Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsretten for moms af køb, der anvendes til brug for transaktioner, omfattet af særordningen for rejsebureauer. Se xML § 68x.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode
  • Indirekte omkostninger.

Regel

Der er hverken fradragsret for moms eller mulighed for momsgodtgørelse af de momsbeløb, som andre afgiftspligtige personer fakturerer rejsebureauet for transaktioner efter ML § 67 a, der direkte kommer den rejsende til gode. Se xML § 68x.

Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode

Rejsebureauet har ikke fradragsret for eller mulighed for tilbagebetaling i andre EU-lande af den betalte moms af indkøbte varer og ydelser, som kommer den rejsende direkte til gode.

Leverandøren udsteder sædvanlig faktura til rejsebureauet og afregner momsen efter de almindelige regler i det land, hvor momsen skal betales. Rejsebureauet har dog ikke ret til at fradrage momsen, som fremgår af fakturaen, ved opgørelsen af momstilsvaret.

Hvis rejsebureauet har egen produktion af ydelser, fx momspligtig persontransport (turistkørsel), som udføres med egne busser, eller momspligtig hoteldrift, skal momsen heraf betales af rejsebureauet efter momslovens almindelige regler.

Rejsebureauet har fradragsret for moms af indkøb, der kan henføres til egne ydelser, efter momslovens almindelige regler. Det betyder, at moms af udgifter, som direkte og umiddelbart kan henføres til de nævnte momspligtige tjenesteydelser, kan fradrages fuldt ud. Se eventuelt også D.A.11.1.

Se også

Se også afsnit D.A.17.6 om momsgrundlaget i rejsebureauer, der er omfattet af særordningen.

Indirekte omkostninger

For indkøb, som kun indirekte kommer den rejsende til gode, kan rejsebureauet fradrage købsmomsen ved opgørelsen af momstilsvaret efter momslovens almindelige regler.

Indkøbene, der ikke har en direkte og umiddelbar forbindelse til én eller flere udgående transaktioner, benævnes også generalomkostninger.

Rejsebureauet kan som hovedregel medregne momsen af de indirekte omkostninger til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. D.v.s. både ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer og levering af andre varer og ydelser, der ikke er momsfritaget. Det gælder fx moms af omkostninger til lokaler og administration, herunder revision og regnskab. Som et yderligere eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes formidlingsprovision, som betales af rejsebureauet i forbindelse med salg af ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer.

Se også D.A.11.5 om ingen eller begrænset fradragsret for visse udgiftsarter, uanset omfanget af anvendelsen til momspligtige formål (repræsentation, gaver, hotel- og restaurationsydelser m.v.), og D.A.11.6 Fradrag for køretøjer xML §§ 37x, x38xx41x og x42x.

Rejsebureauet kan kun fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis rejsebureauet har både momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der er momsfrie. Omkostningerne er dermed i momslovens forstand "fællesomkostninger", hvor fradragsretten skal opgøres forholdsmæssigt. Se D.A.11.4.