Der er i skatte- og afgiftslovgivningen fastsat bestemmelser om, hvordan skatte- og afgiftspligtige virksomheder/personer skal afregne skatter og afgifter.

SKAT har ikke pligt til at yde kredit ud over den, der følger af de almindelige og særlige betalingsfrister.

Der er ikke i dansk ret nogen forpligtelse for en fordringshaver i et skyldforhold, der ikke er indgået ved aftale, til at modtage betalingen i afdrag.

RIM kan således som fordringshaver nægte, at tiltræde en ansøgning om afdragsordning uden, at deres retsstilling derved forringes.

En afdragsordning kan imidlertid være den eneste mulighed for hel eller delvis betaling af en restance.

Skyldner opnår heller ikke en bedre retsstilling ved at tilbyde afdragsvis betaling.

Ved indgåelse af en afdragsordning skal der sondres mellem igangværende virksomheder og afmeldte virksomheder.

Alle de skatter og afgifter, herunder bøder, renter og omkostninger, der opkræves og inddrives af told- og skatteregionerne, kan omfattes af en afdragsordning.

En igangværende virksomhed kan få tilladelse til en afdragsordning, såfremt det skønnes, at

 • virksomheden ikke kan skaffe de fornødne likvide midler til betaling af det skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., og
 • likviditetsproblemerne må anses for at være midlertidige og forbigående, og
 • en afdragsordning er den eneste mulighed for at opnå betaling af restancen, idet der ikke findes andre hensigtsmæssige inddrivelsesmuligheder.

Virksomhedens samlede restance skal være fuldt indbetalt eller kraftigt nedbragt ved udløbet af afdragsperioden.

Det vil endvidere altid være en betingelse for en afdragsordning, at

 • løbende skatter og afgifter angives og betales rettidigt,
 • der kan ske modregning i ethvert krav som virksomheden erhverver hos statskassen, dog ikke krav indenfor formuerettens område, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 22. november 1983 om begrænsning af statens modregningsret.
 • afdragsordningen kan genforhandles, såfremt der sker en væsentlig ændring i virksomhedens indtægts- og formueforhold.

Herudover skal det gøres klart for virksomheden, at afdragsordningen betragtes som misligholdt, såfremt afdrag ikke betales rettidigt, og/eller der ikke sker rettidig angivelse og betaling af løbende skatter og afgifter. Misligholdelsen indebærer, at hele restancen (på ny) forfalder til betaling, samt at inddrivelsen uden yderligere varsel vil blive genoptaget i fuld omfang.

Virksomheden skal endvidere orienteres om, at afdragsordningen fritager virksomheden for kreditbegrænsning efter momslovens § 62, jf. dennes stk. 3, ligesom virksomheden vil kunne undgå en eventuel indberetning til RKI Kredit Information A/S. Indgåelse af en afdragsordning kan derimod ikke fritage for kreditbegrænsning efter LAL § 10 eller for et krav om sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11.

 

En afdragsordning kan som hovedregel kun indgås på maksimalt 12 måneder ad gangen. Når forholdene ud fra et opkrævningsmæssigt synspunkt tilsiger det, kan afdragsordningen forlænges efter en revurdering/genforhandling af aftalen. Revurderingen kan udover en uændret videreførelse, fx medføre forhøjelse/nedsættelse af afdrag.

I forarbejderne til bestemmelserne om fratagelse af autorisationer og bevillinger forudsættes det, at en autorisation, bevilling mv. ikke kan fratages, forinden skyldner har haft mulighed for at indfri restancen inden for en rimelig frist. Skyldner skal have mulighed for at forhindre, at reglen om nægtelse/fratagelse af autorisationer mv. bringes i anvendelse, ved at indgå en betalingsaftale med de myndigheder, der har et krav på vedkommende.

En afdragsordning for disse virksomheder vil normalt ikke kunne strække sig ud over 12 måneder. Der kan dog foreligge sådanne omstændigheder, at betingelsen for en genforhandling og herefter en forlængelse efter de 12 måneder vil være opfyldt. Virksomhedens samlede restance skal dog stadig være kraftigt nedbragt ved udløbet af de 12 måneder.

Virksomheden kan opnå en afdragsordning på baggrund af

 • en skriftlig ansøgning til RIM

Til brug for en vurdering af en ansøgning om afdragsordning bør myndigheden stille krav om dokumentation for virksomhedens økonomiske forhold. Kravet til dokumentationsmaterialets omfang og art må afpasses efter omstændighederne i den enkelte sag.

Der bør så vidt muligt kræves sikkerhedsstillelse for det skyldige beløb.

Kan der ikke stilles sikkerhed, bør der, om muligt, foretages udlæg til sikkerhed for det skyldige beløb. Der bør ikke foretages udlæg i varelager eller udestående fordringer, hvis dette forringer virksomhedens mulighed for at overholde afdragsordningen.

 • anmodning fremsat overfor pantefogeden under en udlægsforretning, jf. 2.1.1.

  Pantefogedens tiltrædelse af en afdragsordning skal ske med udgangspunkt i en konkret vurdering af virksomhedens oplysninger om de aktuelle betalingsproblemer, og i pantefogedens kendskab til virksomhedens tidligere betalingsvilje og -evne.

  Pantefogeden kan anmode virksomheden om at få forelagt regnskabs- og budgetmateriale.

  Finder pantefogeden det tvivlsomt, om virksomheden opfylder betingelserne for at kunne opnå en afdragsordning, skal virksomheden henvises til at ansøge RIM om en afdragsordning. Pantefogeden skal da vejlede virksomheden om hvilken dokumentation, der skal indsendes til regionen.

  Henvises virksomheden til at ansøge RIM om en afdragsordning, skal pantefogeden gennemføre udlægsforretningen hos virksomheden.

  Tiltræder pantefogeden virksomhedens tilbud om en afdragsordning, bør der så vidt muligt foretages udlæg til sikkerhed for det skyldige beløb. Der bør ikke foretages udlæg i varelager eller udestående fordringer, hvis dette forringer virksomhedens mulighed for at overholde afdragsordningen.

En afmeldt virksomhed kan få tilladelse til en afdragsordning, efter de samme regler som gælder for afdragsordninger for personer. Der henvises til afsnit I.2.1.1

Såfremt en afdragsordning tiltrædes skal der være en skriftlig aftale mellem virksomheden og RIM.

En betalingsaftale eller betalingsordning skal indeholde følgende betingelser:

 • Fremtidige A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, moms, afgifter mv. skal angives og betales rettidigt.
 • Ethvert krav, som virksomheden måtte få på statskassen, modregnes i skylden uafhængig af denne ordning.
 • Ordningen fritager ikke virksomheden for et eventuelt strafansvar efter kildeskattelovens § 74.
 • Ordningen fritager ikke virksomheden for betaling af renter. Renterne er ikke fradragsberettigede.
 • Det er en betingelse for ordningen, at der kan foretages udlæg for skylden.
 • Eventuel misligholdelse af ordningen bevirker endvidere, at virksomheden uden varsel vil blive kreditbegrænset og/eller indberettet til RKI-registeret, ligesom RIM vil overveje en eventuel konkursbegæring mm.

Såfremt ordningen eller aftalen er indgået for at afværge en kreditbegrænsning og/eller indberetning til RKI Kredit Information A/S kan de nævnte betingelser anvendes. I modsat fald skal sidstnævnte tekst om misligholdelse udgå.