Indhold

Dette afsnit beskriver, at der skal ske regulering af købsmomsen ved salg af et investeringsgode, når der ved anskaffelsen ikke var fuld fradragsret for momsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ny fast ejendom
  • It-system
  • Overdragelse som led i virksomhedsoverdragelse
  • Loft over reguleringsbeløbet
  • Salg på tvangsauktion og eksportsalg
  • Byggemodning
  • Flere delvise salg af råderet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Efter ML § 43, stk. 3, nr. 3 skal der ske regulering ved salg af et investeringsgode, for hvilket der ikke ved anskaffelsen er opnået fuld fradragsret. Salget sidestilles med godets overgang til fuld fradragsberettiget anvendelse. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Der skal altså reguleres for fradragsretten vedrørende købsmomsen af et investeringsgode, når det sælges, hvis der ikke ved købet var fuld fradragsret for momsen.

Ny fast ejendom

Salg af nye momspligtige ejendomme er omfattet af ML § 43, stk. 3, nr. 3. Se afsnit D.A.5.9.4 og afsnit D.A.5.9.5 om at nye bygninger og byggegrunde ikke er omfattet af momsfritagelsen for salg af fast ejendom. Salg af momsfri fast ejendom (gamle ejendomme) er omfattet af ML § 43, stk. 1, nr. 4. Se bemærkningerne til lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.11.7.4.5.4 om regulering ved salg af momsfritaget fast ejendom ML § 43, stk. 3, nr. 4.

It-system

Salg af it-systemer er omfattet af ML § 43, stk. 3, nr. 3. Se afsnit D.A.11.7.4.4 og SKM2017.634.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en finansiel virksomhed kan overdrage et it-system til et datterselskab med den virkning, at selskabet kan foretage supplerende fradrag for moms.

Overdragelse som led i virksomhedsoverdragelse

Der kan ikke opnås momsregulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 3, når investeringsgodet overdrages som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse efter ML § 8, stk. 1, 3. pkt. I en sådan situation er driftsmidlerne omfattet af reguleringsforpligtelsen i ML § 43, stk. 3, nr. 5, der er en særregel i forhold til ML § 43, stk. 3, nr. 3. Overdragelsen kan ikke også anses for omfattet af retten til regulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 3. Se afsnit D.A.11.7.4.5.5 om regulering ved virksomhedsoverdragelse ML § 43, stk. 3, nr. 5.

Loft over reguleringsbeløbet

Der er loft over reguleringsbeløbet, som ikke kan overstige 25 pct. af salgssummen uden moms. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Salg på tvangsauktion og eksportsalg

Salg på tvangsauktion og eksportsalg sidestilles med frivilligt salg. Salget behandles reguleringsmæssigt, som om investeringsgodet overgår til fuldt fradragsberettiget anvendelse.

Byggemodning

Skatteforvaltningen har besvaret en række spørgsmål om fradrag samt opgørelse og overdragelse af reguleringsforpligtelsen i forbindelse med frivillig registrering for byggemodning af jord med henblik på salg til registrerede virksomheder. Se SKM2005.332.TSS. Se afsnit D.A.11.7.4.4 om begrebet investeringsgoder ML § 43, stk. 2.

Flere delvise salg af råderet

Ved flere delvise salg af råderet kan godet anses for anvendt til delvis momspligtig og delvis momsfri indtil udløbet af berigtigelsesperioden. Se afsnit D.A.11.7.4.4 om begrebet investeringsgoder ML § 43, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.634.SR

Skatterådet bekræftede, at en finansiel virksomhed kan overdrage et it-system til et datterselskab med den virkning, at selskabet kan foretage supplerende fradrag for moms efter reglerne om regulering af momsfradrag ved momspligtigt salg af investeringsgoder. It-systemet kan anses for et investeringsgode, da det oprindeligt ikke er anskaffet med henblik på salg, men på brug i spørger. It-systemet er udviklet for spørger af tredjemand og ejes af spørger. Spørger har haft indflydelse på systemets anvendelse og funktionalitet. Det udviklede system kan anses for anskaffet med henblik på længevarende brug og for at være undergivet værdiforringelse over en årrække.