Regel

Der skal betales råstofafgift og dækningsafgift efter reglerne i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (CHOAL). Se CHOAL §§ 19, stk. 1, 19 a, stk. 1 og 22, stk. 1.

Lovgrundlag

Afgift af mandler, nødder, kerner og lignende (råstof), samt dækningsafgift af visse varer, som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018 med senere ændringer.

Historik

Afgiften på mandler, nødder, kerner og lignende (råstof) blev indført i 1922.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969. xLoven er bl.a. ændret vedx

  • x§ 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. I den anledning blev der i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3, indført en særlig afgiftssats på bestanddele af andre nødder og kerner samt i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, indført en særlig afgiftssats på bestanddele af masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer. Se i øvrigt afsnit E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgiftx

  • x§ 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. I den anledning blev CHOAL § 20, stk. 4, om godtgørelse af afgift ændret, så registrerede varemodtagere ikke skal have nogen bevilling for at kunne få godtgørelse af afgiften via afgiftsangivelsen Der blev indført en bestemmelse i CHOAL § 20, stk. 5, så der kan gives godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Desuden udgik toldtarif pos. 2105 af det dækningsafgiftspligtige vareområde, hvilket betyder, at der ikke mere skal betales dækningsafgift af konsumis. Det indebærer samtidig, at der kan gives bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer (samt for chokolade- og sukkervarer), der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af konsumis. Endelig blev de administrative regler for registrering ensrettet, så der i afgiftslovene anvendes ens terminologi. Fx kaldes en ”registreret virksomhed” herefter for ”oplagshaver”. De nye betegnelser medførte ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning.x