Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder

 • Apotekervarer
 • Kakaoholdige produkter
 • Helseprodukter
 • Diplomater mv.
 • Leverancer til udlandet
 • xFremstilling af afgiftsfri varerx
 • xFremstilling af konsumisx
 • Afgiftsfrihed ved indførsel.

Apotekervarer

Der er afgiftsfritagelse for varer, hvis forhandling efter § 60 i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men som ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering kan forhandles udenfor apotek. Bekendtgørelse nr. 1274 af 27. november 2017 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek fastsætter, hvilke lægemidler, der kan forhandles udenfor apotek. Fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en liste over "ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler" (excel fil). Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 1.

Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter. Se også CHOAL § 8, stk. 1, nr. 5.

Kakaoholdige produkter

Under de nævnte forudsætninger er produkterne i dette afsnit fritaget for chokoladeafgift i deres helhed. Der skal kun betales afgift af den mængde chokolade, kakao mv., der indgår i varen, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift. Se afsnit E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Pulvere og lignende til fremstilling af kakaodrikke

Kakaoholdige produkter er fritaget for afgift, hvis

 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
 • varen udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 2 og stk. 3.

Kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke

Kakaoholdige ekstrakter er fritaget for afgift, hvis

 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 30 pct. af varens tørstofindhold
 • varen tydeligt mærkes og benævnes på dansk eller andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk - ikke med brug af betegnelsen chokolade, men - som koncentrat til fremstilling af kakaodrikke
 • varen i øvrigt kun kan bruges til og markedsføres til brug ved fremstilling af kakaodrikke.

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 2 og stk. 3.

Mælkeprodukter

Mælkeprodukter er fritaget for afgift, hvis

 • varen, dvs. kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter, fx smelteost og fromage, er helt færdigfremstillet til forbrug
 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt.

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3.

Bemærk

Fritagelsen er betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer.

Buddingpulver mv.

Buddingpulvere er fritaget for afgift, hvis

 • varen, dvs. budding-, dessert-, fromage- og kagepulver, fremtræder i pulverform
 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 25 pct. af varens rene nettovægt.

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 4 og stk. 3.

Smørcreme, kagemasse

Smørcremer mv., som indeholder kakao, er fritaget for afgift, hvis

 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt
 • varen ikke har indhold af råstofafgiftspligtige varer (mandler, nødder mv.).

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 6 og stk. 3.

Afgiftsfritagelsen er desuden betinget af, at kakaoindholdet på tydelig måde oplyses på varens detailsalgsemballage og i fakturaer, prislister og lignende ved en nøjagtig angivelse af kakaoindholdet i pct. af varens rene nettovægt.

Bemærk

Til og med 31. december 2017 var det et krav, at de pågældende masser mv. blev afsat i pakninger på mindst 5 kg, for at varen ikke var afgiftspligtig i sin helhed. Dette vægtkrav er ophævet ved § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Fra og med 1. januar 2018 skal der kun betales afgift af indholdet af kakao/den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen, uanset vægten af pakningen hvori massen mv. afsættes. Det er fortsat et krav, at varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt, og at varen ikke har indhold af råstofafgiftspligtige varer. Fra og med 1. januar 2020 ophæves kravet om, at massen mv. ikke har indhold af råstofafgiftspligtige varer.

Helseprodukter

Afgiftsfritagelsen omfatter helseprodukter, der hovedsagelig består af frugt, nødder og kornprodukter. Produkterne skal desuden fremtræde som en brunlig masse dækket af gråt overtræk bestående af mel og kartoffelstivelse.

Varerne benævnes fx

 • frugtsnitte
 • jordbærsnitte
 • orangesnitte
 • brombærsnitte og
 • hasselnøddesnitte.

De er indpakket og sælges enkeltvis. Ved markedsføringen er der lagt vægt på, at varerne er et sundt og nærende mellemmåltid, ligesom varerne i salgslokalerne udbydes til salg sammen med andre helseprodukter.

Varerne skal klart fremtræde som helseprodukter og udelukkende markedsføres som sådanne. Varerne må ikke angives at konkurrere med chokoladeafgiftspligtige varer.

For visse helseprodukter, fx hasselnøddesnitter, skal der ved indførsel fra udlandet betales dækningsafgift. Se afsnit E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Diplomater mv.

Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. samt de hertil knyttede personer efter TDL § 4, er fritaget for afgift.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Leverancer til udlandet

Der gælder følgende fritagelser for virksomheder, der ikke er registreret som oplaghavere efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer.

Virksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af eller fritagelse for afgift af chokoladeafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt

 • leveres til udlandet eller
 • anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet.

Se CHOAL § 9, stk. 1.

Registrerede varemodtagere kan xuden bevillingx efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se CHOAL § 9, stk. 2.

Fremstilling af afgiftsfri varer

Virksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kap. 3. Der kan gives afgiftsfritagelse for

 • chokolade, kakaopulver m.m. og lakrids, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer
 • lakrids og kakaopulver m.m., der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenser
 • lakrids og kakaopulver, der anvendes til fremstilling af frugtvin og øl
 • kakaosmør, der anvendes til fremstilling af kosmetik
 • xchokolade m.m., lakrids, tyggegummi etc. der anvendes til fremstilling af konsumis.x

Se CHOAL § 9, stk. 4.

xFremstilling af konsumisx

xVirksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til fremstilling af konsumis. Det er kun virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller konsumis omfattet af ISAL § 1, stk. 1, og som er registreret efter ISAL § 3, der er berettiget til godtgørelse.x

xSe CHOAL § 9, stk. 5.x

Afgiftsfrihed ved indførsel

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se CHOAL § 11.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 xAfgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelsex, om afgiftsfritagelse.

Bemærk

I henhold til § 8 i lov nr. 1686 af 31. december 2017 kunne virksomheder, der den 1. januar 2018 havde et lager af varer, der var afgiftsberigtiget med en højere afgift end efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4 (andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer), på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede poser mv.

Godtgørelse blev kun ydet for varer, der var bestemt til fremstilling eller afsætning, og kun såfremt den samlede godtgørelse af afgift af varerne efter lovens § 8 oversteg 500 kr. For at få godtgørelse skulle virksomheden udarbejde en opgørelse, der indeholdt oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr-nummer. SKAT kunne gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlagde dokumentation for, at afgiften var betalt. Anmodning om godtgørelse med de anførte oplysninger skulle være SKAT i hænde senest den 14. januar 2018.

En lignende godtgørelsesordning vil gælde for virksomheder, der 1. januar 2020 har et lager af afgiftsberigtigede varer efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4. Anmodning om godtgørelse af afgiften af disse varer skal, med ovennævnte oplysninger, være Skatteforvaltningen i hænde senest 14. januar 2020. Se § 8 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Se i øvrigt SKATs nyhedsbrev af 22. december 2017: Lov L 109 om ændring af afgifter på nødder, te og alkoholsodavand.