Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår virksomheder, der skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4 skal opgøre og indsende foreløbige angivelser for lønsumsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forfaldsdato
  • Angivelsesfrist
  • Indbetalingsfrist
  • 0-angivelse.

Regel

For virksomheder, der opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter LAL § 4, stk. 1 (metode 4), skal der foretages en foreløbig opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften alene på grundlag af virksomhedens lønsum. Opgørelsesperioden for den foreløbige opgørelse er kvartalet. Den endelige opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften på grundlag af virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag skal foretages efter reglerne i LAL § 6 b. Se afsnit A.B.4.3.2.2.

Virksomhederne skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive virksomhedens lønsum og lønsumsafgiftens størrelse.

Forfaldsdato

Lønsumsafgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor fristen for indbetaling udløber, dvs. den 1. i måneden efter kvartalets udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Angivelsesfrist

Virksomheden skal indgive kvartalsangivelsen til SKAT senest 15 dage efter kvartalets udløb, dvs. henholdsvis den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Se OPKL § 2, stk. 2

Angivelsen skal være (digitalt) underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Se OPKL § 3, stk. 1.

Indbetalingsfrist

Virksomheden skal indbetale lønsumsafgiften senest 15 dage efter kvartalets udløb (identisk med angivelsesfristen). Se OPKL § 2, stk. 4.

Hvis sidste rettidige indbetalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til førstkommende hverdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

0-angivelse

Selv om grundlaget for lønsumsafgift ifølge den foreløbige kvartalsangivelse er 0 kr., skal angivelsen af lønsumsafgiften stadigvæk indsendes.