Indhold

Afsnittet beskriver hvilke selskaber, der skal holdes ude af sambeskatningen. Det er en af betingelserne for national sambeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelse
  • Selskaber over hvilke der er bestemmende indflydelse via koncernforbindelsen i KGL § 4, stk. 5
  • Selskaber under konkursbehandling
  • Ejendomsdatterselskaber der beskattes efter SEL § 3 A.

Betingelse

Det er en betingelse for at deltage i en national sambeskatning, at selskabet ikke er blandt de selskaber, der skal holdes ude af sambeskatningen. Se SEL § 31 C, stk. 7 og stk. 8.

 

Selskaber over hvilke der er bestemmende indflydelse via koncernforbindelsen i KGL § 4, stk. 5

Som udgangspunkt kan et selskab ikke opnå skattemæssigt fradrag for tab på fordringer mod koncernforbundne selskaber. Til gengæld har selskabets om udgangspunkt indirekte fradrag for koncernforbundne selskabers underskud som følge af reglerne om obligatorisk sambeskatning.

Som en undtagelse kan finansielle virksomheder i visse tilfælde opnå et skattemæssigt fradrag for tab på fordringer mod koncernforbundne selskaber. Det er en betingelse, at koncernforbindelsen er etableret midlertidigt og udelukkende med henblik på den finansielle virksomheds midlertidige drift af selskabet med det formål at afvikle et lån, som den finansielle virksomhed har ydet til selskabet. Se KGL § 4, stk. 5. Som modstykke til, at den finansielle virksomhed skattemæssigt kan fradrage tab på fordringen mod det overtagne selskab, gælder, at det overtagne selskab og dettes datterselskaber skal holdes ude af den finansielle virksomheds sambeskatningskreds.

Både det selskab, som den finansielle virksomhed midlertidigt overtager, og samtlige selskaber mv., der via koncernforbindelsen opnås bestemmende indflydelse over, skal undtages fra den finansielle virksomheds sambeskatningskreds, hvis der er eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod det overtagne selskab efter KGL § 4, stk. 5. Se SEL § 31 C, stk. 7.

Med "selskaber mv." forstås selskaberne og deres evt. sambeskattede selskaber og filialer.

Reglen skal forhindre, at finansielle virksomheder opnår et utilsigtet dobbeltfradrag, når de midlertidigt overtager et selskab og dettes koncernforbundne selskaber, og på den måde opnår et skattemæssigt fradrag for tabet på deres nødlidende fordring mod det overtagne selskab, og samtidig opnår et indirekte skattemæssigt fradrag for det overtagne selskabs koncernforbundne selskabers underskud i sambeskatningskredsen.

Hensigten er, at normalbilledet af, hvordan den finansielle virksomheds sambeskatningskreds så ud inden den midlertidige overtagelse af selskabet, skal være uforandret og ikke påvirkes af den midlertidige overtagelse, da overtagelsen netop ikke skal have en varig virkning for den finansielle virksomheds sambeskatningskreds.

For det overtagende selskab betyder dette, at samtlige selskaber mv., der via den midlertidige overtagelse opnås bestemmende indflydelse over, ikke skal anses for det overtagende selskabs datterselskaber i relation til stk. 1. Det betyder videre, at det overtagende selskab ikke anses som de overtagne selskabers mv. ultimative moderselskab og dermed skal disse selskaber ikke sambeskattes med det overtagende selskab.

For det overtagne selskab og dettes koncern betyder dette, at de fortsat skal sambeskattes efter de gældende regler herom. Det betyder endvidere, at når en finansiel virksomhed midlertidigt overtager flere ikke koncernforbundne selskaber, som den har nødlidende fordringer mod, skal disse uafhængige selskaber ikke sambeskattes efter overtagelsen.

De overtagne selskaber skal ikke anses for den finansielle virksomheds datterselskaber i relation til selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1, i kraft af den midlertidige overtagelse.

Bestemmelsen gælder både ved en fuldstændig og ved en delvis overtagelse. Hvis selskabet fx efter overtagelsen kun er ejet delvist af den finansielle virksomhed, men den finansielle virksomhed har bestemmende indflydelse, jf. SEL §31 C, anvendes værnsreglen også.

Bestemmelsens anvendelsesområde er udvidet, så det både er det midlertidigt overtagne selskab og samtlige selskaber mv. som den finansielle virksomhed i kraft af overtagelsen opnår bestemmende indflydelse over, som ikke kan indgå i sambeskatningen med den finansielle virksomhed. Tidligere omfattede bestemmelsen kun det overtagne selskab og ikke eventuelle datterselskaber til dette selskab. Udvidelsen har virkning for koncernforbindelser, der etableres efter selskabsskattelovens § 31 C den 1. juni 2014 og senere.

 

Selskaber under konkursbehandling

Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatning i alle indkomstperioder fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges.  Se SEL § 31 C, stk. 8.

Når et datterselskab tages under konkursbehandling mister moderselskabet den bestemmende indflydelse over det konkursramte selskab. Se SEL § 31 C. Baggrunden herfor er, at kurator overtager styringen af det konkursramte datterselskab.

Eksempel 1

 

 

Selskab B træder ud af sambeskatningen for hele indkomståret 2012 og skal skattemæssigt behandles på "stand alone" basis. Se afsnit C.C.9 Skat ved konkurs.

Selskab A og C er fortsat sambeskattet for hele indkomståret 2012.

Eksempel 2

Selskab B træder ud af sambeskatningen for hele indkomståret 2012 og skal skattemæssigt behandles på "stand alone" basis.

Selskab A og C er sambeskattet for hele indkomståret 2012.

Selskab D indgår i sambeskatningen med A og C frem til den 1. juni 2012 hvor konkursdekretet blev afsagt

Selskab D skal særbeskattes fra den 1. juni 2012.

 

 

Indkomstår delt op i indkomstperioder

SEL § 31 C, stk. 8, er ændret med virkning for konkursdekreter, der afsiges fra og med den 1. januar 2017. Se lov nr. 117 af 13. december 2016.

 

 

Et konkursramt selskab skal holdes ude af sambeskatning i alle indkomstperioder i det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. Selv om et selskab udgår af en koncern i forbindelse med et frasalg eller lignende, inden konkursdekretet afsiges, kan selskabet ikke indgå i sambeskatning for det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges.

Indkomståret omfatter i relation til selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, alle indkomstperioder i det pågældende indkomstår og ikke blot den indkomstperiode, hvori konkursdekretet afsiges. Det er ikke muligt via frasalg eller lignende forinden konkursdekretets afsigelse at udnytte et konkursramt selskabs underskud i sambeskattede selskabers indkomst for den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse. Et eventuelt opstået skattemæssigt underskud i indkomstperioder under sambeskatning følger det konkursramte selskab ud af sambeskatningen og vil alene kunne fratrækkes i selskabets eventuelle skattepligtige konkursindkomst efter konkursskatteloven.

En indkomst indgår ikke både i den skattepligtige indkomst efter selskabsskatteloven og i konkursindkomsten efter konkursskatteloven, idet indkomsten i alle indkomstperioder i hele indkomståret alene vil indgå i konkursindkomsten, såfremt der statueres skattepligt efter konkursskattelovens bestemmelser.

 

SKM2015.695.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at SEL § 31 C, stk. 8, ikke fandt anvendelse ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten, da det konkursramte datterselskab efter frasalg den 28. juni 2010 ikke indgik i sambeskatningen på konkurstidspunktet den 15. juli 2010, er truffet før SEL § 31 C, stk. 8, fik sin nugældende affattelse.

Ejendomsdatterselskaber der beskattes efter SEL § 3 A

For et aktieselskab,

  • der er direkte eller indirekte ejet af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond og
  • hvis aktiver består i fast ejendom for mindst 90 pct.' s vedkommende i gennemsnit over indkomståret

anses indkomsten i aktieselskabet (ejendomsdatterselskabet) for indtjent af det livsforsikringsselskab, den pensionskasse eller den pensionsfond, der er nærmeste direkte eller indirekte ejer af aktieselskabet.

Det medfører, at ejendomsdatterselskabet, der beskattes efter SEL § 3 A, ikke kan indgå i en sambeskatning. Livsforsikringsselskabet mv. kan derimod godt indgå i sambeskatningen. I disse tilfælde skal opgørelsen efter SEL § 3 A foretages inden sambeskatningsindkomsten opgøres. Indkomsten i ejendomsdatterselskabet kommer dermed til at indgå i den samlede sambeskatningsindkomst. Hvis ejendomsdatterselskabet fx har udenlandske ejendomme (eller faste driftssteder), medregnes disse kun i den danske indkomstopgørelse, hvis der er valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A. Se SEL § 8, stk. 2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

LSR

SKM2015.695.LSR

Selskabet H2 A/S blev stiftet af H1 A/S i efteråret 2009 med første regnskabsår 3. november 2009 - 31. december 2010. H1 A/S solgte aktierne i H2 A/S til den tidligere ledelse den 28. juni 2010 for en købesum på 1 kr. Selskabets nye ledelse erklærede selskabet konkurs den 15. juli 2010. H1 A/S havde opgjort en indkomst for H2 A/S for perioden fra stiftelsen den 3. november 2009 til 28. juni 2010 på -21.564.555 kr., som af selskabet var medregnet i opgørelsen af den skattepligtige sambeskatningsindkomst for indkomståret 2010 med H1 A/S som administrationsselskab. SKAT forhøjede sambeskatningsindkomsten for 2010 med 21.564.555 kr., idet SKAT fandt, at H2 A/S som følge af selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, var udtrådt af sambeskatningen den 3. november 2009, da der var afsagt konkursdekret mod selskabet den 15. juli 2010. Underskud i H2 A/S fra perioden 3. november 2009 til 28. juni 2010 var derfor ikke anerkendt medregnet ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2010. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse fordi Landsskatteretten ikke fandt, at selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, fandt anvendelse ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for H1 A/S for 2010, idet H2 A/S efter frasalget den 28. juni 2010 ikke indgik i sambeskatningen på konkurstidspunktet.

SEL § 31 C, stk. 8, er ændret med lov nr. 1557 af 13. december 2016. Landsskatterettens afgørelse er truffet i henhold til den tidligere gældende affattelse af SEL § 31 C, stk. 8.