Dato for udgivelse
09 Dec 2013 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2013 13:07
SKM-nummer
SKM2013.863.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-883-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Pengereglen, tredjemand
Resumé

Sagen omhandlede lovligheden af et af SKAT foretaget udlæg i en kontantbeholdning under en udkørende fogedforretning. På udlægstidspunktet befandt skyldner sig i en lånt bil sammen med tredjemand. På passagersædet i bilen blev fundet en større kontantbeholdning, der var sammenrullet i tape og placeret i en pose.

Der har i dansk ret dannet sig en formodningsregel om, at penge, der er i skyldners besiddelse, tilhører skyldner. Dermed kan penge i skyldners besiddelse som udgangspunkt gøres til genstand for udlæg i skyldnerens formue.

Fogedretten fandt, at fordi pengene var i skyldners besiddelse, da de var placeret i en bil, som skyldner førte, var der en formodning for, at pengene tilhørte skyldner. Der var således ikke fremlagt dokumentation for, at pengene tilhørte tredjemand. Skyldners vidneudsagn kunne ikke føre til et andet resultat.

Da skyldner således ikke kunne afkræfte formodningen for, at pengene var en del af hans formue, fandt Landsretten i overensstemmelse med fogedrettens afgørelse og begrundelse, at udlægget var lovligt foretaget.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507
Retsplejeloven § 517

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.2.2.1.3.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.2.2.1.3.1


Østre Landsrets kendelse af 28. maj 2013, 9. afdeling nr. B-883-13

Parter

A
(Advokat Kristian Mølgaard)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/adv. Mathias Holter)

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Anne Thalbitzer og Lise Krüger Andersen (kst.)

                                           ..............................................

Fogedrettens kendelse af 8. februar 2013, FS M4-22362/2012

Sagens baggrund

Sagen vedrører et af SKATs foretaget udlæg den 29. oktober 2012 i et kontantbeløb på ca. 18.000 euro.

Påstande

SKAT har nedlagt påstand om, at udlægget fastholdes.

A har nedlagt påstand om, at udlægget ophæves.

Kendelsen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2, jf. § 218 b.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af politiassistent SH, der har forklaret:

"...

at han sammen med to kolleger fra bandeenheden i forbindelse med en rutinekontrol stoppede en grå Mercedes på udenlandske nummerplader. hvori der sad en stor tatoveret mand. Føreren af bilen var A, og på passagersædet sad As kæreste BA. BA talte ikke dansk, men derimod engelsk og vist nok også tysk. Han mener, at A foreviste førerbevis, og at der ikke var noget usædvanligt ved dette. Herefter blev først A visiteret og bagefter, idet der ikke var en kvindelig betjent til stede, blev BA udspurgt om sine ejendele. Han kan ikke huske, hvad de fandt i forbindelse med visiteringen af A eller om de fandt noget i den forbindelse. BA iførte sig en jakke, der lå på bagsædet af bilen, og i den forbindelse konstaterede han, at der stak kontanter ud af lommen på hendes jakke. Pengene blev ikke talt præcist op, men BA oplyste, at der var 30-40.000 kr. Han mener, at det overvejende var euro. Hun blev udspurgt på engelsk, og hun fortalte, at det var hendes penge. Hun fortalte samtidig, at bilen var en, hun havde lånt af en ven. De gjorde ikke yderligere i forhold til disse penge.

På passagersædet fandt han en sort pose, hvori der lå en aflang pølseformet rulle, der var omgivet af brun tape, så man ikke kunne se indholdet. Da denne blev fundet på passagersædet, hvor BA havde siddet, spurgte han og kollegerne hende, om det var hendes. Før hun kunne svare afbrød A og svarede, at pengene stammede fra en bilhandel, som han havde foretaget. De spurgte herefter ikke BA om de penge, men fortsatte samtalen med A på dansk. A fortalte, at han havde fået pengene i forbindelse med en bilhandel i Danmark, som han havde fungeret som mellemmand i på vegne af LR, som er bilforhandler i Tyskland. Han ville få en mindre kommission for sit virke ved handlen. Der var ca. 20.000 euro. Han spurgte blandt andet A om, hvorfor pengene var pakket ind på den måde, når man hverken kunne se, at det var penge eller hvor mange der var. A svarede, at det var meget normalt, og at han havde tillid til køberen. Han ringede herefter til centralen og fik at vide, at A havde gæld til det offentlige.

..."

Parternes synspunkter

Pantefoged MS gjorde på vegne af SKAT gældende, at politiassistent SHs forklaring må lægges til grund som ubestridt, og at A under udlægsforretningen oplyste, at pengene stammede fra en bilhandel, som han havde foretaget på vegne af LR, hvorfor pengene var i hans besiddelse og ikke i BAs besiddelse. Der er i dansk ret en formodning for, at penge fundet i skyldners besiddelse tilhører denne, medmindre de er holdt klart adskilt fra skyldners egen formue og markeret som tilhørende 3. mand. A kunne ikke fremvise kvitteringer eller købekontrakt eller andet der kunne dokumentere en bilhandel. Pengene var i øvrigt ikke markeret som tilhørende 3. mand. A har derfor ikke afkræftet formodningen for, at pengene, der efter hans eget udsagn, var i hans besiddelse, tilhører ham. Det forhold, at A har lånt bilen af LR, og at pengene efter As udsagn også tilhører ham, kan ikke afkræfte formodningen. Der er tale om ca. 20.000 euro, der ikke var påført navn eller andet, hvorfor det må lægges til grund, at de tilhører A.

Advokat Kristian Mølgaard gjorde på vegne af A gældende, at udlægget skal ophæves, idet udlæg efter retsplejelovens § 507 skal foretages i skyldners formue, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Der kan ikke foretages udlæg i rede penge, hvis pengene tilhører 3. mand. SKATs henvisning til formodningsreglen er fejlagtig, idet der er to grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før formodningsreglen finder anvendelse. Betingelserne er, at pengene skal være i skyldners besiddelse, og at de ikke er holdt adskilt fra skyldners egen formue. Ingen af betingelserne er opfyldt i denne sag. Pengene blev fundet på passagersædet i en bil, der ikke tilhører A. Bilen tilhører LR, som A har gennemført en bilhandel på vegne af. Pengene, der tilhører LR, blev med andre ord fundet i en bil, der tilhører LR.

Dertil kommer, at pengene var holdt klart adskilt fra As egne penge. A havde sin egen pung med kort og penge på sin person, mens de penge, der er gjort udlæg i lå på passagersædet, hvor As kæreste sad. Hvis de var i nogens besiddelse så var de i kærestens besiddelse. Pengene lå i en rulle med tape, hvorfor pengene var klart afsondret fra As egen formue. Forudsætningerne for formodningsreglen er ikke opfyldt, og bevisbyrden kan derfor ikke pålægges A, hvilket er i overensstemmelse mcd retspraksis.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten kan efter bevisførelsen lægge til grund, at A førte en bil, der tilhørte LR, hvori der på passagersædet, hvor As kæreste sad, da politiet foretog deres kontrol, lå ca. 18.000 euro, der var indrullet i bruntape. Retten kan efter politiassistent SHs forklaring også lægge til grund, at A over for politiet oplyste. at pengene hidrørte fra en bilhandel, som han havde foretaget på vegne af LR.

Retten finder herefter, at beløbet var i As besiddelse, da politiet foretog deres kontrol, idet A førte bilen og over for politiet oplyste, at pengene hidrørte fra en bilhandel, som han havde foretaget. Det forhold, at pengene var indrullet i bruntape og lå på passagersædet, hvor As kæreste sad, og at bilen tilhørte LR, kan ikke føre til et andet resultat.

Der er herefter en formodning for, at pengene tilhører A.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for, at pengene skulle tilhøre 3. mand eller dokumentation for at pengene skulle hidrøre fra en bilhandel, må retten tilsidesætte As udokumenterede påstande herom.

Da det i øvrigt er ubestridt, at A er i restance med betaling af underholdsbidrag på 138.438 kr.,

B e s t e m m e s

Det af SKAT foretagne udlæg den 29. oktober 2012 stadfæstes.

                                            ...........................................

Østre Landsrets kendelse af 28. maj 2013, 9. afdeling nr. B-883-13

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 7. marts 2013, hvorved A har kæret Fogedrettens kendelse af 8. februar 2013 (FS M4-22362/2012) om stadfæstelse af et udlæg foretaget af en pantefoged den 29. oktober 2012, fogedrettens fremsendelsesbrev af 11. marts 2013 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 20. marts 2013 og kærereplik af 25. marts 2013.

De modtagne bilag var til stede.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter votering afsagdes

Kendelse

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens afgørelse stadfæstes.

A skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 1.500 kr. til SKAT.