Indhold

Dette afsnit beskriver regler, formål og lovgrundlag, når et bundfradrag skal fastsættes og opgøres inden beregning af CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag.

Regel

Siden den 1. januar 2010 har momsregistrerede ikke-kvoteomfattede virksomheder, som anvender afgiftspligtige brændsler til formål, der er omfattet af proceslisten, kunnet få et bundfradrag i virksomhedens betaling af afgifter efter CO2-afgifsloven af forbrug af brændsler og elektricitet, der anvendes til procesformål, og som er godtgørelsesberettigede efter el-, gas-, kul- eller mineralolieafgiftsloven.

Reglen gælder ikke for brændsler, der er anvendt til fremstilling af fjernvarme og bestemt til procesformål omfattet af proceslisten. Pr. 1. januar 2014 gælder reglen heller ikke for elektricitet, jf. xlov 903 af 4. juli 2013x.

Bundfradraget er et fast beløb, der kan fratrækkes virksomhedens udgift til CO2-afgift af energiforbrug til procesformål. Bundfradraget kan ikke ændres ved fx produktionsudvidelser.

Bundfradraget er baseret på et historisk energiforbrug af afgiftspligtige brændsler (mineralolieprodukter, naturgas og kulprodukter) til processer, der er omfattet af proceslisten i en basisperiode. Basisperioden er enten perioden 2003-2007 eller året 2007.

Bundfradraget ydes til virksomhedens driftsleder. Det vil sige, at der anvendes samme begreb som indenfor CO2-kvoteordningen.

Ved en driftsleder forstås i denne sammenhæng den juridiske eller fysiske person, der ejer en produktionsenhed eller driver produktionsenheden for egen regning til formål, der er omfattet af proceslisten vedrørende tung proces.

Formål

Formålet med reglerne om bundfradrag er at sikre, at betaling for udledninger af CO2 uden for og inden for kvotesystemet bliver sammenlignelig.

Inden for kvotesektoren bliver der uddelt gratiskvoter til virksomheder. Det gør der ikke uden for kvotesystemet. Derfor er der indført et bundfradrag for virksomheder uden for kvotesystemet, der har processer som er omfattet af proceslisten, for at sikre en vis ligestilling af virksomheder inden for og uden for kvotesystemet.

De ikke-kvoteomfattede virksomheder, der har processer omfattet af proceslisten, er typisk mindre og mellemstore energiintensive virksomheder indenfor gartnerierhvervet og fremstillingsindustrien.

Lovgrundlag

Bestemmelserne om bundfradrag i relation til CO2-afgift fremgår af xCO2AL § 9 cx. Kravene til dokumentation for retten til bundfradrag fremgår af xCO2AL § 12x, stk. 3.