Indhold

Dette afsnit indeholder en kort oversigt over opgørelse af godtgørelse af energiafgifter af el, olie, kul og gas samt CO2-afgift.

For en mere detaljeret beskrivelse af godtgørelsesreglerne henvises til afsnittene vedrørende de enkelte procesformål og CO2-afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Godtgørelse af afgift af elektricitet til proces og rumvarme mv.
  • Godtgørelse af afgift af brændsler til proces
  • Godtgørelse ved mineralogiske processer mv.
  • Godtgørelse ved kvoteomfattet virksomhed
  • EU's minimumsafgifter.

Godtgørelse af afgift af elektricitet til proces og rumvarme mv.

For elektricitet anvendt til procesformål opgøres godtgørelsen som den aktuelle afgiftssats nedsat med 0,4 øre pr. kWh.

I perioden 2011 til og med 31. december 2013 udgjorde nedsættelsen følgende pr. kWh:

År/periode Nedsættelse af godtgørelse
2011 1,6 øre/kWh
2012 3,0 øre/kWh
1.1.-31.1.2013 3,5 øre/kWh
1.2.-31.12.2013 2,1 øre/kWh

Afgiftslempelserne for afgift af elektricitet til proces er ved xlov nr. 903 af 4. juli 2013 xensrettet med virkning fra 1. januar 2014, hvorefter der alene skal betales 0,4 øre pr. kWh for elektricitet til proces. Virksomhederne skal således betale den samme afgift (0,4 øre pr. kWh svarende til EU's minimumsafgift for elektricitet) af elektricitet til procesformål. Der skal ikke længere skelnes mellem elektricitet forbrugt til let proces eller elektricitet forbrugt til tung proces. Virksomheder med landbrug, gartneri, mineralogiske processer mv. er også omfattet også af ændringen, og særordningerne for elektricitet til disse virksomheder er faldet bort.

Fra 2012 er der for momsregistrerede virksomheder, herunder momsregistrerede liberale erhverv omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, adgang til delvis godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling.

Sats for delvis godtgørelse:

År                                                   

Godtgørelse

2020

      68,2 øre/kWh

xSatserne for 2021 vil fremgå af Skatteministeriets hjemmeside.x

Tidligere satser for delvis godtgørelse af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

År

Godtgørelse

2016

50,2 øre/kWh

2017

50,5 øre/kWh

1. januar - 30. april 2018

50,7 øre/kWh

1. maj - 31. december 2018

65,7 øre/kWh

2019

      62,5 øre/kWh

 

Godtgørelse af afgift af brændsler til proces

For brændsler (gas, kul og mineralolie), der er anvendt til procesformål, opgøres godtgørelsen som energiafgiften nedsat med 4,5 kr./GJ.

Reduktionen i godtgørelsen kan også ske ved en procentvis nedsættelse. En godtgørelse, som tager udgangspunkt i energiindholdet, kræver, at godtgørelsesberettigede virksomheder har kendskab til energiindholdet. Denne oplysning er ikke nødvendigvis altid tilgængelig, hvis det fx alene er mængden (Nm3, ton mv.), som fremgår af fakturaen. Godtgørelse indtil 4,5 kr./GJ af betalt afgift kan også være vanskelig at beregne for fx fjernvarme, som kan være produceret ved forbrænding af afgiftspligtigt affald, afgiftsfritaget biomasse og afgiftspligtige fossile brændsler. Derfor er der også mulighed for at beregne godtgørelse som en fast procent af det samlede afgiftsbeløb for den godtgørelsesberettigede andel. 

Som følge af at afgiftssatserne årligt indekseres, skal procentsatsen tilsvarende reguleres årligt.

Satsen for den andel som ikke godtgøres ved brug af energi i forbindelse med elpatronordningen, jf. fxx GASAL § 8x, stk. 4, indekseres årligt, hvorfor den ønskede procentsats kan beregnes ved at dividere 4,5 kr./GJ med satsen for godtgørelse for elpatronordningen, hvorefter der ganges med 1 divideret med 1,2 for at kalibrere den samlede sats.

Den ønskede procentsats beregnes årligt som:

     
4,5 kr./GJ                                * 1    
satsen efter GASAL § 8, stk. 4, 2. pkt. 1,2

 

År

Nedsættelse af godtgørelse

2020

7,93

xSatserne for 2021 vil fremgå af Skatteministeriets hjemmeside.x

Se xGASAL § 10 ax, xKULAL § 8 ax og xMINAL § 11 ax, som er ændret ved xlov nr. 903 af 4. juli 2013x og xlov nr. 93 af 29. januar 2014x.

Tidligere udgjorde nedsættelsen følgende:

År/periode Nedsættelse af godtgørelse

2016

8,19 pct

2017

8,15 pct.

2018

8,10 pct.

2019

8,01 pct.

For forbrug af brændsler, der er anvendt til processer omfattet af proceslisten, er der eventuelt mulighed for at opnå et bundfradrag i betalingen af CO2-afgift. Se afsnit E.A.4.6.5 om bundfradrag ved opgørelse af CO2-afgift.

Landbrug, gartnerier og skovbrug mv. kan ved forbrug af brændsler til proces få godtgjort den aktuelle energiafgiftssats nedsat med 1,8 pct., mens der ikke er godtgørelse for CO2-afgift. Se xGASAL § 10 bx, stk. 1, xKULAL § 8 bx, stk. 1, og xMINAL § 11 bx, stk. 1.

Væksthuse på mindst 200 m2, og hvorfra der ikke foregår detailsalg, er ikke omfattet af ovennævnte nedsættelse af tilbagebetalingen med 1,8 pct. af energiafgiften, men kan ved forbrug af brændsler få godtgjort forskellen mellem den aktuelle energiafgiftssats og EU's minimumsafgift, og disse virksomheder har eventuelt mulighed for et bundfradrag i betalingen af CO2-afgift.

Særligt for biogas mv.

For gas fremstillet på basis af biomasse, som anvendes til proces formål, se afsnit E.A.4.4.11.2.

Godtgørelse ved mineralogiske processer mv.

Ved mineralogiske processer mv. forstås kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske processer.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.6 om mineralogiske processer mv. og definition og afgrænsning af disse.

Energiafgift af brændsler, der er anvendt til mineralogiske procesformål godtgøres 100 pct. Elektricitet, der er anvendt til mineralogiske procesformål, godtgøres efter samme regler, som anden elektricitet til proces.

Reglerne for den fulde godtgørelse energiafgifter af mineralogiske processer mv. findes i xGASAL § 10 dx, stk. 1-4, xKULAL § 8 dx, stk. 1-4 og xMINAL § 11 dx, stk. 1-4.

Godtgørelse ved kvoteomfattet virksomhed

Ved en kvoteomfattet virksomhed forstås en momsregistreret virksomhed, som efter CO2-kvoteloven har fået tilladelse af Energistyrelsen til at udlede CO2.

Kvoteomfattede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgiften af kvoteomfattet varme og forbrug af gas, kul og mineralolieprodukter. Virksomheder, der indkøber varme fra en kvoteomfattet leverandør, kan opnå fuld godtgørelse af CO2-afgiften af den producerede varme. Se xCO2AL § 9 ax og x§ 9 bx.

Derimod er energiafgifterne af virksomhedernes forbrug af brændsler ikke specielt reguleret af reglerne for kvoteomfattede virksomheder. Her gælder i stedet de almindelige regler for godtgørelse af afgift af energiprodukter anvendt til procesformål.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.8.1 om regel, definition og anvendelsesområde for godtgørelse af afgifter til kvoteomfattede virksomheder.

EU's minimumsafgifter

Det følger af energibeskatningsdirektivet "Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelser for beskatning af energiprodukter og elektricitet", at virksomheder skal betale afgifter efter satser, der opfylder EU's minimumsafgifter for energiforbrug.

Dvs. at virksomhedernes betaling af procesafgift som hovedregel opfylder kravet om betaling af EU's minimumsafgift.

EU's minimumssatser anvendes bl.a. ved beregning af nedsættelse af godtgørelse af brændselsafgifter for brændsler, der er anvendt i væksthuse på mindst 200 m2 og hvorfra der ikke foregår detailsalg. Se xGASAL § 10 Cx, stk. 1, xKULAL § 8 cx, stk. 1, og xMINAL § 11 cx, stk. 1. Der skal ikke betales minimumsafgift af energi, der anvendes direkte til mineralogiske processer, metallurgiske processer, kemisk reaktion og elektrolyse.