Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for afskrivning mv. ved ombygning og forbedring af værelser til landboturisme.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afskrivningssats og småbeløb
  • Betingelser for afskrivning
  • Beskatning ved salg
  • Ikrafttræden.

Regel

Der kan afskrives på udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme, når værelserne anvendes til udlejning til turister. Se AL § 42.

Afskrivningsadgangen gælder kun for udgifter afholdt til ombygning og forbedring af værelser i eksisterende bygninger på landbrugsejendommen.

Den skattepligtige kan kun afskrive de udgifter, som vedkommende har afholdt. Derimod kan der ikke afskrives på den del af anskaffelsessummen for en erhvervet landbrugsejendom, der kan henføres til værelser, som allerede inden erhvervelsen er ombygget og indrettet til landboturisme.

Adgangen til afskrivning af de nævnte udgifter kan i øvrigt kun ske i landbrugsejendomme, der kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet efter skattelovgivningens almindelige regler og praksis.

Afskrivningssats og småbeløb

Udgifterne til ombygning og forbedring af værelserne, kan afskrives med indtil 20 pct. årligt. Se AL § 42, stk. 1, jf. dog nedenfor om AL § 42, stk. 3 og 4.

Afholdte udgifter, der ikke overstiger et samlet beløb i indkomståret på 14.400 kr. for 2021, kan straksafskrives. Se AL § 42, stk. 2.

Betingelser for afskrivning

En skattepligtig kan kun afskrive på udgifter, hvis udlejningen er momspligtig. Se AL § 42, stk. 3.

Langtidsudlejning af værelser giver derfor ikke adgang til afskrivning, fordi en sådan udlejning ikke er momspligtig.

Det er tilstrækkeligt, at værelserne kun anvendes til momspligtig udlejning i en del af året.

Egen benyttelse af værelserne i en del af året hindrer ikke adgang til afskrivning.

Den, der forpagter en landbrugsejendom vil også kunne afskrive på de nævnte udgifter. Se AL § 42, stk. 1, sidste pkt.

De årlige afskrivninger kan ikke overstige årets skattepligtige indtægter ved udlejningen. Se AL § 42, stk. 4.

Beskatning ved salg

Ved afståelse af værelser, som nævnt i AL § 42, stk. 1, regnes fortjeneste eller tab på ombygnings- og forbedringsudgifter med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se AL § 42, stk. 5.

Værelser vil normalt kun kunne afstås ved afståelse af den bygning, som værelserne befinder sig i.

Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og de afskrivningsberettigede udgifter til ombygning og forbedring med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger.

Som genvundne afskrivninger medregnes højst det, der er afskrevet inklusive forlods afskrivninger. Se AL § 42, stk. 5, sidste pkt.

Værelser til landboturisme afstås i forbindelse med, at selve den faste ejendom afstås. Derfor skal der ved salg af den bygning, som de afskrivningsberettigede værelser til landboturisme er i, ske en opgørelse af fortjeneste eller tab vedrørende ombygning og forbedring af værelserne.

Til brug for opgørelsen af fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifterne må det beløb, som salgssummen ville have udgjort uden de afholdte udgifter til ombygning og forbedring, fastlægges af parterne. Årsagen er, at det skal være muligt at opgøre ombygningens og forbedringens andel af salgssummen.

Fortjeneste eller tab opgøres herefter som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne udgift.

Ikrafttræden

En skattepligtig, der allerede i indkomståret 1998 eller i et tidligere indkomstår har afholdt udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme, kan afskrive disse udgifter fra og med indkomståret 1999.

Afskrivningsgrundlaget vil i sådanne tilfælde være de oprindeligt afholdte faktiske udgifter til ombygningen og forbedringen.