Nettoudgiften kan fradragesEfter inddrivelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, kan udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kun fradrages efter § 12, stk. 2, hvis udgifterne efter § 15, stk. 3, overstiger indtægterne efter § 15, stk. 2. I parentes tilføjes ordet "nettoudgiften", hvorved det - sammenholdt med stk. 4, jf. nedenfor - markeres, at det alene er nettoudgiften, dvs. differencebeløbet mellem udgifterne i stk. 3 og indtægterne i stk. 2, der kan fradrages.

Dette kan have betydning for en eventuel gennemført betalingsevneberegning foretaget i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6, idet det alene er nettoudgiften på det enkelte barn, der skal fradrages. Fratagelse af børnefamilieydelsen kan i så fald medføre, at der for en periode skal tages hensyn til udgiften for et barn, der ikke tidligere er indgået i betalingsevneberegningen.

Ligeledes vil fratagelse af børnefamilieydelsen medføre periodevist bortfald af eventuel modregningsadgang.

Som indtægter medregnes§ 15, stk. 2, fastslår, at

 • børnefamilieydelse,
 • børnetilskud,
 • børnebidrag,
 • børnepension og
 • andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige indsats,

medregnes som indtægt.

Som udgifter medregnesIfølge § 15, stk. 3, medregnes følgende udgifter:

 1. udgifter vedrørende pasning af barnet
 2. udgifter til barnets særlige behov, jf. § 18, og barnets ganske særlige behov, jf. § 19
 3. et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. I henhold til SKM2006.756.SKAT udgør disse beløb for 2007:
 1. indtil det fyldte 2. år: 1.320 kr. pr. måned
 2. fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år: 1.690 kr. pr. måned
 3. fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år: 2.430 kr. pr. måned

Ifølge § 15, stk. 4, opgøres nettoudgiften separat for hvert barn.

SatsreguleringRådighedsbeløbene fastsat i § 15, stk. 3, nr. 3, reguleres hvert år pr. 1. januar, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 41.