Dato for udgivelse
21 Nov 2012 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 May 2012 13:20
SKM-nummer
SKM2012.659.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-2650-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, øl, sodavand, strafudmåling, kumulation, efterangivelse, ændret, forklaring
Resumé

T havde i en udlejningslastbil ved indrejse til Danmark indført 240 elefantøl og 5.184 dåser mineralvand uden at være registreret som oplagshaver/midlertidig registreret varemodtager og uden at indgive anmeldelse som privatperson. T havde på toldstedet underskrevet en efterangivelse, herunder en erklæring om, at de indførte øl og sodavand ikke var beregnet til eget brug. T ændrede efterfølgende forklaring.

T forklarede at han skulle drikke de medbragte øl sammen med vennerne i en spilleklub, og at sodavandene var til ham selv. Han havde været inde på SKATs hjemmeside og var bekendt med at man lovligt kunne indføre 110 liter øl til eget brug, men der stod ikke noget om sodavand. Der havde været meget støj på toldstedet og tolderen havde ikke forklaret ham hvad det var han skrev under på.

Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Byretten lagde til grund, at T ved underskrivelsen af blanketterne havde været bekendt med, hvad han skrev under på. Ved bødestraffastsættelsen blev der lagt vægt på bemærkningerne i forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v., hvorefter der blev taget udgangspunkt i et niveau på 5.000 kr. pr. overtrædelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og fastslog at udgangspunktet var at bøderne for hver enkelt overtrædelse skulle fastsættes til 5.000 kr. og der konkret ikke forelå særlige grunde til at fravige udgangspunktet.

Reference(r)

Øl- og vinafgiftsloven § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 6, stk. 1

Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 10 a, stk. 5

Miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 3, jf. stk. 7 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballage til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 1 og stk. 2, og § 10, stk. 1 og stk. 3, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010, jf. straffelovens § 3.

Henvisning

   


Østre Landsrets dom af 23. maj 2012, 17. afd. nr. S-2650-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Martin Henrichsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Henrik Garn og Søren Stig Andersen (kst.)

.........................

Byrettens dom af 25. august 2011, 15-1290/2011

Anklageskrift er modtaget den 7. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.                  

øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 6, stk. 1,

ved SKAT's kontrol af udlejningslastbil reg. nr. ..., den 17. august 2009 ved indrejse til Danmark via Rødby Havn, som ikke registreret oplagshaver/midlertidig registreret varemodtager eller som privatperson ikke at have indgivet anmeldelse til told- og skatteforvaltningen om og stillet sikkerhed for afgiftens betaling for 240 dåser (33 cl) elefantøl inden transporten påbegyndtes.

2.                  

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 10 a, stk. 5,

ved SKAT's kontrol af udlejningslastbil reg. nr. ..., den 17. august 2009 ved indrejse til Danmark via Rødby Havn, som ikke registreret oplagshaver/midlertidig registreret varemodtager eller som privatperson ikke at have indgivet anmeldelse til told- og skatteforvaltningen om 5.184 dåser (33 cl) mineralvand inden transporten til Danmark påbegyndtes.

3.                  

miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 7 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballage til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 1 og stk. 2, og § 10, stk. 3,

ved som konstateret af SKAT den 17. august 2009 i forbindelse med kontrol af udlejningslastbil reg. nr. ... ved indrejse til Danmark via Rødby Havn erhvervsmæssigt som udbyder og importør af 240 dåser (33 cl) øl og 5.184 dåser mineralvand ikke mindst 4 uger forinden indførslen at have tilmeldt sig Dansk retursystem.

4.

miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 7 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballage til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 10, stk. 1 og stk. 3,

ved som konstateret af SKAT den 17. august 2009 i forbindelse med kontrol af udlejningslastbil reg. nr. ... ved indrejse til Danmark via Rødby Havn som importør af 5.184 dåser (33 cl) mineralvand af mærkerne Coca Cola, Cola Zero og Coca Cola Light samt 240 dåser (33 cl) elefant øl ikke mindst 4 uger forinden indførslen at have tilmeldt produkt- og emballagetyperne til Dansk Retursystem.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der blev afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af V.1 og V.2, der var gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Forklaringerne blev lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i denne retsbog.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det må tillægges vægt, at tiltalte på toldstedet den 17. august 2009 blandt andet underskrev efterangivelse, herunder en erklæring om, at de indførte øl og sodavand ikke var beregnet til eget brug. Varerne blev beslaglagt, og tiltalte underskrev blanket med erklæring om, at han gav afkald på muligheden for at få beslaglæggelsen prøvet ved domstolene.

Vidnet V.3 har forklaret, at hun på stedet vejledte tiltalte om indholdet af de blanketter, som han skrev under på, og at tiltalte læste dem inden underskrivelsen. Tiltalte har heroverfor forklaret, at han ikke modtog nogen nærmere vejledning, og at han ikke gennemlæste teksten inden underskrivelsen. Endelig har tiltalte og vidnet samstemmende forklaret, at tiltalte oplyste, at varerne var til brug for en klub, hvor man spillede ..., uden at det blev nærmere specificeret på stedet.

Det må videre tillægges vægt, at tiltalte først mere end et år efter gerningstidspunktet til politirapport af 1. oktober 2010 anfører, at de indførte varer var til eget brug, og at han ikke i den mellemliggende periode har gjort denne opfattelse gældende over for myndighederne.

Endelig er det indgået i rettens vurdering, at tiltalte fremstår som en person, der er i stand til at opfatte de indtryk, som han modtager fra omverdenen, og som er i stand til at reagere på disse indtryk og svare fornuftsmæssigt for sig. Det må derfor efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte ved underskrivelsen af blanketterne har været bekendt med, hvad han skrev under på.

På denne baggrund kan retten ikke lægge nogen vægt på tiltaltes efterfølgende benægtelse af, at de indførte varer ikke var til eget brug. Den omstændighed, at tiltalte er medlem af en spilleklub kan på denne baggrund ikke føre til nogen ændret vurdering.

Tiltalte er derfor skyldig i de rejste tiltalepunkter.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000,00 kr., jf. øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 6, stk. 1, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 10 a, stk. 5, og miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 7 og stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballage til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 1 og stk. 2, og § 10, stk. 1 og stk. 3, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010, jf. straffelovens § 3.

Ved fastsættelsen af bødestraffen er der lagt vægt på bemærkningerne i forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v., hvorefter større og kumulative bøder ønskes idømt ved overtrædelse af lovbestemmelserne på området. Med hensyn til bødeniveauet skal der tages udgangspunkt i et niveau på 5.000,00 kr. pr. overtrædelse.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte har selv varetaget sit forsvar.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 20.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.....................

Østre Landsret dom af 23. maj 2012, 17. afd. nr. S-2650-11

Byrettens dom af 25. august 2011  (15-1290/2011) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af vidnet V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ca. en gang om året er i Tyskland for at købe øl og sodavand, men at han også løbende køber øl og sodavand i Danmark. Han var via SKAT's hjemmeside bekendt med, at man lovligt kunne indføre 110 liter øl til eget brug, men da hjemmesiden ikke tilsvarende angav, hvilke mængder sodavand man måtte indføre til eget brug, gik han ud fra, at der ikke var nogen begrænsning i så henseende. I den lejede varebil med en tilladt totalvægt på 3.500 kg. medbragte han derfor ikke flere øl end svarende til den tilladte mængde. I toldområdet var der megen støj og kaos. En tolder fandt i hans lomme en kvittering for en bøde, han havde fået i Tyskland for at køre med overlæs. Han fortalte den kvindelige tolder, at han skulle drikke de medbragte øl sammen med vennerne i spilleklubben, og at sodavandene var til ham selv. Han mener ikke, at den kvindelige tolder, som udleverede blanketterne til ham til underskrift, forklarede ham, hvad han skrev under på. Han opfattede det således, at han kun kunne køre videre, hvis han skrev under. Han var ikke rigtig var klar over, hvad han skrev under på, men troede, at han kun skrev under på mængden og arten af beslaglagte varer. Han kan ikke forklare, hvorfor han ikke reagerede på de breve, han efterfølgende fik tilsendt fra SKAT og Dansk Retursystem A/S.

De indførte øl var til ham selv og de andre i det, de kalder for klubben, men som er uden regler og alene består af 8 gode venner, der mødes en gang om måneden for at spille .... De mødes som udgangspunkt på skift hos hinanden og drikker et par kasser øl pr. gang, og den, der lægger hus til, afholder selv udgiften ved arrangementet. Han holdt et arrangement i 2. halvår 2009 og 2-3 arrangementer i 2010. De indførte sodavand var i det væsentlige til ham selv, idet han drikker meget, navnlig på grund af sit hårde arbejde med at køre med ... i Danmark for firma G1. Hans teenagedreng drikker også en del sodavand, og det gør hans gæster også. De indførte sodavand ville have rakt til et års tid og skulle have været opbevaret i hans kælderrum.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hun husker den pågældende dag som en travl, men i øvrigt ganske almindelig dag. Da hun i tiltaltes varebil konstaterede de store mængder øl og sodavand, oplyste tiltalte, at drikkevarerne var til "klubben". Tiltalte sagde på intet tidspunkt, at drikkevarerne var til eget brug. Hun forklarede ham, at når varerne var til en klub, var de ikke til eget brug, og at dette var baggrunden for efterangivelsen og beslaglæggelsen. Tiltalte læste papirerne igennem, og hun oplyste ham om, at han ikke havde pligt til at underskrive dem. Det var hendes indtryk, at han forstod, hvad han skrev under på, og han fik på stedet udleveret en kopi af de underskrevne blanketter.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at de er 8 venner, der på skift mødes hos hinanden en gang om måneden for at spille ..., og at der derfor ikke er tale om nogen klub som sådan.

Vidnet V.4 har forklaret blandt andet, at han er fuldmægtig i SKAT. Med den såkaldte "colalov" indførtes fra 2003 skærpede "ordensbøder" i en række afgiftslove særligt rettet mod detailhandlen - de såkaldte kiosksager - og efterfølgende indførtes skærpede "ordensbøder" for importører, som ikke indfører varer til eget brug. Der er i dag fast praksis for, at bøden for hver enkelt overtrædelse af punktafgiftslovene er på 5.000 Nærværende sag er alene en prøvesag i relation til spørgsmålet om, hvorvidt overtrædelse af såvel § 9 som § 10 i pantbekendtgørelsen skal udløse en bøde på 5.000 kr. eller to bøder å 5.000 kr. Flere byretsdomme har i disse tilfælde statueret to bøder på hver 5.000 kr., og SKAT har fremsendt 5 af disse domme til Rigsadvokaturen vedrørende mulighederne for administrativ bødefastsættelse, men afventer svar herpå. Spørgsmålet om, hvad der forstås ved anskaffelse til eget brug, er besvaret blandt andet med "cirkulationsdirektivet", og der er i dag ingen tvivl om, at kun hvad en person anskaffer til sin private husstand samt husstandens gæster er at anse som anskaffet til privat brug.

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldspørgsmål

Efter V.1s forklaring lægger landsretten til grund, at tiltalte på intet tidspunkt oplyste, at de indførte øl og sodavand var til eget brug. Når endvidere henses til de betydelige mængder øl og sodavand, som tiltalte indførte ved brug af en lejet varebil, og til at tiltalte underskrev og modtog kopi af en blanket, ifølge hvilken han erklærede, at de indførte drikkevarer ikke var til eget brug, samt til at han ikke reagerede på blandt andet breve fra Dansk Retursystem A/S med fakturaer på ikke uvæsentlige beløb vedrørende håndtering og destruktion af de beslaglagte drikkevarer, finder landsretten det bevist, at de af tiltalte indførte øl og sodavand ikke var til eget brug. Det er ubestridt, at tiltalte ikke var tilmeldt Dansk Retursystem A/S som udbyder og heller ikke havde tilmeldt de indførte produkt- og emballagetyper til retursystemet, og det tiltrædes herefter, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Strafudmåling

Af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. og lov om miljøbeskyttelse fremgår blandt andet (lovforslag nr. 145 af 25. januar 2006):

"...

2.4 Større og kumulative bøder og etablering af hjemmel til udstedelse af administrative bøder mv. i forbindelse med håndhævelse af pant- og returordningerne

...

2.4.2 Etablering af hjemmel til udstedelse af administrative bøder mv. i forbindelse med håndhævelse af de miljøretlige pant- og returordninger

...

Med dette lovforslag lægges der endvidere op til, at der på pantområdet - på samme måde som på skatte- og afgiftsområdet, jf. pkt. 2.4.1 ovenfor - indføres en bestemmelse, hvorefter der ved bødeudmålingen i sager vedrørende flere overtrædelser af pantbekendtgørelsens regler skal ske absolut kumulation, jf. lovforslagets § 12, nr. 1.

Efter de nugældende regler normeres strafudmålingen i denne type sager af

straffelovens § 88, hvorefter der fastsættes en fælles straf i tilfælde, hvor nogen ved en eller flere handlinger har begået flere lovovertrædelser.

Som led i regeringens indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse og overtrædelser af pantreguleringen, finder regeringen det imidlertid af stor betydning at sikre, at de bøder, som udmåles for overtrædelse af pantreguleringen, er af en sådan størrelse, at deres præventive virkning ikke svækkes.

Efter den foreslåede bestemmelse skal der ved bødefastsættelsen i sager, hvor der til påkendelse under samme sag foreligger flere overtrædelser af pantreguleringen (forskrifter fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3) ske absolut kumulation. Det samme gælder i tilfælde, hvor der til påkendelse under samme sag foreligger en overtrædelse af pantreguleringen (forskrifter fastsat i medfør af § 9, stk. 2, nr. 2 og 3) og en eller flere skatte- og afgiftslove.

Princippet om absolut kumulation vil efter forslaget kunne fraviges, hvis særlige grunde taler herfor. Det bemærkes herved, at den foreslåede bestemmelse om absolut kumulation svarer til bestemmelsen i færdselslovens § 118 a, som blev indføjet ved lov nr. 475 af 31. maj 2000, og hvorefter der skal ske absolut kumulation ved udmåling af bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, medmindre særlige grunde taler herfor.

For så vidt angår bødeniveauet for overtrædelse af de oven for omtalte bestemmelser i pantbekendtgørelsen forudsættes det - i tråd med det bødeniveau, som Københavns Byret har anlagt vedrørende overtrædelser af pantbekendtgørelsens krav til paratmærkning jf. ovenfor, og det under pkt. 2.1 foreslåede bødeniveau vedrørende indberetning efter skattekontrollovens § 7 E og de under pkt. 2.3 omtalte punktafgiftslovovertrædelser - at der i 1. gangstilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt overtrædelse af pantreglerne til påkendelse, udmåles en bøde i størrelsesordenen 5.000 kr., mens bøden i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte.

..."

Da bøderne for hver enkelt overtrædelse således som udgangspunkt skal fastsættes til 5.000 kr., og da der ikke ses at foreligge særlige grunde, der taler for at fravige udgangspunktet, findes bøden på 20.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 14 dage passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.