Indhold

Afsnittet handler om reglerne for regnskab, opgørelse og afregning af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regnskabskrav for oplagshavere registreret for råstofafgift
  • Opgørelse og afregning af råstofafgift
  • Opgørelse og afregning af dækningsafgift
  • Kontrol og straf.

Regnskabskrav for oplagshavere registreret for råstofafgift

For oplagshavere registreret for råstofafgift gælder samme regler for føring af regnskab som for oplagshavere registreret for afgift af chokolade- og sukkervarer. Se CHOAL § 19 c.

Reglerne for føring af regnskab er beskrevet i afsnit E.A.2.3.7.

Opgørelse og afregning af råstofafgift

Oplagshavere registreret for råstofafgift skal opgøre den udleverede mængde nødder for hver måned, der er afgiftsperioden, og senest den 15. i den følgende måned angive denne mængde til Skatteforvaltxnxingen. Se CHOAL § 19 b, stk. 2.

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Se afsnit E.A.1.6 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi.

Varemodtagere registreret for råstofafgift skal opgøre den modtagne mængde nødder for hver måned, der er afgiftsperioden, og senest den 15. i den følgende måned angive denne mængde til Skatteforvaltningen. Se CHOAL § 19, stk. 3 og 4 samt CHOAL § 10 a, stk. 3.

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt for perioder efter den 1. juli 2013. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk. 

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.

Opgørelse og afregning af dækningsafgift

Dækningsafgiften beregnes efter varernes faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddele og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Se CHOAL § 22, stk. 5.

Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, skal afgiften beregnes efter et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens nettovægt og med brug af satsen for den højst beskattede af bestanddelene. Skønner Skatteforvaltningen, at dækningsafgiften, beregnet på grundlag af varens virkelige indhold af afgiftspligtige bestanddele, ville udgøre et højere beløb end det herved udfundne, beregnes afgiften dog på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele. Se CHOAL § 22, stk. 7.

Bagværk med chokoladeglasur og chokoladeovertræk

Ved indførsel af bagværk med overtrækschokolade skal der betales dækningsafgift af overtrækket i sin helhed, dvs. kakaoindhold, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer. Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling for alt chokoladeovertræk, da virksomheder, der er registreret xsom oplagshaverx efter CHOAL § 3, stk. 2, for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til kager, ligeledes skal betale afgift af hele mængden af det færdigfremstillede overtræk.

Momsnævnet har i en lignende sag truffet afgørelse om, at der ved indførsel af kager med chokoladeglasur skal betales dækningsafgift af vægten af hele glasuren, efter bestemmelsen i CHOAL § 1, stk. 1, nr. 1. Der er herved henset til, at det i bestemmelsen er anført, at der skal svares afgift af bl.a. kakaopræparater af enhver art. Glasuren på kagen er derfor afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1. Se i øvrigt afsnit E.A.2.3.3 for så vidt angår afgiftspligtige bestanddele omfattet af CHOAL kap 1.

Bemærk

Det er obligatorisk at indberette afgiften digitalt. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Se også

Se også afsnit A.B.4.4.1 om periode, frist og metode for at angive og betale afgift.

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (CHOAL§§ 23-25) er nærmere beskrevet i afsnit A.C.2.5, straffebestemmelser (CHOAL §§ 26-27) er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.1 og A.A.10 om klage og domstolsprøvelse.