Dato for udgivelse
24 Jun 2013 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2013 10:52
SKM-nummer
SKM2013.440.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-0150603
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Grillkul, grillbriketter, kulafgift, CO2-afgift, svovlafgift, NOx-afgift
Resumé

Styresignalet præciserer, at der skal betales energi- og miljøafgifter af grillkul, grillbriketter mv., der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx stenkul.

Hjemmel

Kulafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 1 og 3,
CO2-afgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 2,
Svovlafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 5 og 7,
NOx-afgiftsloven § 1, stk. 4, og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16.

Reference(r)

SKM2012.662.SKAT

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit E.A.4.2.2

.

 

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.4.2.5.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.4.2.6.5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.4.5.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.7.11.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.7.20.3

Redaktionelle noter

Dette styresignal erstatter SKM.2012.662.SKAT 


1. Sammenfatning

Styresignalet erstatter et tidligere udsendt styresignal om samme emne (SKM.2012.662.SKAT). 

SKAT præciserer, at der skal betales energi- og miljøafgifter af grillkul, grillbriketter mv., der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx stenkul.

Det er uden betydning for afgiftspligten, om energiproduktet kun anvendes som brændsel til madlavning, herunder at denne aktivitet foregår udendørs.

2. Baggrund

Der har overfor Skatteministeriet været rejst spørgsmål om den afgiftsmæssige stilling for energiprodukter med et fossilt indhold, der markedsføres som grillkul, grillbriketter mv., og som anvendes til udendørs madlavning. Disse energiprodukter er efterfølgende benævnt grillbriketter.

SKAT udsendte den 22. november 2013 et styresignal (SKM2012.662.SKAT), der præciserede, at der skal betales energi- og miljøafgifter af grillkul, grillbriketter mv., der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx stenkul. Der er efter udsendelsen af styresignalet overfor SKAT fremkommet yderligere spørgsmål vedrørende afgiftsberigtigelsen af grillbriketter efter brændværdi. Dette styresignal erstatter derfor det tidligere udsendte styresignal.

3. Afgiftspligten

Der skal betales afgift efter kulafgiftsloven, CO2-afgiftsloven, svovlafgiftsloven og NOx-afgiftsloven af grillbriketter, der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx af stenkul eller brunkul. Der betales afgift efter grillbriketternes vægt eller efter deres brændværdi i det omfang afgiftslovene muliggør opgørelse på basis af brændværdi.

Ved betaling af afgift efter brændværdi kan leverandørens fakturerede brændværdi normalt lægges til grund for opgørelsen, se afsnit E.A.4.2.6.5 i Den Juridiske Vejledning. Det forudsætter dog, at der er tale om to uafhængige virksomheder, og at brændværdien har betydning for prisfastsættelsen for varerne. Hvis brændværdien er baseret på en målt værdi, kan denne værdi anvendes for en hel produktionsserie/batch. Dette forudsætter dog, at virksomheden kan dokumentere, at der er tale om samme produktionsserie/batch.

Det bemærkes, at der efter gældende regler ikke skal betales afgift af energiprodukter, der udelukkende er baseret på biomasse, fx af træ (trækul) eller af nøddeskaller mv.

Virksomheder, der fremstiller eller importerer disse grillbriketter, skal som følge af styresignalets præcisering lade sig registrere for de nævnte love.

3.1. Grillbriketter, der er baseret på fossile brændsler
Nedenstående oversigt viser afgiftspligten mv. efter de pågældende energi- og miljøafgiftslove for grillbriketter, der er baseret på fossile brændsler. Der betales afgift på grundlag af den samlede grillbrikets vægt eller brændværdi.

Afgiftslov

 

Lovbestemmelse om afgiftspligt

 

Andel af afgiftspligt

 

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. (kulafgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 1

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 3

 

 

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

 

 

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO2-afgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2

 

 

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

 

 

Lov om afgift af svovl (svovlafgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 5

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 7

 

 

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

 

 

Lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

 

 

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

 

 

3.2. Grillbriketter, der er baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler

Grillbriketter, der er baseret på en blanding af fossile brændsler, fx stenkul, og af ikke-fossile brændsler, fx trækul, nøddeskaller mv. og bindemiddel, er afgiftspligtige for sit indhold af fossile brændsler. Der betales afgift på grundlag af brændværdien eller vægten af det afgiftspligtige kul i grillbriketten, inklusive en forholdsmæssig andel af "andet indhold" (fyld, bindemiddel mv.).

Efter omstændighederne tillades det, at den afgiftspligtige andel (mængde) efter svovlafgiftsloven og NOx-afgiftsloven er den samme som for kulafgiften.

Der skal derimod betales fuld CO2-afgift af de pågældende briketter.

Nedenstående oversigt viser afgiftspligten mv. efter de pågældende energi- og miljøafgiftslove.

Afgiftslov

 

Lovbestemmelse om afgiftspligt

 

Andel af afgiftspligt

 

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. (kulafgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 1

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 3

 

 

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel

 

 

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO2-afgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2

Efter § 2, stk. 3 skal der betales afgift af hele blandingen af afgiftspligtige varer og andre varer, hvis blandingen er anvendelig til fyringsformål

 

 

100 % (der skal betales fuld afgift af hele briketten)

 

 

Lov om afgift af svovl (svovlafgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 5

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 7

 

 

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel

 

 

Lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven)

 

 

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

 

 

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel

 

 

3.3. Eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler

Eksemplet viser beregning af energi- og miljøafgifter efter vægt. Der er i beregningseksemplet taget udgangspunkt i en sædvanlig detailsalgsmængde på 10 kg.

10 kg grillbriketter - indhold

 

Mængde i % - evt. ifølge deklaration

 

Fordeling af mængde

 

Indhold af fossilt brændsel (stenkul)

 

 

60 %

 

 

60 % af 10 kg = 6 kg

 

 

Indhold af ikke-fossilt brændsel (nøddeskaller)

 

 

18 %

 

 

18 % af 10 kg = 1,8 kg

 

 

Andet indhold (fyld, bindemiddel mv.)

 

 

I alt 22 %

 

 

22 % af 10 kg = 2,2 kg

 

 

Beregning af afgiftspligtig andel og ikke-afgiftspligtig andel:

Andel efter vægt

 

Andel i %

 

Afgiftspligtig andel

 

 

6 kg + 2,2/7,8 * 6 kg = 6 kg + 1,692 kg = 7,692 kg

 

 

7,692 kg/10 kg * 100 = 76,9 %

 

 

Ikke-afgiftspligtig andel

 

 

1,8 kg + 2,2/7,8 * 1,8 kg = 1,8 kg + 0,508 kg = 2,308 kg

 

 

2,308 kg/10 kg * 100 = 23,1 %

 

 

Beregning af afgift (1. februar - 31. december 2013-niveau) af 10 kg grillbriketter med ovennævnte indhold

Afgift

 

Afgiftssatser efter vægt

 

Beregning af afgift

 

Afgift, der skal betales

 

Kulafgift

 

 

1.796 kr./ton

 

 

76,9 % af 0,010 t * 1.796 kr. =

 

 

13,81 kr.

 

 

CO2-afgift

 

 

436,2 kr./ton

 

 

100 % af 0,010 t * 436,2 kr. =

 

 

4,36 kr.

 

 

Svovlafgift

 

 

22,2 kr./kg svovl

 

 

76,9 % af 0,1 kg * 22,2 kr. =

 

 

1,71 kr.

 

 

NOx-afgift

 

 

81,4 kr./ton

 

 

76,9 % af 0,010 t * 81,4 kr. =

 

 

0,63 kr.

 

 

Energi- og miljøafgifter i alt

 

 

20,51 kr.

 

 

4. Virkningstidspunkt

Denne præcisering har virkning fra og med den 1. januar 2013. Det tidligere udsendte styresignal SKM2012.662.SKAT ophører på samme tidspunkt.

For registrerede varemodtagere skal der derfor alene beregnes kulafgift mv. af det grillkul, der modtages af virksomheden fra og med den 1. januar 2013. Der skal således ikke beregnes afgift af det grillkul, der allerede var på lager hos den registrerede varemodtager pr. 1. januar 2013.

5. Gyldighed

Dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, 2013-2, afsnittene E.A.4.2.2, E.A.4.2.5.1, E.A.4.2.6.5, E.A.4.5.4, E.A.7.11.4 og E.A.7.20.3. Herefter vil dette styresignal være ophævet.