Dato for udgivelse
23 May 2013 08:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Apr 2013 11:56
SKM-nummer
SKM2013.324.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 172/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
Emneord
Medarbejderaktier, opsagte, medarbejdere, retserhvervelsestidspunkt
Resumé

Ved Højesterets domme UfR 2011.193 H og UfR 2011.203 H var det fastslået, at ansættelse i uopsagt stilling som vilkår for tildeling af medarbejderaktier til bankansatte var i strid med funktionærlovens § 17 a, og derfor et ugyldigt vilkår, jf. også UfR 2004.1480 H og UfR 2005.671 H. Under en efterfølgende skattesag gjorde de pågældende bankfolk gældende, at der som konsekvens af højesteretsdommene ikke var nogen saglig begrundelse for at opretholde kravet om ansættelse i uopsagt stilling som vilkår for skattefrihed, for så vidt angår medarbejderaktierne.

Finansforbundet, der førte sagen for de opsagte bankfolk, fik ikke medhold, og de opsagte bankfolk blev derfor - i modsætning til deres kolleger i uopsagt stilling - beskattet af medarbejderaktierne.

Det var afgørende, om de pågældende var i opsagt stilling på tidspunktet for erhvervelsen af medarbejderaktierne, og det blev lagt til grund, at erhvervelsen var sket på det tidspunkt, hvor bestyrelsen i selskabet traf beslutning om at tildele medarbejderaktier. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at grundlaget for bestyrelsens beslutning om tildeling af medarbejderaktier var økonomiske målsætninger, der var varslet inden opsigelsen af medarbejderne. Højesteret henviste i den forbindelse til langvarig og fast administrativ praksis.

(Stadfæstelse af SKM2011.416.ØLR /TfS 2011.633)

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A, stk. 2 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.5.17.3.4.4

Parter

Finansforbundet som mandatar for A, B og C
(advokat Jacob Goldschmidt)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 1. juni 2011.

Appellanten, Finansforbundet som mandatar for A, B og C, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter den dagældende ligningslovs § 7 A, stk. 2, er det en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1 om bl.a. medarbejderaktier, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden.

Højesteret finder, at der ikke i ligningsloven eller dens forarbejder er noget holdepunkt for, at betingelsen om ansættelse i uopsagt stilling afhænger af, om tildelingen af medarbejderaktier er omfattet af funktionærlovens § 17 a eller ej.

Højesteret finder endvidere, at erhvervelsestidspunktet i overensstemmelse med langvarig og fast administrativ praksis som udgangspunkt vil være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor selskabet træffer beslutning om tildeling af medarbejderaktier. Der er ikke oplyst omstændigheder, der kan føre til fravigelse af dette udgangspunkt.

På denne baggrund tiltræder Højesteret, at tildeling af medarbejderaktier i den foreliggende sag skete ved bestyrelsens beslutning herom den 27. april 2004 (for regnskabsåret 2003) og den 11. april 2005 (for regnskabsåret 2004).

Da A, B og C alle var i opsagt stilling forud for den 27. april 2004, er de ikke omfattet af skattefritagelsen efter ligningslovens § 7 A, stk. 1, med hensyn til værdien af de medarbejderaktier, som de blev tildelt i 2004 og - for C´s vedkommende - tillige 2005.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Finansforbundet betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.