åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.8 Rådgiveransvar" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om strafansvar og disciplinæransvar for revisorer og advokater, og heri gennemgås reglerne om strafansvar for rådgivere i hovedtræk.  

Afsnittet indeholder:

Om rådgiveransvar

Skattestyrelsen kan gøre et strafansvar gældende mod rådgiver, hvis denne har rådgivet eller handlet på en sådan måde, at der i forbindelse med oplysninger om klientens skatte- eller afgiftsforhold er sket en over­trædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Revisorer og advokater er desuden undergivet et disciplinæransvar efter henholdsvis revisorloven og retsplejeloven for overtrædelse af branchemæssige forpligtelser. Disciplinæransvaret udløses ved tilsidesættelse af de pligter, stillingen som revisor eller advo­kat medfører - typisk overtrædelse af god revisorskik og god advokatskik. Disciplinæransvar påkendes af hen­holdsvis Revi­sor­­nævnet og Advokat­nævnet.

Hvor det er muligt at anvende såvel strafansvar som disciplinæransvar, beror valget mellem at indbringe sagen for Revisor- eller Advokatnævnet eller politiet på en ­vurdering af den konkrete overtrædelses grovhed. Jo grovere handlingen eller undladelsen er, desto mere taler det for at rejse en straffesag.