Dato for udgivelse
09 Dec 2013 10:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Nov 2013 08:58
SKM-nummer
SKM2013.861.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2021-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Tredjemand, besiddelse, kære
Resumé

Sagen omhandlede lovligheden af et af SKAT foretaget udlæg i B&O udstyr. Skyldner og tredjemand gjorde under sagen gældende, at aktiverne tilhørte tredjemand.

Aktiverne var installeret på skyldners bopæl. På dette grundlag bestod der en formodning for, at aktiverne tilhørte skyldner. Skyldner gjorde gældende, at aktiverne var købt og betalt af tredjemand.

Landsretten tiltrådte, at skyldner ikke havde afkræftet formodningen for, at de udlagte genstande, der var installeret i hans hjem, tilhørte ham. På dette grundlag stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse.

Dermed illustrerer afgørelsen formodningsreglens anvendelse på aktiver i skyldners besiddelse.

Under sagen blev der desuden taget stilling til spørgsmålet om sagsomkostninger, idet skyldner for landsretten anmodede om, at sagsomkostningerne for fogedretten skulle forhøjes. Det bemærkes, at sagen for fogedretten omhandlede i alt seks udlæg. I fogedretten var fire udlæg blevet stadfæstet og to udlæg var blevet ophævet. De to ophævede udlæg udgjorde en betydelig større værdi end de stadfæstede. Skyldner var i den forbindelse blevet tilkendt kr. 8.000,00 i sagsomkostninger.

Tre af de fire stadfæstede udlæg var genstand for kæresagen for landsretten.

Skyldner gjorde under sagen for landsretten gældende, at de i fogedretten tilkendte omkostninger skulle forhøjes. Skyldner henviste til, at omkostningerne i sagen skulle fastsættes i overensstemmelse med omkostningsfastsættelse i borgerlige sager og dermed under hensyntagen til sagsgenstanden og det medgåede tidsforbrug. Landsretten fandt imidlertid ikke grundlag for at forhøje de tilkendte sagsomkostninger.

Dermed ses fastslået, at de vejledende takster for sagsomkostninger i civile sager, ikke finder anvendelse i fogedsager.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.2.2.1.3.1


Vestre Landsrets kendelse af 8. november 2013, 13. afdeling nr. B-2021-13

Parter

A

og

B
(Advokat Jesper Baungaard for begge)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten ved advokat Mathias Holter)

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Linda Hangaard og Anne-Mette Schjerning (kst.)

.............................................................................

Fogedrettens kendelse af 11. juli 2013, nr. FS N01-1650/2013

Ingen indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt:

Sagens bilag var tilstede

Sagens baggrund

SKAT har den 29. januar 2013, på As adresse, foretaget udlæg i følgende aktiver:

-

Ejendommen beliggende ...1

-

B&O Beoplay A8 (SKATs bilag 1, billede 12)

-

B&O tv (SKATs bilag 1, billede 13)

-

PH standerlampe i guld (SKATs bilag 1, billede 9)

-

B&O tv + højtaler (SKATs bilag 1, billede 17)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt SKATs udlæg skal stadfæstes eller ophæves helt eller delvist.

Påstande

Pantefoged NS har på vegne af SKAT nedlagt påstand om, at de af SKAT foretagne udlæg af den 29. januar 2013 stadfæstes.

Advokat Jesper Baungaard har på vegne af A påstået udlægget ophævet, idet det i det væsentlige er gjort gældende, at de omhandlende genstande tilhører andre end A.

Rettens afgørelse og begrundelse

Der blev afsagt

Kendelse

Fogedretten bemærker indledningsvist, at det lægges til grund, at SKATs fordring er ubestridt.

Vedrørende ejendommen beliggende ...1.

Fogedretten har lagt til grund, at ejendommen er tinglyst med ankomst til CA. Det er under sagen dokumenteret, at CA har optaget realkreditlån på ejendommen og indfriet disse. Det er ligeledes dokumenteret, at CA i forbindelse med As konkurs har indbetalt 700.000 kr. til konkursboet for de forbedringer, som A forinden konkursen havde foretaget på ejendommen. Der foreligger underskrevet lejekontrakt vedrørende ejendommen mellem CA som udlejer og BA som lejer.

Under disse omstændigheder kan det uanset det af SKAT anførte lægges til grund, at CA er den rette ejer af ejendommen beliggende ...1, hvorfor SKATs udlæg heri ophæves.

Vedrørende B&O højtalere, SKATs bilag 1, billede 15-19

A har under møde i fogedretten den 31, maj 2013 forklaret, at B købte højttalerne af As konkursbo tilbage i 2003, hvilket blev bekræftet af SKAT.

Fogedretten lægger derfor til grund, at de tilhører B, hvorfor SKATs udlæg heri ophæves.

Vedrørende B&O genstandene; B&O Beoplay A8 Bilag 1, billede 12, 2 x B&O tv bilag 1, billede 13 og 17 i SKATs processkrift 1.

Fogedretten lægger til grund, at de pågældende genstande har befundet sig i As hjem siden erhvervelsen. Genstandende er ikke tilstrækkeligt individualiseret som de genstande. der fremgår af kvitteringerne fremlagt af advokat Jesper Baungaard under bilag 1.

Under disse omstændigheder og efter en samlet vurdering kan det uanset forklaringen afgivet af A ikke lægges til grund, at genstandene tilhører B. Derfor, og idet ingen af genstandende under hensyn til deres anslåede værdi kan anses for omfattet af retsplejelovens § 509 stk. 1, stadfæstes SKATs udlæg for så vidt angår disse genstande.

Vedrørende PH standerlampe i guld, SKATs bilag 1 billede 9

Fogedretten lægger til grund, at den pågældende standerlampe har befundet sig i As hjem. A har forklaret, at den tilhører en af hans gamle venner, ØP. Der er ikke under sagen i øvrigt dokumenteret ejerskab til standerlampen.

Under disse omstændigheder og idet ØP ikke har afgivet forklaring for fogedretten kan det uanset As forklaring ikke lægges til grund, at PH standerlampen tilhører ØP, hvorfor SKATs udlæg heri stedfæstes.

Vedrørende sagens omkostninger i øvrigt

Advokat Jesper Baungaard har anmodet fogedretten om at fastsætte sagsomkostninger.

Ud fra en samlet vurdering af sagens karakter og omfang, herunder, at der i sagen har været afholdt et møde i fogedretten af ca. halvanden times varighed og at der i sagen er udarbejdet flere processkrifter af advokat Jesper Baungaard samt under hensyn til sagens udfald fastsættes sagsomkostningerne til 8.000 kr.

Derfor

b e s t e m m e s

De af SKAT foretagne udlæg af den 29. januar 2013 stadfæstes for så vidt angår udlæg i B&O fjernsyn (x2) samt B&O Beoplay A8 og PH standerlampe i guld.

De af SKAT foretagne udlæg af den 29. januar 2013 i ejendommen beliggende ...1 og B&O højtalere ophæves.

SKAT skal inden 14 dage betale 8.000 kr. til A.

..............................................................................

Vestre Landsrets kendelse af 8. november 2013, 13. afdeling, B-2021-13

Fremlagte bilag:

-

e-mails af 28. oktober og 5. november 2013 med bilag fra advokat Jesper Baungaard

-

brev af 6. november 2013 fra Kammeradvokaten ved advokat Mathias Holter.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Ved kendelse af 11. juli 2013 har Fogedretten til dels stadfæstet et udlæg foretaget af SKAT den 29. januar 2013 og pålagt SKAT at betale 8.000 kr. i sagsomkostninger til A.

Kendelsen er kæret af A og B med påstand om, at udlægget i to B&O TV og Beoplay A8 ophæves. Til støtte for påstanden har de navnlig anført, at de udlagte genstande tilhører B.

A har desuden nedlagt påstand om, at fogedrettens omkostningsafgørelse ændres til et højere beløb.

SKAT har påstået kendelsen stadfæstet og har til støtte herfor gjort gældende, at de udlagte genstande tilhører A.

Rettens afgørelse og begrundelse

Landsretten afsagde

Kendelse

Landsretten tiltræder, at A ikke har afkræftet formodningen for, at de udlagte genstande, som var installeret i hans hjem under udlægsforretningen, tilhører ham.

Herefter, og idet det for landsretten anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten derfor fogedrettens kendelse.

Der er ikke grundlag for at forhøje de sagsomkostninger til A, som fogedretten har udmålt.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A og B in solidum inden 14 dage betale 4.000 kr. til SKAT.