Dato for udgivelse
26 Nov 2012 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Feb 2012 14:41
SKM-nummer
SKM2012.675.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-2072-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, valuta, udført, bødeniveau, skiltning
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 44.000 euro.

T forklarede, at pengene var til en autocamper han skulle købe i Tyskland. Han havde været på nettet og tjekket EU-reglerne, hvor der stod, at han kun skulle deklarere, når han skulle rejse ind og ud af EU.

Byretten fraveg bødepraksis og fastsatte bøden til 21.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Det var en formildende omstændighed, at han havde rejst indenfor EU og selv havde forsøgt at finde frem til informationer om reglerne på nettet og havde fundet frem til de dokumenterede oplysninger hvorefter der kun skal deklareres ved indrejse til og udrejse fra EU.

Landsretten fastsatte med dissens bøden efter sædvanlig praksis til 63.000 kr. T kunne ikke påberåbe sig undskyldelig uvidenhed henset til at der i lufthavnen er tydelig skiltning, som på dansk og engelsk oplyser om de gældende regler for udførsel af beløb over 10.000 euro.

Reference(r)

Toldloven § 79, nr. 3
Toldloven § 23, stk. 4

Henvisning

    

Østre Landsret dom af 10. februar 2012, 3. afdeling, nr. S-2072-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Niels W. Fredsted, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Norman E. Cleaver og Morten Nielsen (kst.)

...............

Byrettens dom af 18. maj 2011, SS 3-4608/2011

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 23. februar 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den I5. februar 2011 ca. kl. 05.20 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn, at have medtaget 44.000 euro svarende til i alt 330.000 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene overfor told- og skatteforvaltningen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 63.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om bortfald af straffen subsidiært en klækkelig nedsættelse af bøden.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at det er rigtigt, at han blev stoppet i Københavns Lufthavn med 44.000 euro i kontanter. Pengene skulle bruges til en autocamper, som han skulle købe i Tyskland. Tiltalte spurgte i sin bank, om han kunne betale med visakort. Banken sagde, at det var bedre med kontanter, da han ikke kunne være sikker på, at han kunne hæve så mange penge på sit visakort. Tiltalte hævede derfor 44.000 euro i banken. Banken oplyste ikke om reglerne vedrørende deklarering. Tiltalte gik derfor selv ind på internettet og tjekkede EU-reglerne, hvor der stod, at han skulle deklarere, når han skulle rejse ind eller ud af EU.

Tiltalte rejste sammen med sin bror, som var med som selskab, men tiltalte havde selv alle pengene i sin jakkelomme og taske. Hvis broderen havde haft ½ af pengene, så var bøden blevet mindre.

I lufthavnen lavede de så en stikprøvekontrol.

Dokumentation

Tiltalte har fremlagt et print fra internettet fra www.tullverket.se hvoraf bl.a. fremgår:

"...

Tullverket

Kontanter vid resa

Information till dig som har med dig kontanter motsvarende 10.000 euro eller mer när du reser over EUs gräns.

Det finns gräns för hur mycket kontanter du får föra in i eller ut EU utan att anmäla dette til Tullverket. Vill du ta med dig 10.000 euro eller mer, motsvarande belopp i andre valutar, värdepapper eller dylikt, ska du anmäla dette til oss

..."

Endvidere har tiltalte fremlagt Cash controls fra http://ec.europa.eu/taxationc.europa.eu/taxation hvoraf bl.a. fremgår:

"...

What are the rules? If you plan to enter or leave the EU with 10.000 euro or more in cash (or its equivalent in other currencies) you must declare it to the customs authorities

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er selvstændig tømrer i Sverige.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har medtaget 44.000 euro i forbindelse med sin udrejse fra Københavns Lufthavn og tiltalte har undladt at deklarere beløbet. Tiltalte har således overtrådt toldlovens § 23, stk. 4.

Da tiltalte imidlertid er rejst fra et EU-land til et andet og således rejst indenfor EU, og da tiltalte selv har forsøgt at finde informationer om reglerne på nettet, og har fundet frem til de dokumenterede oplysninger hvorefter der kun skal deklareres ved indrejse til og udrejse fra EU, finder retten, at der foreligger formildende omstændigheder jf. straffelovens § 82, nr. 4.

Retten finder herefter at der er grundlag for at fravige bødepraksis, og at straffen passende kan fastsættes til en bøde på 21.000 kr. jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 21.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 3.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Niels Fredsted.

.............

Østre Landsret dom af 10. februar 2012, 3. afdeling, nr. S-2072-11

Københavns Byrets dom af 18. maj 2011 (SS 3-4608/2011) er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

T har principalt påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Forklaringer

Ifølge toldrapporten af 15. februar 2011 oplyste tiltalte straks over for tolden, at han havde undersøgt reglerne for udførsel af pengene i Sverige og var af den opfattelse, at det var lovligt at udføre så stor en mængde valuta.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han havde lånt pengene til autocamperen i banken. De kørte med toget fra Malmø til Kastrup. Han havde pengene i jakkelommen. Han læste ikke skilte i lufthavnen. Tolderne i Kastrup oplyste ham om, hvor stor bøden ville være. Han købte en mindre og billigere autocamper. Han var overbevist om, at han ikke gjorde noget forkert, så længe han rejste inden for EU. Han gik ud fra, at de fundne regler også gjaldt for Danmark, idet Danmark er medlem af EU.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte kan ikke frifindes, idet han havde forsæt til at udføre pengene.

Norman E. Cleaver og Morten Nielsen udtaler herefter:

Henset til, at der i Kastrup Lufthavn på steder, som de rejsende passerer, er tydelig skiltning, som på dansk og engelsk oplyser om de gældende regler for udførsel af beløb over 10.000 euro, findes tiltalte ikke at kunne påberåbe sig at være i en undskyldelig uvidenhed om pligten til at deklarere likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover ved indrejse i og udrejse fra Danmark. Vi finder herefter ikke grundlag for at bringe straffelovens § 82, stk. 4, i anvendelse og stemmer for efter sædvanlig praksis at fastsætte bøden til 63.000 kr.

Ejler Bruun udtaler:

Af de grunde, som byretten har anført, stemmer jeg for at nedsætte bøden til 21.000 kr.

Efter stemmeflertallet fastsættes straffen som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at bøden fastsættes til 63.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.