Dato for udgivelse
21 Nov 2012 08:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Mar 2012 15:15
SKM-nummer
SKM2012.654.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-2902-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, valutasag, tillægsbøde
Resumé

T var tiltalt for at have medtaget likvide midler der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for SKAT, idet T i forbindelse med udrejse af ...1s Lufthavn medtog 130.000 kr. samt foranledigede at T2 og T3 på hans vegne udførte 125.000 kr. og 30.000 euro.

T forklarede, at han den pågældende dag var på vej til Sydeuropa og han overdrog 105.000 kr. til hans søn T2. Han oplyste, at det ikke var ham der havde givet penge til T3.

Byretten mærkede, at der ved sagens afgørelse var tillagt betydning, at samtlige de tiltalte undervejs og op til flere gange havde ændret forklaring vedrørende ejerforholdet til de medtagne penge.

Byretten fandt de tiltalte skyldige, henset til at T og T2 var bekendt med reglerne i toldlovgivningen og navnlig at T3 havde anbragt pengene i en skjult lomme specielt indrettet til formålet.

Byretten fastsatte bøden til T2 og T3 til henholdsvis 7.000 kr. og 42.000 kr. T blev fundet skyldig i relation til de 135.000 kr. han selv var i besiddelse af. Med hensyn til de beløb som T2 og T3 var i besiddelse af fandt retten T skyldig i medvirken og bøden blev fastsat til 101.000 kr.

Landsretten fandt, at T med forsæt havde overtrådt toldlovens § 23 både ved sin egen udførelse af pengebeløbet som anført i tiltalen samt ved at have foranlediget, at de to medtiltalte udførte pengebeløb på hans vegne.

Landsretten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)
Toldloven § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4
Straffeloven § 23
Henvisning
  

Østre Landsrets dom af 29. marts 2012, 16. afd. nr. S-2902-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Nemeth, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Lotte Wetterling og Mads Bundgaard Larsen (kst.)

........................

Byrettens dom 15. september 2011, SS 1-23074/2010

Anklagemyndigheden

mod

T

og

T2

og

T3

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 18. oktober 2010.

a)

T2 er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3. jf. § 23. stk. 4,

ved i forbindelse med indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde at have medtaget likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for told- og skatteforvaltningen, idet T2 den 26. juni 2008 ca. kl. 17.40 i forbindelse med udrejse af ...1s Lufthavn undlod at angive over for told- og skattemyndighederne, at han medtog 105.000 kr. på foranledning af T.

b)

T3 er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3 jf. § 23, stk. 4,

ved i forbindelse med indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde at have medtaget likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler overfor told- og skatteforvaltningen, idet T3 den 26. juni 2008 ca. kl. 17.40 i forbindelse med udrejse af ...1s Lufthavn undlod at angive overfor told- og skattemyndighederne, at hun medtog 20.000 kr. samt 30.000 euro på foranledning af T.

c)

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23. stk. 4,

ved i forbindelse med indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde at have medtaget likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for told- og skatteforvaltningen, idet tiltalte den 26. juni 2008 ca. kl. 17.40 i forbindelse med udrejse af ...1s Lufthavn undlod at angive overfor told- og skattemyndighederne, at han medtog 130.000 kr. samt foranledigede at tiltalte T2 og T3 på hans vegne udførte de i forhold a og b anførte beløb under de i forhold a og b anførte omstændigheder, alt hvorved han samlet udførte 255.000 kr. og 30.000 euro.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T2 idømmes en bøde på 7.000 kr., at tiltalte T3 idømmes en bøde på 42.000 kr. og at tiltalte T idømmes en bøde på 101.000 kr.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte T2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

...at han den pågældende dag var på vej til Sydeuropa. Tiltalte skulle forloves i Sydeuropa, og de skulle holde en stor fest i Sydeuropa. Han havde 105.000 kr. på sig ved udrejsen. Det var "familiens penge", der skulle bruges til at holde festen. Tiltalte havde fået pengene af sin far, medtiltalte T. Tiltalte husker ikke, hvornår han fik pengene, men det var et stykke tid inden afrejsen. Tiltalte var bekendt med en regel om, at man måtte medbringe et begrænset beløb. Han troede, at beløbsgrænsen var 15.000 euro. Denne regel havde han drøftet med familien, herunder hans far og nogle venner. Tiltalte så ikke skiltene i lufthavnen vedrørende reglen. I lufthavnen fortalte han kort personalet, hvad han skulle bruge pengene til.

Forholdt sagens bilag 6, rapport fra SKAT af 26. juni 2008, side 1, hvoraf fremgår:

"...

Pengene tilhørte ham selv. Den rejsende oplyste først han havde tjent dem hos hans arbejdsgiver, konstateret han kun havde været i arbejde i 2 md., ændrede derefter forklaring, hævdede at han havde fået pengene af hans far T løbende. Pengene skulle bruges til at holde ferie for

..."

forklarede tiltalte, at han ikke husker, om han har forklaret sådan til medarbejderen fra SKAT i lufthavnen. Tiltalte husker, at han blev afhørt af politiet i 2009.

Forholdt bilag 3, afhøringsrapport af 27. oktober 2009, 2. afsnit, hvoraf fremgår:

"...

Forespurgt om hvem, der ejede kontanterne og hvorledes disse var fremskaffet, oplyste sigtede, at de penge han havde medbragt gennem tolden tilhørte hans forældre. Han havde fået af vide, at han blot skulle bære pengene for hans fader. Han havde ikke fået af vide, hvorfor han skulle gøre dette. Han kendte ikke noget til, hvorledes pengene var fremskaffet

..."

forklarede tiltalte, at han har forklaret sådan til politiet.

Forholdt samme rapport, samme side, 6. og 7. afsnit, hvoraf fremgår:

"...

Adspurgt om han på noget tidspunkt havde modtaget nogen information omkring toldloven, oplyste sigtede, at han på intet tidspunkt havde modtaget information omkring toldloven. Forespurgt hvornår han var blevet klar over beløbsgrænsen vedrørende kontanter, forklarede han, at dette først skete i forbindelse med sikkerhedskontrollen i ...1 lufthavn. Her var han gjort bekendt med beløbsgrænsen på de 10.000 euro. Han modtog ingen informationsmateriale i lufthavnen.

..."

forklarede tiltalte, at han har forklaret sådan til politiet. Tiltalte husker dog ikke, at han fik nogen information af tolderne, inden han udrejste.

På spørgsmål fra forsvareren, advokat Casper Andreasen, forklarede tiltalte, at pengene skulle bruges til betaling for hans forlovelsesfest i Sydeuropa. De rejste i hvert fald 6 voksne personer sammen. Det var de 3 tiltalte samt tiltaltes mor, søster og bror. Tiltalte spurgte ikke sin far, hvorfor faren ikke selv havde pengene på sig under udrejsen.

På spørgsmål fra advokat Anders Nemeth forklarede tiltalte, at der foruden de 6 voksne også var medtiltalte T3s 3 børn med på rejsen

..."

Tiltalte T3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

...at det er korrekt, at hun deltog i rejsen til Sydeuropa sammen med de andre tiltalte. Det er ligeledes korrekt, at hun medbragte kontanter i form af 20.000 kr. og 15.000 euro.

Forholdt at det af papirerne fra ...1s Lufthavn fremgår, at hun medbragte 30.000 euro, forklarede tiltalte, at det er forkert. Hun havde kun 15.000 euro på sig ved udrejsen. Hun havde modtaget disse 15.000 euro fra sin svoger, der var på ferie hos tiltalte fra Tyskland. Svogeren bad hende tage pengene med til Sydeuropa. Tiltalte havde fået pengene af svogeren i februar måned. Hun husker ikke nærmere om tidspunktet. Under udrejsen havde hun "syet dem på sig", idet hun skulle bære et lille barn og det var derfor mere sikkert at opbevare pengene på den måde. De 20.000 kr. tilhørte tiltalte. Tiltalte medbragte ikke nogen penge, der tilhørte medtiltalte T. Tiltalte var ikke bekendt med nogen regel indeholdende nogen beløbsgrænse. Såfremt hun havde været bekendt med denne regel, ville hun ikke have medtaget beløbet for en anden person. Hun havde vist nok hørt noget om en grænse på 15.000 euro, men hun er ikke sikker. Det er korrekt, at hun blev afhørt af politiet i 2009, men hun husker ikke længere, hvad hun forklarede til politiet.

Forholdt sagens bilag 15, afhøringsrapport af 25. november 2009, side 3, sidste afsnit, hvoraf fremgår, at sigtede ønskede at gennemlæse sin forklaring, men ikke ønskede at underskrive denne, forklarede tiltalte, at hun den pågældende dag under afhøring var sammen med sin advokat. Hun gennemlæste ikke rapporten.

Forholdt samme bilag, side 2, 2. afsnit, hvoraf fremgår:

"...

Forespurgt om hvem der ejede kontanterne og hvorledes disse var fremskaffet, oplyste sigtede, at de 20.000 danske kroner tilhørte hende selv. Disse penge havde hun selv sparet op. Vedrørende de anførte 30.000 euro, oplyste sigtede, at 15.000 euro tilhørte hendes svoger, som boede i Tyskland, og som hun havde fået kort før afrejsen og skulle medbringe til Sydeuropa, hvilket hun havde lovet. De sidste 15.000 euro tilhørte T, som samme dag umiddelbart forinden afrejsen havde forespurgt, hvorvidt sigtede ville medbringe disse til Sydeuropa. Dette havde sigtede ligeledes lovet. Sigtede vidste ikke, hvorledes de anførte euro var fremskaffet

..."

forklarede tiltalte, at hun tror, at hun har forklaret sådan til politiet.

Forholdt samme bilag, samme side, 3. afsnit, hvoraf fremgår:

"...

Forholdt Ts forklaring, omkring at alle kontanterne, som sigtede medbragte, tilhørte pågældende (sønnens kommende svigerfar), oplyste hun, at det kun var de 15.000 euro, som tilhørte den pågældende. Hun fastholder her for sin egen forklaring

..."

forklarede tiltalte, at hun mener, at hun har forklaret sådan til politiet.

På spørgsmål fra forsvareren, advokat Erbil Kaya, forklarede tiltalte, at hun på det pågældende tidspunkt ikke kunne læse dansk, og hun kunne heller ikke læse engelsk.

Forevist bilag 19, fotos, forklarede tiltalte, at hun ikke så de pågældende skilte, og hun var ikke i stand til at læse dem. De var i alt 9 personer ved udrejsen. Det var de 3 tiltalte samt tiltalte Ts kone, datter og søn. Derudover var tiltaltes egne 3 børn også med på rejsen. Den yngste var på det pågældende tidspunkt halvandet år gammelt og blev stadig ammet. Tiltalte mener ikke, at hun havde lommer i sit tøj den pågældende dag.

Forespurgt hvorfor hun til politiet under afhøringen den 25. november 2009 forklarede, at hun var i besiddelse af 30.000 euro, forklarede tiltalte, at der må være sket en personsammenblanding. I lufthavnen var hun i besiddelse af 15.000 euro. Derudover havde hendes svigerinde 15.000 euro på sig. Da hun efterfølgende modtog en indkaldelse fra politiet til afhøring var alene hendes navn anført. Da tiltalte ikke ønskede at blande sin svigerinde ind i sagen, forklarede hun til politiet, at det var hendes 30.000 euro. Der er således sket en sammenblanding af tiltalte og hendes svigerinde...

..."

Tiltalte T har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

...at det er korrekt, at han var med på rejsen til Sydeuropa. Det er ligeledes korrekt, at han var i besiddelse af 130.000 kr. på rejsen. Han havde desuden overdraget 105.000 kr. til sin søn, medtiltalte T2, med henblik på, at sønnen skulle tage beløbet med til Sydeuropa. Han havde givet sønnen pengene aftenen før eller samme dag, som de skulle rejse. Han havde givet pengene til T2, fordi han ikke ønskede at rejse med så mange penge på sig. Tiltalte var bekendt med, at han måtte medtage 15.000 euro, og da han vidste, at han havde for meget på sig, gav han nogle af pengene til sin søn. Tiltalte gav ikke nogen penge til medtiltalte T3. Tiltalte havde inden afrejsen modtaget 10.000 euro fra medtiltalte T2s kommende svigerfar. Tiltalte skulle tage pengene med til noget familie i Sydeuropa. Tiltalte gav pengene til sin kone, ikke til medtiltalte T3. I lufthavnen oplyste han, at de penge som medtiltalte T2 havde på sig, og de penge, som han selv havde på sig, alle var hans.

Forholdt sagens bilag 9, afhøringsrapport af 12. november 2009, side 2, sidste afsnit, hvoraf fremgår

"...

Sigtede blev slutlig adspurgt om sit forhold til T2 og T3, hvortil han oplyste, at T2 var hans søn og T3 var hans fætters hustru. Omkring de kontanter, som de ovenfor anførte personer havde medbragt ved samme udrejse, oplyste sigtede, at de kontanter som T3 havde medbragt var nogle, som sigtede havde modtaget og lovet at tage med til Sydeuropa for sønnens kommende svigerfar. Efter at sigtede havde modtaget pengene kort før afrejse, havde han videregivet disse til T3 og bedt hende tage disse med til Sydeuropa. Disse skulle afleveres til en lillebror i Sydeuropa

..."

forklarede tiltalte, at han har forklaret sådan til politiet, men han fastholder den forklaring, som han har afgivet i retten.

På spørgsmål fra forsvareren, advokat Anders Nemeth, forklarede tiltalte, at den lillebror i Sydeuropa, som han nævner under afhøringen hos politiet, er en lillebror til hans søns kommende svigerfar. Tiltaltes kone skulle selv medbringe de penge, som tiltalte gav hende under rejsen. Det er korrekt, at de rejste 9 personer i alt incl. børn

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun er ansat hos SKAT i ...1s Lufthavn. Hun bliver tilkaldt, når passagerer, der er i besiddelse af større pengebeløb, stoppes i sikkerhedskontrollen. Såfremt passagerne har angivet beløbet til told- og skattemyndighederne inden afrejsen, modtager de en blanket med stempel som bekræftelse herpå. Såfremt dette ikke er sket er det vidnets opgave at optælle pengene og sigte de pågældende passagerer for overtrædelse af toldloven. 1 2008 var det ikke vidnet, der foretog optælling af pengene. Det gjorde medarbejderne i sikkerhedskontrollen. I dag er der også - i modsætning til i 2008 - mulighed for at give såkaldte "straksbøder" i forbindelse med overtrædelse af bestemmelsen i toldloven.

Vedrørende episoden i 2008 forklarede vidnet, at hun ikke selv optalte pengene, men hun fik oplyst beløbene, og hvor man havde fundet de pågældende beløb, da hun ankom til sikkerhedskontrollen. Vidnet spurgte de pågældende personer, hvad de skulle bruge pengene til.

Forevist sagens bilag 6, rapport fra SKAT af 26. juni 2008 vedrørende told-lovsovertrædelse, forklarede vidnet, at hun har udarbejdet rapporten i samarbejde med HM. Vidnet husker ikke tiltalte T2 nærmere, men må henholde sig til det, som er anført i rapporten.

Forholdt at det af rapporten fremgår:

"...

Pengene tilhørte ham selv. Den rejsende oplyste først at han havde tjent dem hos hans arbejdsgiver, konstateret han kun havde været i arbejde i 2 måneder, ændrede derefter så forklaring, hævdede at han havde fået pengene af hans far T løbende. Pengene skulle bruges til at holde ferie for

..."

forklarede vidnet, at hun husker, at hun spurgte tiltalte T2 om, hvor han havde pengene fra. Hun kontrollerede efterfølgende, hvilke indtægter tiltalte T2 havde haft. Disse oplysninger foreholdt hun ham, hvorefter han ændrede sin forklaring.

Forholdt sagens bilag 12, rapport fra SKAT af 26. juni 2008 vedrørende toldlovsovertrædelse, hvoraf fremgår

"...

Pengene medbragtes i pågældende jakkelommer. T oplyste at han har sparet dem op gennem flere år, kunne ikke oplyse hvad pengene skulle bruges til andet end at holde ferie for. T foreholdt at han har en mindre restance vedrørende hans virksomhed

..."

forklarede vidnet, at hun husker episoden, og at tiltalte T betalte en mindre restance hidrørende fra hans selvstændige virksomhed.

Forholdt sagens bilag 18, rapport fra SKAT af 30. juni 2008 vedrørende toldlovsovertrædelse, hvoraf fremgår:

"...

Den rejsende medbringer 30.000 EUR og 20.000 DKr. De 30.000 EUR var syet ind i hendes tøj. T3 oplyser at pengene tilhører hende og hendes mand samt hendes veninde

..."

forklarede vidnet, at hun fik oplyst af sikkerhedskontrollen, at den pågældende havde syet pengene ind i sit tøj. I 2008 var det sikkerhedskontrollen, der udvalgte passager til kontrol. Det var ligeledes sikkerhedskontrollen, der optalte pengene og derefter kontaktede told- og skattemyndighederne. Da vidnet ankom til sikkerhedskontrollen, lå pengene i nogle bakker. Vidnet kontrollerede ikke, at beløbene var talt korrekt op.

På spørgsmål fra advokat Anders Nemeth forklarede vidnet, at hun ikke husker, om hun fik oplyst, hvor mange personer, der samlet var udrejst. For told- og skattemyndighederne er det afgørende, hvem der bærer pengene ved udrejsen. Oplysning om dette fik vidnet af de ansatte i sikkerhedskontrollen. Den pågældende befandt sig desuden i rummet, da vidnet kom til stede.

På spørgsmål fra advokat Erbil Kaya forklarede vidnet, at der i dag er hjemmel til at meddele såkaldte "straksbøder". Bødens størrelse svarer til 25 % af det beløb, der overstiger 75.000 kr. Ved meddelelse af straksbøder er det afgørende, hvem der har pengene på sig, når de går igennem sikkerhedskontrollen. Det er således uden betydning, om den pågældende person oplyser, at han holder pengene for en anden person

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun er ansat som sikkerhedsmedarbejder i ...1s Lufthavn og gennemfører kontrol af passagerer i forbindelse med udrejse. De har jævnligt sager med passagerer, der udrejser med store pengebeløb, der ikke er angivet til told- og skattemyndighederne.

Den pågældende dag arbejdede vidnet sammen med tre andre sikkerhedsmedarbejdere. Vidnets opgave var at sikre, at passagererne lagde deres tøj og håndbagage op på et spor. Hun foretog desuden håndsøgning af de kvindelige passagerer, da hun var den eneste kvindelige medarbejder ved det pågældende spor. Hun bemærkede, at en mand havde mange penge i sin jakkelomme. Ved håndsøgning konstaterede de, at manden desuden havde flere penge på sig, og han blev udtaget til kropsvisitering. Manden var sammen med sin søn, der skulle giftes, sin kone og en anden kvinde. Sidstnævnte kvinde blev også udtaget til håndsøgning og senere kropsvisitering. Kvinden talte dansk og diskuterede med vidnet, idet kvinden blandt andet gav udtryk for, at vidnet opførte sig racistisk. Kvinden oplyste, at hun ikke var i familie med manden, men blot medrejsende. Kvinden havde 10.000 euro i sin taske. Den anden kvinde i samme selskab blev håndsøgt, og vidnet bemærkede, at kvinden havde en ekstra lomme i sin nederdel. Kvinden blev udtaget til kropsvisitering, som fandt sted i et separat rum, hvor alene vidnet og en af vidnets kvindelige kolleger var til stede sammen med kvinden. Vidnet fandt et beløb på mere end 100.000 kr. i en lomme, som kvinden havde på indersiden af sin nederdel. Lommen var lukket ved sammensyning. Vidnet talte pengene og lagde dem i en bakke fordelt efter valuta og tilhørsforhold. Normalt holdes de enkelte personers penge adskilt fra andre personers penge ved hjælp af personernes pung eller pas. Der var i alt over 600.000 kr. Vidnet tog en kopi af de enkelte personers pas og "Boarding Pass", og på kopien anførte hun, hvilke beløb, de enkelte personer havde haft på sig. Personerne overværede, at hun talte deres penge op.

På spørgsmål fra advokat Casper Andreassen forklarede vidnet, at hun opfattede det således, at der var fire personer, der rejste sammen.

Forholdt bilag 20-5, afhøringsrapport af vidnet af 8. juni 2011, side 1, sidste afsnit, hvoraf fremgår

"...

Hun forklarede herefter, at hun husker episoden og forklarede, at der var en større familie som var på vej gennem security i ...1s Lufthavn, I forbindelse med det tjek som alle passagerer kommer igennem opstod der mistanke om, at dele af selskabet kunne skjule penge, hvilket blandt andet kunne konstateres via en gennemlysning af noget håndbagage

..."

forklarede vidnet, at det er korrekt, at hun har forklaret sådan. Vidnet havde alene noget at gøre med fire af personerne. Hun hæftede sig ikke ved personernes efternavn, da hun tog kopi af deres pas og "Boarding Pass".

På spørgsmål fra advokat Erbil Kaya har vidnet forklaret, at der ikke var børn til stede. Da vidnet og hendes kollega gik ind i undersøgelsesrummet, blev det spor, som vidnet havde arbejdet ved, lukket, og de passagerer, der stod i køen, gik hen til nogle af de andre spor. Der kan ikke i forbindelse med optællingen ske forveksling af forskellige passagerer, da vidnet står sammen med de enkelte personer under optællingen. Hun skriver først rapporten senere

..."

Oplysningerne i sagen

Der er under sagen dokumenteret oplysninger fra Danmarks Nationalbank vedrørende den vejledende middelkurs for euro den 26. juni 2008, hvoraf fremgår, at kursen var 745,89. Et beløb på 105.000 kr. kan på baggrund af denne kurs omregnes til 14.077,14 euro, et beløb på 130.000 kr. kan omregnes til 17.428,84 euro og et beløb på 20.000 kr. kan omregnes til 2.681,36 euro.

Der er vedrørende tiltalte T2 dokumenteret fra rapport fra SKAT af 26. juni 2008 vedrørende toldlovsovertrædelse, hvoraf fremgår, at han ved udrejsen medbragte 105.000 kr., som blev fundet i hans bukselomme. Det fremgår endvidere, at han erkendte, at varerne ikke var angivet.

Der er vedrørende tiltalte T3 dokumenteret fra rapport fra SKAT af 26. juni 2008 vedrørende toldlovsovertrædelse, hvoraf fremgår, at hun ved udrejsen medbragte 30.000 euro og 20.000 kr., hvoraf de 30.000 euro var syet ind i hendes tøj. Det fremgår endvidere, at hun erkendte, at varerne ikke var angivet.

Der er vedrørende tiltalte T dokumenteret fra rapport fra SKAT af 26. juni 2008 vedrørende toldlovsovertrædelse, hvoraf fremgår, at han ved udrejsen medbragte 130.000 kr., som blev fundet i hans jakkelomme. Det fremgår endvidere, at han erkendte, at varerne ikke var angivet.

Der er endvidere dokumenteret sagens bilag 19, fotos fra ...1s Lufthavn, formentlig optaget i februar måned 2009.

Der er endelig dokumenteret kopi af de tiltaltes pas og "Boarding Pass", hvorpå vedrørende tiltalte T2 med håndskrift er påført "105.000 kr.", vedrørende tiltalte T3 med håndskrift er påført "30.000 euro syet ind i tøjet + 20.000 i pengepung" og vedrørende tiltalte T med håndskrift er påført "130.000 kr."

Personlige oplysninger

De tiltalte er ikke tidligere straffet og har ikke afgivet forklaring vedrørende deres personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten skal indledningsvist bemærke, at det ved sagens afgørelse er tillagt betydning, at samtlige de tiltalte undervejs op til flere gange har ændret forklaring vedrørende ejerforholdene til de pengebeløb, som de var i besiddelse af ved udrejsen fra ...1s Lufthavn den 26. juni 2008. Det gælder således tiltalte T2, der allerede i lufthavnen den 26. juni 2008 ændrede forklaring, det gælder tiltalte T3, der har afgivet divergerende forklaring til henholdsvis told- og skattemyndighederne, til politiet og i retten, og det gælder tiltalte T, der har afgivet divergerende forklaringer til politiet og i retten.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at de tre tiltalte den pågældende dag udrejste fra ...1s Lufthavn til Sydeuropa. Foruden de tiltalte var tiltalte Ts hustru, søn og datter og tiltalte T3s tre mindreårige børn med på rejsen.

Efter tiltalte T2s egen forklaring lægger retten til grund, at han ved udrejsen var i besiddelse af 105.000 kr., og at han ikke havde angivet disse penge til told- og skattemyndighederne inden udrejsen. Efter hans forklaring, der støttes af forklaringen afgivet af tiltalte T, lægger retten til grund, at det var Ts penge, og at T havde bedt T2 om at medtage pengene på rejsen.

Efter forklaringen afgivet af tiltalte T3 til politiet den 25. november 2009 og oplysningerne dels i rapporten af 26. juni 2008 fra SKAT og dels på kopien af tiltalte T3s pas og "Boarding Pass" sammenholdt med forklaringen afgivet af vidnet V.2 lægger retten til grund, at tiltalte T3 ved udrejsen var i besiddelse af 20.000 kr. og 30.000 euro, og at hun ikke havde angivet disse penge til told- og skattemyndighederne inden udrejsen. Efter forklaringen afgivet af tiltalte T til politiet den 12. november 2009, som var hans første forklaring herom, lægger retten til grund, at tiltalte T havde givet disse penge til tiltalte T3 og bedt hende om at medtage pengene på rejsen.

Efter tiltalte Ts egen forklaring lægger retten til grund, at han ved udrejsen var i besiddelse af 130.000 kr., og at han ikke havde angivet disse penge til told- og skattemyndighederne inden udrejsen.

Retten finder således, at de tiltalte har overtrådt bestemmelsen i toldlovens § 23, stk. 4, i det i anklageskriftet anførte omgang. Henset til, at tiltalte T2 og tiltalte T begge var bekendt med reglen i toldloven, men dog troede, at beløbsgrænsen var højere, og navnlig at T3 havde anbragt de fleste af pengene i en skjult lomme specielt indrettet til formålet, finder retten, at de tiltalte har handlet forsætligt.

For så vidt angår tiltalte T2 og T3 fastsættes bøden i overensstemmelse med Højesterets dom af 1. april 2011, SKM2011.269.HR. Retten finder ikke, at der foreligger omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af det anførte udgangspunkt, hvorefter bøden fastsættes til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro nedrundet til et beløb i hele tusinde kroner. Dette svarer til de af anklagemyndigheden nedlagte påstande.

For så vidt angår tiltalte T finder retten, at bøden i relation til de 130.000 kr., som tiltalte selv var i besiddelse af ved udrejsen, ligeledes skal fastsættes i overensstemmelse med udgangspunktet i Højesterets dom af 1. april 2011, og at der ikke foreligger omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af udgangspunktet. Med hensyn til de beløb, som tiltalte T2 og tiltalte T3 var i besiddelse af ved udrejsen efter anmodning fra tiltalte T, finder retten, at tiltalte T har gjort sig skyldig i medvirken, jf. straffelovens § 23. Anklagemyndigheden har i relation til disse beløb nedlagt påstand om, at bøden ligeledes skal beregnes i overensstemmelse med udgangspunktet i Højesterets dom. Retten finder bestemt ikke, at der er grundlag for at nedsætte dette, hvorfor der også for så vidt angår tiltalte T afsiges dom i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

I overensstemmelse med det anførte fastsættes straffen for tiltalte T2 fastsættes til en bøde på 7.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Straffen for tiltalte T3 fastsættes til en bøde på 42.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage, og straffen for tiltalte T fastsættes til en bøde på 101.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4, jf. til dels straffelovens § 23. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Vedrørende sagens omkostninger finder retten ikke grundlag for at fravige bestemmelsen i retsplejelovens § 1008, stk. 1. Sagsomkostningerne er derfor fastsat som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T2 straffes med en bøde på 7.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger, herunder 15.250 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Casper Andreassen.

Tiltalte T3 straffes med en bøde på 42.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger, herunder 15.250 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Erbil Kaya.

Tiltalte T straffes med en bøde på 101.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger, herunder 15.250 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Anders Nemeth.

...............

Østre Landsrets dom af 29. marts 2012, 16. afd. nr. S-2902-11

Byrettens dom af 15. september 2011 (SS 1-23074/2010) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse således at bøden opgøres til et mindre beløb.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at der udmåles en højere bøde efter landsrettens skøn som følge af, at tiltalte også har virket som bagmand ved at have foranlediget, at de to medtiltalte, nu domfældte udførte de i forhold a og b anførte pengebeløb på hans vegne.

Forklaringer

De i byretten af de medtiltalte, nu domfældte T2 og T3 og af vidnerne V.1 og V.2 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at de ni personer, han rejste sammen med, var ham selv, hans kone, hans søn T2, hans datter CA (dengang 15 år), hans søn CB (dengang 12 år), hans fætters kone T3 og hendes tre børn (dengang 9, 6 og 1 år).

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter det, der er fremkommet for landsretten, findes det bevist, at tiltalte med forsæt har overtrådt toldlovens § 23, stk. 4, både ved sin egen udførelse af pengebeløbet anført i forhold c og ved at have foranlediget, at de to medtiltalte, nu domfældte udførte pengebeløb på hans vegne som anført i forhold a og b.

Der findes ikke anledning til hverken at nedsætte eller at forhøje den idømte bøde.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.