Indhold

Dette afsnit handler om skattekort (kaldet hovedkort) og bikort.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning

  • Fradragsbeløb

  • Indeholdelsesprocent

  • Adgang til forhøjet indeholdelsesprocent

  • Særligt om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere

Indledning

Skattekortet kan kun anvendes af én indeholdelsespligtig (den hovedindeholdelsespligtige). 

Hvis den skattepligtige modtager A-indkomst fra andre indeholdelsespligtige end den hovedindeholdelsespligtige, udarbejdes der elektronisk et bikort til disse.

Se KSL § 48, stk. 1.

Fradragsbeløb

Skatteforvaltningen sørger for, at det fremgår af skattekortet, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomsten inden indeholdelsen sker. Fradragsbeløbene er angivet for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag. 

Fradragsbeløbene udgør forholdsmæssige andele af det samlede fradrag, som den skattepligtige forventes at få ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. 

Der fremgår intet fradragsbeløb på bikort.

Se KSL § 48, stk. 3.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der under særlige omstændigheder ikke skal anføres fradragsbeløb på skattekortet, eller at det samlede fradrag skal fordeles på en anden måde. Se KSL § 48, stk. 4. Reglerne findes i KSLbek § 13.

Indeholdelsesprocent

Skatteforvaltningen sørger også for, at indeholdelsesprocenten (kaldet trækprocenten) fremgår af skattekortet og bikort. 

Indeholdelsesprocenten fastsættes under hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold og under hensyn til den forventede skat efter ejendomsværdiskatteloven. 

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af skattekortets fradragsbeløb og indeholdelsesprocenten.

Se KSL § 48, stk. 5.

De generelle regler findes i KSLbek kap. 2-3. Herudover udsendes årligt en bekendtgørelse for det kommende indkomstår. Reglerne for 2021 findes i bekendtgørelse nr. 1304 af 1. september 2020.

Den opgjorte indeholdelsesprocent tillægges en eventuel indeholdelsesprocent efter INDOG §§ 10 og 10 a. Se KSL § 48, stk. 5.

Adgang til at forhøje indeholdelsesprocenten

Den skattepligtige kan anmode den indeholdelsespligtige, om at indeholde A-skatten med en højere procent end angivet på skattekortet eller bikortet. Se KSL § 48, stk. 9.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler herom. Se KSL § 48, stk. 9. Reglerne findes i KSLbek § 25.

Særligt om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere

En anmodning om udstedelse af skattekort fra en tredjelandsstatsborger imødekommes alene, hvis told- og skatteforvaltningen kan konstatere, at den pågældende har ret til at arbejde i Danmark. Se KSL § 48, stk. 2.