Henlæggelser til konjunkturudligning og indkomstudligning efter VSL § 22 b og § 22 d fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 7, og afsnit C.C.5 om reglerne for virksomheds- og kapitalafkastordningen.