Som bidragsforpligtelser medregnes ifølge inddrivelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1, skyldnerens og dennes ægtefælles pligt til at betale børnebidrag og underholdsbidrag.

Landskatteretten har i SKM2006.558.LSR fastslået, at det ikke efter § 17 er en betingelse for medregning af udgiften, at der rent faktisk sker betaling af de løbende bidragsforpligtigelser. Sagen vedrørte betaling af løbende børnebidrag, men samme princip må anses for at gælde for underholdsbidrag.

Ifølge stk. 2 kan den del af børnebidraget, der kan fradrages efter § 12, stk. 2, ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 2 i lov om børns forsørgelse ("børneforsørgelsesloven").

Endelig fastslår stk. 3, at den del af underholdsbidraget, der kan fradrages efter § 12, stk. 2, ikke kan overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 5 i lov om ægteskabets indgåelse af opløsning ("ægteskabsloven").