Dato for udgivelse
29 Jun 2012 10:05
SKM-nummer
SKM2012.413.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-02980
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, vurderingsankenævnet
Resumé

Udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til et vurderingsankenævn var ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 55. Der blev derfor ikke ydet omkostningsgodtgørelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven §§ 52 og 55

Henvisning

-

Klagen drejer sig om afslag på anmodning om udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har afslået klagerens anmodning om omkostningsgodtgørelse.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren indbragte ejendomsvurderingerne for perioden 2001-2010 for vurderingsankenævnet med henblik på at opnå fradrag for forbedringer. Han havde indgået en kontrakt med G1 ApS om bistand med sagen.

G1 ApS fremsendte den 8. april 2011 en faktura til klageren, idet klageren havde fået tilbagebetalt ejendomsskat som følge af et forhøjet fradrag for forbedringer. Det blev samtidig oplyst, at G1 ApS havde valgt ikke at anke vurderingsankenævnets afgørelse vedrørende klagerens ejendom. Honoraret til G1 ApS blev på baggrund af de opnåede skattebesparelser beregnet til i alt 11.310,26 kr., hvortil blev lagt moms med 2.827,56 kr., således at det samlede salær blev opgjort til i alt 14.137,82 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har afslået klagerens anmodning om omkostningsgodtgørelse.

Udgifter til bistand i forbindelse med en klage til vurderingsankenævnet er ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 55 og er derfor ikke godtgørelsesberettiget.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at klagerens udgifter til sagkyndig bistand refunderes hurtigst muligt.

Klageren er en blandt andre, der har kørt en sag vedrørende ulovligt opkrævet ejendomsskat i perioden 2001 til 2010. Han har fået bistand fra firmaet G1 ApS.

Klageren har som alle andre ejendomsbesiddere fået de ulovligt opkrævede ejendomsskatter refunderet efter veludført arbejde af G1 ApS. Så langt så godt.

Nu sidder klageren tilbage med et honorar til G1 ApS på 14.137,82 kr. inkl. 25 % moms og har medvirket til, at samtlige ejendomsbesiddere i Danmark naturligvis også får deres ulovligt opkrævede ejendomsskatter retur ligesom han selv.

Klagen er, at klageren som en af de få, der har startet sagen "ulovlig ejendomsskat", selv skal betale honoraret til G1, der har været til gavn for de mange.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, og § 55 fremgår følgende:

"§ 52. Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, som er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

§ 55. Godtgørelse ydes i følgende tilfælde:

  1. Ved klage til skatteankenævnet eller Landsskatteretten.
  2. Ved Landsskatterettens behandling af en sag, som skatteministeren har indbragt efter § 40, stk. 2.
  3. Ved en anmodning til skatteankenævnet eller Landsskatteretten om genoptagelse af vedkommende myndigheds egen tidligere afgørelse.
  4. I en sag vedrørende skatter for EF-Domstolen, hvor den godtgørelsesberettigede er part.
  5. I en sag omfattet af EF-voldgiftskonventionen, når sagen er opstået som følge af, at de danske skattemyndigheder har forhøjet et dansk foretagendes skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder dog ikke sager, der påklages til Landsskatteretten vedrørende told, afgifter eller arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager, og sager om registrering af køretøjer, når sagen efter retspræsidentens bestemmelse efter § 13, stk. 3, 1. pkt., skal afgøres uden deltagelse af læge retsmedlemmer.

Stk. 3. Godtgørelse ydes endvidere ved domstolsprøvelse af sager, som er godtgørelsesberettigede efter stk. 1, nr. 1-3, og ved domstolsprøvelse i sager som nævnt i stk. 2."

Den sagkyndige bistand, som G1 ApS har ydet, vedrørte klage til vurderingsankenævnet. Udgifterne til sagkyndig bistand er således ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 55. Der er derfor ikke hjemmel til at yde godtgørelse for nogen del af klagerens udgifter til sagkyndig bistand.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.