Dato for udgivelse
17 Jan 2014 15:00
SKM-nummer
SKM2014.51.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-6502165
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieombytning, Massetilladelse, Anmeldelsesvilkår
Resumé

SKAT har givet tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i Trifork A/S med aktier i Trifork Holding AG, som har hjemsted i Schweiz. Selskabet stiftes i forbindelse med ombytningen. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Der var ikke grundlag for at frafalde det sædvanlige 3 års anmeldelsesvilkår, idet der er aktionærer, som får reel indflydelse og under alle omstændigheder tilstrækkelig indflydelse i det modtagende selskab til, at anmeldelsesvilkåret ikke kan frafaldes.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.D.6.3.6.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.D.6.3.7.


Trifork A/S anmodede på vegne selskabets aktionærer om tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i selskabet med aktier i Trifork Holding AG, som stiftes i forbindelse med ombytningen. Ved ombytningen modtager aktionærerne i det indskydende selskab i samme forhold aktier i det modtagende selskab.

SKAT imødekom anmodningen med sædvanligt anmeldelsesvilkår som beskrevet i SKATs juridiske vejledning, afsnit C.D.6.3.6.1.

Afgørelsen er truffet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.

Ved tilladelsen er der ikke taget stilling til aktiernes overdragelseskurs.

Begrundelse

SKAT fandt ud fra en samlet vurdering af de modtagne oplysninger sandsynliggjort, at hovedformålet eller et af hovedformålene ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri aktieombytning at være til stede, hvorfor SKAT efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til den ansøgte aktieombytning.

På baggrund af det oplyste forudsatte SKAT, at det kan lægges til grund, at det schweiziske holdingselskab har til hensigt at fortsætte sine aktiviteter i Trifork A/S i mindst 3 år efter ombytningen.

SKAT finder ikke grundlag for at imødekomme ønsket om at frafalde det sædvanlige 3 års anmeldelsesvilkår. Baggrunden er, at ikke alle aktionærer i det indskydende selskab bliver små aktionærer uden reel indflydelse i det modtagende selskab. I hvert tilfælde må det antages at nogle aktionærer også får reel indflydelse og under alle omstændigheder tilstrækkelig indflydelse i det modtagende selskab til, at anmeldelsesvilkåret ikke kan frafaldes.

Sagsfremstilling

Trifork A/S er noteret på OMX Nasdaq Copenhagen og driver virksomhed med produktion af software m.v.. Selskabet arbejder i øjeblikket med planer om en omstrukturering, der blandt andet vil medføre, at aktiemajoriteten i selskabet fremover vil være ejet af et holdingselskab hjemmehørende i Schweiz. Det schweiziske holdingselskab vil fremover blive koncernens hovedsæde.

Som led i denne proces finder Trifork A/S det hensigtsmæssigt at indhente tilladelse fra SKAT til, at aktieombytningen kan ske skattefrit, således at der for de relevante aktionærer er sikkerhed for den skattemæssige behandling af ombytningen.

Formålet med aktieombytningen, hvorved etableres et schweizisk holdingselskab, som bliver koncernhovedsæde, er angiveligt, at tilpasning af organisationsstrukturen forventes at gøre selskabet mere attraktiv for internationale investorer og at lette adgangen til finansiering af internationale opkøb.