Godtgørelsessatser for energiafgifter af energiprodukter anvendt til mineralogiske processer mv. 

  

Momsregistrerede virksomheder med mineralogiske processer mv.

Elafgift

Elektricitet:

  • Energiafgift

 

 

Den fulde afgift fraregnet 0,4 øre/kWh

 

 

Kvoteomfattede virksomheder

Energiafgift

CO2-afgift

Brændsler:

  • Gasafgift
  • Kulafgift3)
  • Olieafgift

 

100 %

 

100 %

Ikke-kvoteomfattede virksomheder

Energiafgift

CO2-afgift

Brændsler:

  • Gasafgift
  • Kulafgift
  • Olieafgift

100 %

Bundfradrag2)

 

1)     Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved xlov nr. 903 af 4. juli 2013x afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Dette samt andre lempelser ved samme lov  fører til, at der alene skal betales 0,4 øre/kWh på el til proces fra 1. januar 2014. Mineralogiske processer mv. er også omfattet af dette, og der skal pr. 1. januar 2014 ikke sondres mellem elektricitet til mineralogiske processer og elektricitet til almindelig proces.

2)      Mulighed for eventuelt at opnå et bundfradrag. Se xCO2AL § 9 cx for beregning af bundfradraget og afsnit E.A.4.6.5 om bundfradrag i betaling af CO2-afgift

3)      Særlige regler for tillægsafgift på affaldsbaseret varme. Som udgangspunkt er tillægsafgiften ikke godtgørelsesberettiget. Se xKULAL § 8x, stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 2, 3. pkt. og xvarmeforsyningsloven § 20x, stk. 12 og 13. Der gælder tilsvarende regler for CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald på varme som i xKULAL § 11x, stk. 2, 3. pkt. Se xCO2AL § 12x, stk. 2, 2. pkt.