Indhold
Dette afsnit beskriver, hvilke sager, der kan behandles i fogedretten.

Afsnittet indeholder

 • Fogedrettens kompetence
 • Udlæg
 • Andre sager

Fogedrettens kompetence
Fogedretten er i princippet kompetent til at prøve alle indsigelser mod udlæg, der foretages af pantefogeden. Fogedrettens kompetence omfatter kun indsigelse mod udlæg med mindre der er en særlig lovhjemmel. Se afsnittet "andre sager" nedenunder.

Det vil sige, at fogedretten, som hovedregel ikke er kompetent til at afgøre indsigelser mod andre inddrivelsesmåder end udlæg, fx pålæg om lønindeholdelse.  

Hvis pantefogeden nægter at acceptere en afdragsordning i henhold til RPL § 525, kan dette ikke indbringes for fogedretten. Spørgsmålet kan evt. påklages gennem det administrative klagesystem, men bemærkes dog, at landsskatteretten i SKM2010.833.LSR, har truffet afgørelse om, at afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.

Fogedretten tager også stilling til de indsigelser, der fremsættes under en afhentningsforretning på baggrund af et udlæg foretaget af pantefogeden.

Pantefogedens beregning af retsafgift i forbindelse med udlægsforretningen kan også påklages til fogedretten. Se § 3 i retsafgiftsbekendtgørelsen.

Udlæg
Indsigelser mod pantefogedens udlæg afgøres af fogedretten. Se Ny tekst startSKINDL Ny tekst slut§ 6.

Fogedretten behandler indsigelser primært efter reglerne i RPL §§ 499-503.

De indsigelser, der kan indbringes for fogedretten, skal enten vedrøre

 • det krav, der foretages udlæg for eller
 • selve udlægsforretningens foretagelse.

Indsigelser mod udlæg foretaget af pantefogeden kan derfor vedrøre:

 • Hjemlen for udpantningsretten
 • Kravets eksistens, herunder om kravet er ophørt
 • Kravets størrelse og forfaldstid
 • Fremgangsmåden under udlægsforretningen
 • Genstanden for udlæg
 • Afhentning af udlagte genstande
 • Beregning af retsafgiften
Bemærk
Referatet i UfR 2004.2797 VKL angiver:

" Landsretten udtalte med henvisning til forarbejderne til skatteinddrivelsesloven, at det uden sikre holdpunkter for det modsatte er betænkeligt at afskære en skyldner, der ikke har været til stede under en fogedforretning, fra den adgang til genoptagelse, der fremgår af retsplejelovens § 504, nr. 4. Da der ikke forelå et sådant sikkert grundlag, blev kendelsen ophævet, og sagen blev hjemvist til fortsat behandling i fogedretten med henblik på stillingtagen til, om sagen burde genoptages i medfør af retsplejelovens § 504".

Andre sager
Skyldners klager over kravets eksistens og størrelse vedrørende følgende krav:

 • Færdselsloven, LBK 2007.10.24, nr. 1276,
 • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, LBK 2007.04.11, nr. 338
 • Jernbaneloven, LBK 2008.06.09, nr. 567
 • Lov om trafikselskaber LBK 2005.06.24, nr. 582

indbringes for fogedretten, uanset om skyldners indsigelse vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se § 18 i INDOG og Inddrivelsesbekendtgørelsens § 40..

Reglerne for fogedrettens behandling af indsigelser om krav vedrørende kontrolafgift vil således i alle tilfælde kunne angå kravets berettigelse, berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning.

I SKM2010.106.ØLR, fandt Østre Landsret ikke, at der skal være foretaget lønindeholdelse eller gennemført modregning, før fogedretten kan behandle indsigelse om kravets berettigelse. Fogedretten havde afvist at behandle en indsigelse om berettigelsen af en parkeringsafgift, hvor RIM havde tillagt skyldners indsigelser opsættende virkning.  Landsretten udtalte, at § 18 ikke kan forstås således, at der, uanset restanceinddrivelsesmyndigheden har tillagt en indsigelse opsættende virkning i medfør af INDOG § 2, stk. 2, skal være foretaget lønindeholdelse eller gennemført modregning, før fogedretten kan behandle indsigelser om kravets berettigelse. Sagen blev derfor hjemvist til fogedretten.

Bemærk
Idømte og vedtagne bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve skal indbringes for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen