Indhold

Afsnittet handler om opgørelsen af den momspligtige omsætning.

Afsnittet indeholder:

 • Begrebet momspligtig omsætning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Begrebet momspligtig omsætning

Loven anvender i ML § 38, stk. 1, udtrykket "omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden". Sprogligt kan man også anvende udtrykket "den fradragsberettigede omsætning". Begge udtryk dækker over, at "momspligtig omsætning" i forbindelse med beregning af fradragsprocenten i § ML 38, stk. 1, udover de transaktioner, hvoraf der skal beregnes moms, også omfatter omsætningen ved nogle af de transaktioner, hvoraf der ikke skal betales moms.

Ved den momspligtige omsætning forstås i forbindelse med beregning af fradragsprocenten i ML § 38, stk. 1, omsætningen i forbindelse med:

 1. Momspligtige transaktioner med leveringssted i Danmark.
 2. Transaktioner med leveringssted i Danmark, som er omfattet af en af de såkaldte momsfritagelser med fradragsret (ML § 34).
 3. Transaktioner med leveringssted i Danmark, som er omfattet af en af momsfritagelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 10 (forsikrings - og genforsikringsvirksomhed) og nr. 11, litra a-e (finansielle aktiviteter), men ikke litra f. Det er en betingelse, at ydelserne leveres til aftagere uden for EU, eller at de pågældende ydelser er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU.
 4. Transportvirksomheders befordring til eller fra udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler (momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 15).
 5. Transaktioner med leveringssted i udlandet, som ville give ret til fradrag efter nr. 1-4, hvis de i stedet havde haft leveringssted i Danmark.

Hvis virksomheden er etableret (dvs. har hjemsted henholdsvis fast forretningssted, se D.A.6.2.3) i mere end et land, skal beregningen af omsætningen og beregningen af fradragsprocent (pro rata-sats) sker særskilt for hver etablering. Se EU-domstolens dom i sag C-388/11, Le Crédit Lyonnais. Se evt. også afsnit D.A.11.4.2.2.1.

Bemærk

Momspligtige transaktioner omfatter ikke alene leverancer mod vederlag (ML § 4), se D.A.4.1, men også transaktioner, der sidestilles med levering mod vederlag. Dvs. udtagning (ML § 5), se D.A.4.3, overførsel (ML § 10), se D.A.4.7, og byggeri for egen regning (ML §§ 6 og 7), se D.A.21.3.4. Se også eksemplet i "Salg af fast ejendom" i D.A.21.3.4.6.6.3.

Fritagelser efter ML § 13 benævnes som momsfritagelser uden fradragsret, fordi der som udgangspunkt ikke er fradragsret for transaktioner fritaget efter ML § 13.

Se også

 • D.A.4 om momspligtige transaktioner
 • D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret (ML § 13)
 • D.A.6 om stedet for momspligtige transaktioner
 • D.A.10.1 om momsfritagelser med fradragsret for indenlandske leverancer
 • D.A.11.1.3.6 om fradragsret i forbindelse med leverancer udført i udlandet
 • D.A.11.1.3.7 om fradragsret i forbindelse med finansielle transaktioner udenfor EU
 • D.A.11.1.3.8 om transportvirksomheders fradragsret i forbindelse med persontransport til/fra udlandet
 • D.A.21.3.4.6.6 om opgørelse af delvis fradragsret i byggevirksomheder, som har både momspligtig og momsfri omsætning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-388/11, Le Crédit Lyonnais

Et selskab, hvis hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, kan ved beregningen af den pro rata-sats for fradraget, der finder anvendelse i denne medlemsstat, ikke medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Skattestyrelsen forstår forholdene i hovedsagen (den konkrete sag) sådan, at alle selskabets filialer i andre lande udgjorde faste forretningssteder i momslovens forstand.