktion af gas

Gas, der medgår direkte til produktion af gas, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, der er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Se GASAL § 8, stk. 8.

Bestemmelsen gælder fx for gas til forarbejdning af ubehandlet naturgas fra felterne i Nordsøen.

Forbrug af gas i M/R-stationer

I M/R-stationer (måler- og regulatorstationer) i naturgasnettet (transmissions- og distributionsnettet) sker der blandt andet en reduktion af gastrykket. Der sker herved et temperaturfald af gassen.

For at modvirke, at der som følge af trykreduktionen sker tilisning af rørene, opvarmes gassen inden trykket reguleres.

GASAL § 8, stk. 8, omfatter ikke dette forbrug. Det samme gælder for CO2-afgiften af det samme forbrug. Se CO2AL § 7, stk. 2.

Se også

Se også artikel 21, stk. 3 i energibeskatningsdirektivet.

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til hel eller delvis godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter, herunder naturgas og bygas, der anvendes til procesformål. Se blandt andet GASAL § 10, § 10 a, § 10 b, § 10 c og § 10 d.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Gas, der indføres i brændstoftanke mv.

Der skal ikke betales afgift af gas, der medbringes fra udlandet i køretøjers og specialcontaineres normale tanke, eller i tanke som drivmiddel for køleanlæg og lignende under transporten. Se GASAL § 13, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for olieprodukter.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.274.LSR

En virksomhed, der distribuerer elektricitet og naturgas, er ikke berettiget til godtgørelse af CO2-afgift af naturgas, der forbruges i måler- og regulatorstationer (MR-stationer) til opvarmning af anden naturgas for at undgå tilisning af rørene som følge af reduktion af gastrykket.

Virksomheden er heller ikke berettiget til fuld godtgørelse af energiafgiften på naturgassen efter GASAL § 8, stk. 8.

Skatterådet

 

 

SKM2014.638.SR

Skatterådet bekræfter, at brug af naturgas i en fermenteringsproces, ikke er "anden teknisk brug end motordrift" efter gasafgiftsloven § 8, stk. 1.

SKM2014.630.SR Skatterådet bekræfter, at brug af naturgas i en reformeringsproces, ikke er "anden teknisk brug en motordrift" efter gasafgiftslovens § 8, stk. 1.